Koetoimitsijakoulutus (päivitys 17.3.2024)

Koetoimitsijakoulutuksen tavoite​

Koetoimitsijakoulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia järjestää Pelastuskoiraliiton alaisia kokeita, henkilöiden toimiessa eri tehtävissä kokeen järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Koulutus koostuu:

 • Omatoimisesti tapahtuvasta ennakko-opiskelusta, jonka sisältö on tällä sivulla.
 • Koulutuksen lähipäivästä (4h), joka rakentuu kokeen järjestämisharjoituksen tai todellisen kokeen järjestämisen ympärille

Tämä teoriamateriaali sisältö koostuu seuraavista osioista:

 • Pelastuskoiraliiton kokeet
 • Kokeen toimihenkilöt ja tehtävät
 • Koelomakkeet
 • Turvallisuussuunnitelma

TEHTÄVÄ: Materiaalista heräävien kysymysten kerääminen

Kun käyt läpi seuraavan etäopiskelumateriaalin, kerää samalla itsellesi ylös kysymyksiä, joita materiaali herättää, mutta joihin et saa ehkä suoraa vastausta materiaalista. Ota nämä kysymykset mukaan lähiopetuspäivään, jossa niitä käydään läpi yhdessä kouluttajan kanssa.

MUISTA! Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa!

Pelastuskoiraliiton kokeet

Pelastuskoirakokeet

Voimassa oleva koeohje kokonaisuudessaan sekä kokeen järjestämisohje löytyvät seuraavista osoitteista:

Koeohje: https://kokeet.pelastuskoiraliitto.fi/koeohjeet 

Kokeiden järjestämisohje:https://kokeet.pelastuskoiraliitto.fi/jarjestaminen 

Seuraavissa osioissa käydään läpi koeohjeesta erityisesti kokeen järjestämiseen liittyviä kohtia.

Tässä koulutuksessa paneudutaan koeohjeen sisältämien koelajien (rauniot, haku, jälki) koejärjestelyihin liittyviin asioihin. Koulutuksessa ei käydä läpi koeohjeen liitteenä olevien ns. lisätaitokokeiden järjestämistä.

 

Pelastuskoiraliiton kokeiden antama valmius eri tehtäviin

Rauniokokeet

 • Peruskoe -> voidaan sijoittaa kunnan VSS-muodostelmiin
 • Loppukoe -> vaativammat raunioetsintätehtävät

Maastokokeet (haku, jälki)

 • Peruskoe -> koirakon valmius kouluttautua peruskoulutuksen jälkeisiin vaativampiin etsintäharjoituksiin
 • Loppukoe -> valmius osallistua käyttöönottotarkastukseen

Näiden kokeiden lisäksi tarvitaan maastokokeissa käyttöönottotarkastus (VIRTA). Hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen koirakko voi osallistua Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintätehtäviin.

Hälytyskriteerit

Hälytyskriteerien minimivaatimukset

Väestönsuojelu, sijoituskelpoisuus (VSS):

Koira:

 • PETO-tarkastus

Ohjaaja:

 • PETO-koulutus tai vastaavat tiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, hälytyskelpoisuus:

Koira:

 • loppukoe vähintään yhdestä maastolajista (haku, jälki) ja toisesta maastolajista vähintään peruskoe sekä hyväksytysti suoritettu käyttöönottotarkastus (1.1.2014)

Ohjaaja:

 • Etsintäkurssi tai vastaavat tiedot
 • Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot
 • Viestintävälineiden käyttötaito
 • Suunnistustaito

Väestönsuojelusijoitettujen sekä hälytysryhmissä toimivien koirien koesuoritusten tulee olla aina voimassa.

Yleiset määräykset

Katso koeohjeen kohta 1. yleiset määräykset, 1.1. Kokeeseen osallistuminen

Kokeisiin osallistuvan koirakon on oltava jäsenenä jossain SPeKL:n jäsenyhdistyksessä.

Kokeissa noudatetaan Suomen eläinsuojelulakia (https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1996/19960247).

Kokeisiin voi osallistua tunnistusmerkitty, rokotettu, terve, sosiaalinen, vähintään 15 kuukautta täyttänyt koira.

Kiimainen narttu voi osallistua kokeeseen, jos koejärjestelyt sen sallivat. Kiimainen narttu osallistuu haku- ja rauniokokeisiin aina viimeisenä.

Sairaan, kipuilevan tai muuten oireilevan koiran kanssa ei saa osallistua kokeeseen. Koira ei osallistua kokeeseen, jos sillä on kipulääkitys. Jos koiralla on joku jatkuva lääkitys, koiralle tarvitaan eläinlääkärin lausunto esteettömyydestä osallistua kokeeseen.

Koiran luoksepäästävyys testataan jokaisen kokeen alussa.

Kuristavan pannan käyttäminen kokeessa on kiellettyä.

Ohjaaja voi osallistua kahden eri koiran kanssa samaan kokeeseen saman päivän aikana, mikäli kokeet järjestetään eri alueilla ja aikataulu mahdollistaa sen.

Koiralla tulee olla perus-, loppu ja taidontarkastuskokeessa sama ohjaaja.

Sijaintitiedon jakaminen kokeissa on kielletty (poikkeuksena tutkapanta, joka jakaa sijaintitietoa ohjaajalle).

Koejärjestelyt

Koejärjestelyt – ennen koetta

Katso koeohjeen kohta 2. Koejärjestelyt

Kokeiden järjestelyistä vastaavat Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistykset.

Koekalenteri julkaistaan SPeKL koeportaalissa ja siellä ovat myös ohjeet kokeista ilmoittamiseen. Kokeista ilmoitetaan myös paikallisille viranomaisille hyvissä ajoin.

Kokeet ovat avoimia kaikille Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Kokeisiin osallistujien määrää voidaan rajata koeteknisten syiden takia.

Koirakot otetaan kokeeseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koejärjestelyt – kokeen yhteydessä

Katso koeohjeen kohta 1.3. Suoritukset, voimassaolo ja kokeen uusiminen sekä 2. Koejärjestelyt

Kokeen tulos (hyväksytty/hylätty) merkitään SPeKL koeportaalin arviointilomakkeeseen sekä koirakon koekirjaan.  Rauniokokeista tulos toimitetaan myös aluepelastusviranomaiselle sovitulla tavalla.

Hyväksytty suoritus on voimassa kaksi (2) vuotta suorituspäivämäärästä. Hyväksytysti suoritettu käyttöönottotarkastus (Virta) antaa hälytyskelpoisuuden kahdeksi vuodeksi käyttöönottotarkastuksen suorituspäivästä alkaen pidentämällä käyttöönottotarkastuksen suoritushetkellä voimassaolleiden maastolajien koesuoritusten voimassaoloaikaa.

Hylättyä koetta ei voi uusia samana päivänä.

Vanhentuneen kokeen voi uusia ilman, että tarvitsee suorittaa alempia kokeita ensin.

Kokeesta, testauksesta, koejärjestelyistä voi tehdä valituksen viikon kuluessa liiton koevastaavalle.

Koetestaajat

Katso koeohjeen kohta 1.2. Koetestaajat

Kokeissa voi toimia testaajana Suomen Pelastuskoiraliiton kouluttama ja hallituksen hyväksymä testaaja.

Hyväksytyt testaajat on lueteltuna liiton kotisivuilla (https://pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/kokeet/koetestaajat/) ja testaajien yhteystiedot saa liiton toimistolta.

Kokeen osa-alueet

Katso Koeohjeen kohta 3.1. Hallittavuus, sosiaalisuus ja luoksepäästävyys

Luoksepäästävyys jasosiaalisuus testataan kokeen aluksi ryhmänä – koetestaaja tervehtii vuoronperään kokeisiin osallistuvat koirakot (ohjaajan ja koiran); koiran tulee antaa koskea itseään ja sietää muiden koirien läsnäolo. Koiraa ei saa palkata ruoalla tai lelulla osion aikana.

Hallittavuus testataan koirakon siirtyessä koealueelle sekä kokeen aikana. Hallittavuuden osiot ovat:

 1. Siirtyminen
 2. Odottaminen
 3. Pysäyttäminen/luoksetulo

Lajikohtaisen kokeen (raunio, haku, jälki) suorittaminen.

Rauniokokeet

Rauniokokeet

Katso Koeohjeen kohta  3.4. Rauniokokeet ja liite 2 Rauniokokeen suorituspaikka

Suoritetaan hyväksytyllä raunioradalla, jossa kokeen aikana erilaisia häiriötekijöitä (esim. savu, pauke, työskenteleviä henkilöitä, vaatteita, ruokaa). Kokeen aikana ei ammuta.

Perus- ja loppukokeen voi myös suorittaa kokeeseen tarkoituksenmukaisella alueella (esim. varasto- ja varikkoalueet). Alueen hyväksynnän koealueeksi tekee Pelastuskoiraliiton rauniotestaaja.

Ohjaajalla tulee olla käyttötarkoituksenmukaiset varusteet.

Ennen peruskokeen maasto-osuutta testataan hallittavuuden lisäksi myös selviytyminen erilaisista esteistä (portaat, kapeat lankut, torni tmv.)

Peruskoe: n. 0,25-1 ha (väh. 20 piiloa), kolme maalia, noin 15 min

Loppukoe: n. 0,25-1 ha (väh. 30 piiloa), kolme-viisi maalihenkilöä, 20-30 min, loppukokeessa tulee olla selkeä alue (’kasa’), johon vain koira saa mennä.

Taidontarkastuskokeena suoritetaan loppukoe.

Yleisiä määräyksiä raunioradoista

Koeohjeen Liite 2

Rauniokokeen suorituspaikka (perus- ja loppukoe)

Yleisiä vaatimuksia raunioradan koosta, tasosta ja rakennelmista/välineistöstä:

 • radan tulee olla mahdollisimman rauniomainen (onnettomuus; sortumat; räjähdykset; kriisi)
 • koko vähintään n. 0,25 ha
 • vähintään 20/30 piiloa
 • mahdollisimman vaihtelevia piiloja
 • avo- ja umpipiiloja
 • mahdollisuuksien mukaan maanalaisia piiloja sekä piiloja yhdistäviä käytäviä (voivat olla maanpäällisiäkin)
 • selvästi maanpintaa ylempänä olevia piiloja
 • siirrettäviä/muunneltavia piiloja
 • kokonaisuus, jossa on useita vierekkäisiä, erikseen suljettavia piiloja
 • tunneli/tunnelisto, johon mahtuvat sekä ohjaaja että koira ja jonka suuaukot voidaan sulkea (esimerkiksi: puurakenteiset kulmikkaat käytävät, voidaan käyttää muovipeitteitä tms. tunnelin tulisi olla niin pitkä, että tunnelissa on pimeää)
 • kivikko-/louhikkoalue tai muu vaikeakulkuinen alue
 • erilaisia pintamateriaaleja; peltiä, tiilimurskaa, betonia
 • tulen, savun ja melun tuottamiseen tarvittava välineistö
 • kiipeilyyn sopivia, muunneltavia telineitä tai rakennelmia
 • radan ja piilojen kunnostamisessa tarvittavia työkaluja (jos kyseessä on pysyvä alue)

Hakukokeet

Katso Koeohjeen kohta 3.2 Hakukokeet

Perus- ja loppukokeet ovat yksiosaiset. Peruskoe suoritetaan valoisaan aikaan, loppukoe pimeällä. Taidontarkastuskokeessa ohjaaja saa päättää suorittaako sen valoisassa vai imeällä.

Koealue on tallattu ja sen muoto on vapaa. Alueen koossa tai koeajassa huomioidaan sääolojen ja maaston vaativuus.

Ohjaaja saa koealueesta kartan, jonka perusteella hän tekee alueelle etsintäsuunnitelman ennen kokeen alkua.

Alempi koetaso tulee olla suoritettuna ennen kokeeseen osallistumista.

Peruskoe: n. 2 ha, kolme maalihenkilöä, 30 min

Loppukoe: n. 3,0-4,0 ha, kolme maalihenkilöä, suoritusaika noin 15 min/ha

Taidontarkastuskoe: suoritetaan loppukokeen ohjein.

Jälkikokeet

Katso Koeohjeen kohta 3.3. Jälkikokeet

Perus- ja loppukokeet ovat yksiosaiset. Peruskoe suoritetaan valoisaan aikaan, loppukoe pimeällä. Taidontarkastuskokeessa ohjaaja saa päättää suorittaako kokeen valoisassa vai pimeällä.

Jana voi kulkea yhdellä puolen tietä tai polkua, olla kaksiosainen niin että osat kulkevat molemmilla puolilla tietä tai polkua tai jatkua risteävän tien yli.

Jäljellä voi olla polun, tien, ojan tms. ylityksiä. Harhajälkiä ei erikseen tehdä. Jäljellä on neljä jäljentekijän jättämää käyttöesinettä. Jäljen päässä ei ole maalihenkilöä vaan jälki päättyy viimeiseen esineeseen, joka on hieman muita isompi.

Jäljen pituudessa ja/tai koeajassa huomioidaan sääolojen ja maaston vaativuus. Koeaika alkaa jäljestyksen alkaessa. Koira voi jäljestää joko kytkettynä tai vapaana.

Ohjaaja saa koealueesta kartan, jonka hän saa pitää kokeessa mukanaan. Koirakon mukana kulkee kartturi, joka ei osallistu etsintätyöskentelyyn eikä tiedä jäljen sijaintia. Kartturi voi ohjaajan pyynnöstä merkitä kuljetun jäljen ja löytyneet esineet karttaan.

Peruskoe: jäljennostojana 100-200 m, jäljen pituus n. 700 m, ikä 2-3 h, koeaika 40 min

Loppukoe: jäljennostojana 200-300 m, pituus n. 1,5 km, ikä 3-4 h, koeaika n. 1,5 h

Taidontarkastuskoe: suoritetaan loppukokeen ohjein

Kokeen toimihenkilöt ja tehtävät

 • Kokeen toimihenkilöt

Kokeessa tarvitaan toimijat seuraaviin rooleihin:

 • Testaaja
 • Koesihteeri
 • Ylitoimitsija
 • Ratamestari
 • Suunnistaja
 • Alueiden merkkaaja
 • Maalihenkilöt
 • Jäljentekijät
 • Buffettihenkilökunta

Kokeiden toimihenkilöiden toimenkuvat voivat mennä keskenään ristiin, mutta kaikki edellä luetellut tehtävät sisältyvät kokeiden järjestelyihin. Seuraavissa osioissa käydään läpi tarkemmin kuhunkin rooliin sisältyvät tehtävät.

Testaaja

Testaaja vastaa siitä, että kokeet järjestetään Pelastuskoiraliiton koeohjeen mukaan ja hyväksyy koejärjestelyt.

Kokeen muiden toimihenkilöiden on oltava kokeen testaajan yhteydessä hyvissä ajoin ennen koetta kokeen järjestelyjen onnistumiseksi, ja jotta vältytään ylimääräiseltä työltä.

Testaajan kanssa on hyvä sopia seuraavista asioista hyvissä ajoin ennen koetta:

 • Kokeen osallistujamäärä
 • Aikataulu
 • Koealueiden soveltuvuus
 • Alueiden merkitseminen maastoon

Koesihteeri

Koesihteerin tehtävät ennen koetta

 • Vastaanottaa koeilmoittautumiset
 • Koeilmoittautuminen alkaa, kun koe on tullut SPeKLin koekalenteriin.
 • Kokelaalle pyritään ilmoittamaan koepaikan saamisesta viipymättä.
 • Koirakot otetaan kokeisiin ilmoittautumisjärjestyksessä lajin koeosuuksien mukaan.
 • Koirakko saa osallistua vain yhteen saman lajin kokeeseen päivässä, ei siis esim. perus- ja loppukokeeseen samana päivänä.
 • Koirakko voi ilmoittautua useampaan saman lajin kokeeseen (esimerkiksi peruskokeeseen) samanaikaisesti, mutta muut saman koetason ilmoittautumiset poistuvat, kun koirakko hyväksytään yhteen kokeeseen.
 • Vaikka määräaika kokeisiin ilmoittautumiseen on päättynyt, on mahdollista ottaa jälki-ilmoittautumisia vastaan, mikäli kokeessa on tilaa ja se sopii järjestäjille ja testaajalle.
 • Tarkastaa, että koira on riittävän vanha osallistumaan kokeeseen (alaikäraja 15kk)
 • Lähettää kutsukirjeet ja aikataulun kokelaille, testaajalle ja kokeen toimihenkilöille

 

Toimissaan koesihteerin tulee huomioida seuraavat asiat:

 Kokeeseen ilmoittautuneen henkilön on ilmoitettava peruuttamisestaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen koetta, mikäli koe on ollut kalenterissa viimeistään kaksi viikkoa ennen.

Koirakko saa osallistua vain yhteen saman lajin kokeeseen päivässä, ei siis esim. raunioilla soveltuvuus- ja peruskokeeseen samana päivänä. Koirakko voi ilmoittautua vain koeosioon, johon aiemmat koesuoritukset oikeuttavat (esim. saman päivänä/viikonloppuna järjestettävään rauniokokeeseen ei voi ilmoittautua sekä perus- että loppukokeeseen, vaan peruskoe tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen loppukokeeseen ilmoittautumista).

 

Koesihteerin tehtävät koepäivänä

 • Vastaa puhelintiedusteluihin myös koepäivänä
 • Ottaa kokelaat vastaan koepaikalla
 • Varaa paikalle tyhjiä koekirjoja
 • Tarkastaa rokotukset ja tunnistusmerkinnät ennen kokeen alkua
 • Esitäyttää koekirjat ja tarkastaa koirakon oikeuden osallistua ko. kokeeseen; tarkastaa myös koekirjasta mahdolliset HUOMAUTUKSET (koekiellot)

Ylitoimitsija

  • Kokeen ylitoimitsijana voi toimia Suomen Pelastuskoiraliiton koetoimitsijakurssin käynyt henkilö tai henkilö jolla on paljon kokemusta kokeiden järjestämisestä
  • Vastaa koejärjestelyistä ennen koetta, kokeen aikana ja kokeen jälkeen
  • Hankkii testaajan ja varmistaa ennen koetta tämän tulon
  • Vastaa kokeen toimihenkilöiden hankkimisesta, jakaa tehtävät ja varmistaa kaikkien tietävän tehtävänsä
  • Vastaa siitä, että koepaikalla on kaikkien toimihenkilöiden puhelinnumerot

Ylitoimitsijan tehtävät ennen koetta

 • Laskee kokeen aikataulun ja sopii aikataulusta testaajan kanssa
 • Päivittää turvallisuussuunnitelman

Ylitoimitsijan tehtävät koepäivänä

 • Huolehtii testaajasta kokeen aikana
 • Huolehtii testaajan kulukorvauslomakkeen täytöstä

Ylitoimitsijan tehtävät kokeen jälkeen

 • Testaaja täyttää kulukorvauslomakkeen ja lähettää sen kokeen järjestäneelle yhdistykselle sähköpostilla.
 • Yhdistys välittää kulukorvauslomakkeen (yhdistyksen vahvistus) Pelastuskoiraliittoon spekl@pelastuskoiraliitto.fi
 • Edellytys Pelastuskoiraliiton maksamalle korvaukselle on, että kokeeseen on osallistunut vähintään kolme koirakkoa. Tämä sääntö ei koske Virta-tarkastuksia.
 • Testaajien matkakulut on haettava 30 pv tapahtumasta, joulukuun osalta hakemukset on tehtävä 31.12. mennessä.
 • Tämä ei koske Tunnistusetsintä- ja vesistöetsintä näyttöä, jonka kuluista yhdistykset vastaavat itse.

Ratamestari

Ratamestarin tehtävät ennen koetta

 • Hankkii maastokokeiden maastot ja varmistaa niihin luvat (maanomistaja, metsästysoikeuden haltija, Metsähallitus, poronhoitoalueella paliskunta..)
 • Rauniokokeessa ilmoittaa pelastuslaitokselle kokeiden järjestämisestä (ampuminen, tuli ja savu)
 • Haku- ja jälkikokeessa ilmoittaa poliisille kokeiden järjestämisestä
 • Suunnittelee hakualueet ja/tai jälkikokeen jäljet ja esittää suunnitelmat hyvissä ajoin ennen koetta testaajalle hyväksyttäväksi – erityisen tärkeää tämä on jälkikokeissa
 • Miettii hallittavuusosuuden suorituspaikan
 • Miettii kokeen järjestelijöiden sekä kokelaiden autojen paikoituksen, etenkin maastokokeissa sekä kokelaiden koealueelle tulon ja poistumisen
 • Vastaa maaston merkkaamisesta huomioiden että:
  • Hakukokeen alue voidaan merkitä maastoon koepäivänä
  • Jäljennostojanat merkitään maastoon mielellään viikkoa ennen koetta, viimeistään kuitenkin muutama päivä ennen koetta
 • Hankkii maaston kartat ja tarkastaa, että niitä on tarpeeksi; yksi testaajalle, suunnistajille ja kokelaille omat merkkaamattomat kartat
 • Hakukokeeseen kartasta riittävän suuri suurennos, josta on helppo selittää etsintäsuunnitelma. Koealue merkitään karttaan esim. huomiotussilla
 • Muista kompassi tai GPS!

Ratamestarin tehtävät koepäivänä

 • Huolehtii tarvittaessa opasteista
 • Varmistaa, että joku on kokelaita vastassa kokoontumispaikassa
 • Vastaa kokeissa tarvittavan välineistön olemisesta koepaikalla:
  • Tarvittaessa häiriökoira luoksepäästävyysosioon
  • Ensiapuvälineet koepaikalle
  • Rauniokokeessa:
   • ratamerkkejä
   • melu
   • tuli/savu
   • häiriöruokaa
   • nollakoira
  • Hakukokeessa:
   • ratamerkkejä
   • pressuja/kangaspeitteitä
   • makuualustoja
   • kiiluja/heijastimia tms. piilojen merkkaamiseen
   • radiopuhelimet
   • nollakoira
  • Jälkikokeessa:
   • janan merkkausmerkkejä
   • jäljelle laitettavat pienet käyttöesineet 4 kpl / kokelas (jäljentekijän omia tai etukäteen hajustamiaan)
   • jälkiesineissä huomioitava että peruskokeessa esineet voivat olla niin isoja ja/tai näkyviä, että ohjaajakin voi ne poimia, mutta loppukokeessa on tarkoitus, että koira löytää esineet eli esineet pienempiä/huomaamattomampia (kokoluokkaa tulitikkuaski)
   • viimeinen esine on isohko, esim. takki tai reppu
   • kokelas soittaa järjestäjän antamaan numeroon löydettyään viimeisen jälkiesineen
   • viimeiseen jälkiesineeseen merkitään tieto, että kyseessä on jäljen viimeinen esine
  • Ennen kokeen alkua esittelee kokeen testaajalle maaston/raunioradan ja mahdollisia piiloja
  • Raunioradan ja hakumaaston tulee olla tallattu ennen koetta (muistettava myös nollakoira ja raunioilla häiriöhajujen sijoittelu)
  • Varmistaa että maalihenkilöt/jäljentekijät tietävät tehtävänsä
  • Kerää maalimiesten puhelinnumerot
  • Haku- ja rauniokokeen aikana vastaa maalimiesten sijoittelusta oikeaan kohtaan

Ratamestarin tehtävät kokeen jälkeen

 • Huolehtii kaikki kokeen merkitsemiseen käytetyt merkit/välineet/opasteet pois maastosta

Radan merkkaaja

 • Radan merkkaamisesta maastoon vastaa usein ratamestari, mutta myös erillistä radan merkkaajaa voidaan käyttää
 • Merkkaa radan maastoon (ratamerkit / heijastimet)
 • Mittaa tarvittaessa alueen koon
 • Kerää kaikki merkit pois kokeen päätyttyä

Kartturi

 • Toimii kokelaiden apuna maastokokeissa
 • Myös ratamestari voi toimia kokeen suunnistajana (hakukoe)
 • Kokeen sujuvuuden kannalta on parempi, että kokeessa on vähintään kaksi suunnistajaa (jälkikokeissa tarvitaan ehkä useampikin)
 • Pysyy hiljaa kokeen aikana, vastaa vain testaajan kanssa ennalta sovitulla tavalla kysymyksiin (esim. sijainti, suunnassa pitäminen)

Maalihenkilöt

 • Kokeen sujumisen kannalta olisi hyvä, että maalihenkilöitä olisi vähintään kaksi vuoroa (huomioi koirien määrä)
 • Maalihenkilöt ovat jokaiselle saman luokan koiralle samassa asennossa ja samalla tavalla peitettyinä
 • Maalihenkilöt saavat poistua maastosta ainoastaan ratamestarin tai testaajan luvalla
 • Pimeäkokeessa maalihenkilöillä ei saa olla vaatteissa heijastimia, muista kuitenkin valaisin mukaan
 • Ei kirkkaanvärisiä vaatteita
 • Säänmukainen varustus
 • Puhelin äänettömälle, vastaa ratamestarin soittoon

Jäljentekijät

 • Tallaa maastoon ratamestarin suunnitteleman (merkitsemän) / testaajan hyväksymän jäljen (poistaa samalla kaikki merkit, jos jälki on merkitty ennalta maastoon)
 • Jäljenteossa jäljentekijällä kirkkaanvärinen vaatetus/huomioliivi auttaa testaajaa seuraamaan jäljenlähtöä
 • Tiputtaa sovituille kohdille 4 käyttöesinettään, viimeinen esineistä on isohko (esim. takki, reppu)
 • Koska jäljen päässä ei ole kokeen aikana jäljentekijää, on viimeiseen esineeseen hyvä kiinnittää ohjeet mihin ja miten kokelas ilmoittaa jäljestyksen päättyneen. Kokeen toimitsija tai testaaja ottaa vastaan koirakon löytämät esineet ja kirjaa muistiin kokeen päättymisajan.

Buffet-henkilökunta

 • Varaa riittävästi esim. leipiä, pullaa, kahvia, teetä, maitoa, sokeria ja mukeja
 • Varaa roskapusseja ja huolehtii ettei yhtään roskaa jää maastoon
 • Huolehtii siitä, että kokeen toimihenkilöillä on evästä kokeen aikana

Kutsukirje

Lähetetään sähköpostilla tai koeportaalin kautta kokeisiin osallistujille viimeistään viikkoa ennen

Pyydetään kuittaus kutsukirjeen perille menosta

Sisältää:

 • aikataulun
 • ajo-ohjeen kokoontumispaikalle tai suoraan maastoon
 • yhteystiedot koepäivänä
 • muistutuksen kokeissa tarvittavista varusteista

Kokeen toimihenkilöille ja testaajalle voidaan lähettää erilainen kutsukirje, jossa kerrotaan tarkemmin kokeen järjestelyistä

Kokeen aikataulu

 • Aikataulu lasketaan tarkasti ja siihen varataan jokaiselle koirakolle riittävästi aikaa
 • Aikataulussa huomioidaan varsinaisten koesuoritusten lisäksi hallittavuusosion ja testaajan palautteen vaatima aika sekä siirtymät alueelta toiselle
 • Aikataulusta sovitaan testaajan kanssa hyvissä ajoin ennen kutsukirjeiden lähettämistä.
 • Aikataulu tulee lähettää kokeisiin osallistuville viikkoa ennen koepäivää

    Aikataulun suunnittelu

Aikataulussa tulee varata

 • haku- ja rauniokokeisiin kokeen maksimisuoritusaika + 15 min
 • jälkikokeissa jäljen nostoon 30 min (koirakoiden lähtöajat 30 min välein).

Jos kokeessa on testaajaharjoittelija, on aikatauluun laskettava lisää n. 15 min / koirakko.

Huomioi alueelle siirtymisiin ja maalimiesten laittoon kuluva aika.

Testaaja ja suunnistajat/kartturi tutustuvat alueeseen ennen koetta, ja siihen on myös varattava aikaa.

Huomaa, että jälkikokeessa testaaja on katsomassa myös jäljenteon lähdön, ei pelkästään jälkikokelaan lähetystä kokeeseen.

Esimerkki aikataulusta

Alla on yksi malliesimerkki suunnitellusta ja toteutuneesta aikataulusta. Aikataulun muoto on luonnollisesti vapaa, mutta taulukkomuotoisena se on yleensä helpompi tarkistaa, että jokaisessa kokeen tehtävässä on toimihenkilöt/testaaja paikalla ja ettei päällekkäisyyksiä ole. Myös erilaisia värikoodeja voi käyttää avuksi aikataulun hahmottamisen helpottamiseksi.

Vinkkejä rauniokokeen järjestämiseen

 • Eri kokeissa (sove, perus, loppu) on eri kokoiset raunioalueet, joiden rajaaminen kannattaa tehdä niin, että ne helposti hahmottuvat lähtöpaikalta. Merkkaaminen tehdään siten, että rajamerkit on helppo havaita myös radan eri suunnista lähestyessä.
 • Rauniokokeessa saattaa olla yleisöä – muistakaa huolehtia yleisön sijoittelusta sekä ohjeistamisesta.
 • Antakaa koirakon arvostelu siten, että myös yleisö kuulee.
 • Mikäli rauniolla on yleisöä, niin huolehtikaa kokelaiden valvonnasta, jotta yleisö ei välitä kokelaalle tietoa kokeesta!
 • Mikäli jonkun piilon toimivuus askarruttaa, käyttäkää piilon testaamisessa aina nollakoiraa, jonka koulutustaso on sama kuin kokeen koirilla!

Vinkkejä hakukokeen järjestämiseen

 • Jos mahdollista, käytä hakualueen rajoina maastosta löytyviä luonnollisia rajoja, sillä ne helpottavat alueen merkitsemistä ja alueella suunnistamista.
 • Loppukokeen kokoisen alueen merkitsemiseen tarvitaan keskimäärin vähintään 50-60 merkkiä, peitteisessä maastossa jopa enemmän.
 • Piilojen merkitsemiseen on hyvä varata erilaiset merkit kuin varsinaiseen alueen merkitsemiseen. Tämä helpottaa ratamestarin työtä kokeessa, erityisesti lähellä koealueen reunaa olevien piilojen löytämistä

Vinkkejä jälkikokeen järjestämiseen

 • Suunnittele jäljet maastoon riittävän väljästi, ettei mahdollisesti koejäljeltään harhautunut kokelas eksy toiselle koejäljelle
 • Tarkasta kokeen testaajalta ennakkoon kuinka hän toivoo jäljennostojanan merkittävän maastoon. Huomioi, että peruskokeen ja loppukokeen janat ovat maastossa eritavoin sijoitettuna, mikä vaikuttaa niiden merkitsemiseen.
 • Peruskokeessa riittänee ns. yhden linjan merkkaus; loppukokeessa merkintätavat vaihtelevat testaajan toiveen mukaan eli merkitäänkö pelkästään jana (esim. tienreunaan) vai tehdäänkö jäljennostoalueesta laatikko, jolloin jäljennostojanan sijainti on helpompi hahmottaa myös metsänpuolella kävellessä/pimeässä
 • Janalla voi käyttää sekaisin erilaisia merkkejä, jolloin testaajan on helpompi varmistaa oikean jäljen sijainti jäljennostossa

Koelomakkeet

Kokeissa tarvittavat lomakkeet

Kokeissa tarvitaan seuraavia lomakkeita:

 • Koekirja (myytäväksi ensimmäiseen kokeeseensa tuleville koirakoille)
 • Kulukorvaus/matkalaskulomake

Lomakkeet löytyvät ja ovat ladattavissa Pelastuskoiraliiton www-sivuilta: https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/lomakkeet/

Lisäksi olisi hyvä, että koepaikalla olisi tarvittaessa Koeohje.

Koekirja

 • Jokaisella kokeeseen osallistuvalla koiralla tulee olla koekirja, johon on täytetty koiran ja ohjaajan tiedot
 • Varaa koepaikalle tyhjiä koekirjoja ensimmäistä kertaa kokeisiin osallistuvia varten
 • Koekirjat tilataan Pelastuskoiraliiton toimistolta; hinta 2,50e/kpl
 • Kokeen sihteeri/ylitoimitsija voi merkitä koepäivänä koekirjaan valmiiksi kokeen tiedot, johon koirakko osallistuu; testaaja merkitsee kirjaan kokeen tuloksen ja varmentaa sen allekirjoituksella

Koekirjan täyttäminen

Kirjoita koekirjan merkinnät selkeällä käsialalla, ettei suoritetusta koesuorituksesta tule epäselvyyttä.

Testaaja kirjoittaa koirakon saaman tuloksen koekirjaan!

KOKEISTA KÄYTETYT LYHENTEET, joita voi käyttää myös koekirjassa

Haku:

 • Perus = HP
 • Loppukoe = HL
 • Taidontarkistus päivä = HTTpä
 • Taidontarkistus pimeä = HTTpi

Jälki:

 • Perus = JP
 • Loppukoe = JL
 • Taidontarkistus päivä = JTTpä
 • Taidontarkistus pimeä = JTTpi

Raunio:

 • Peruskoe = RP
 • Loppukoe = RL
 • Taidontarkistus = RTT

 

Haku-, jälki- ja rauniokokeiden arviontilomakkeet

Mikäli koepaikalla ei ole tai on huonot nettiyhteydet, kannattaa tulostaa arvointilomakkeet jokaiselle kokelaalle. Jolloin testaaja voi niistä siirtää tiedot koeportaaliiin.

Arviointilomakkeet löytyvät: https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/lomakkeet/

 

 

Kulukorvauslomake

 • Testaaja täyttää kulukorvauslomakkeen ja lähettää sen kokeen järjestäneelle yhdistykselle sähköpostilla
 • Yhdistys välittää kulukorvauslomakkeen (yhdistyksen vahvistus) Pelastuskoiraliittoon spekl@pelastuskoiraliitto.fi
 • Edellytys Pelastuskoiraliiton maksamalle korvaukselle on, että kokeeseen on osallistunut vähintään kolme koirakkoa
 • Testaajien matkakulut on haettava 30 pv tapahtumasta, joulukuun osalta hakemukset on tehtävä 31.12. mennessä
 • Kulukorvauslomake ja sen täyttöohjeet on ladattavissa Pelastuskoiraliiton nettisivuilta osoitteesta: https://pelastuskoiraliitto.fi/lomakkeet

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelmasta on hyvä löytyä ainakin seuraavat tiedot:

 • Yleinen hätänumero
 • Koepaikan osoite ja/tai ajo-ohjeet sekä koordinaatit
 • Päivystävän eläinlääkärin puhelinnumero, mielellään myös lääkärin puhelinnumero (tarpeellisia etenkin ulkopaikkakuntalaisia kokelaita varten)
 • Ensiapuvälineiden sijainti koepaikalla
 • Ylitoimitsijan/koesihteerin sekä ratamestarin puhelinnumero

SPeKL turvallisuussuunnitelmapohja

Turvallisuussuunnitelmapohja löytyy: https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/lomakkeet/

VIRTA

Käyttöönottotarkastus = etsintä

Periaatteessa alue voi olla millainen vain. Virta-tarkastajan tehtävänä on arvioida koirakon suoritus alueella kyseisissä olosuhteissa.

Huolellisella suunnittelulla

 • helpotetaan Virta-tarkastajan tehtävää arvioida koirakon suoritus
 • suodaan koirakolle järkevä ja realistinen perusetsintätehtävä

Alue

 • Monipuolinen (vaihteleva maasto, korkeuskäyrät, kosteikot, tiet/polut jne.)
 • Riittävän suuri, muttei liian suuri. Koirakolla pitäisi käytännössä olla mahdollisuus käydä alue kokonaisuudessaan läpi (ohjeistus 2 – 3 h)
 • Mielellään luonnollisin rajoin ja lohkottavissa
 • Mahdollisimman todenmukainen
 • Luvallinen alue!

Tehtävän suunnittelu

”Partio-” ja ”jälkikoirille” samanlainen alue

 • Etsintätaktiikka voi olla erilainen mutta lopputulos silti sama

1 – 3 maalihenkilöä ja riittävästi tyhjää, hajustamatonta aluetta

Ylimääräinen jälki voi kulkea alueen poikki, pienehköllä alueella tulee kuitenkin ruuhkaa.

Huomioi

 • Aloituspaikka, (mahtuuko kaikki autot)
 • Mistä jäljentekijä/maalihenkilöt lähtevät alueelle ja tulevat pois (ei jälkiä päällekäin/ristiin)

    Huomioi yleisin tuulen suunta, tarkentuu muutama päivä ennen tarkastuspäivää

Olosuhteet ja maaston vaikeusaste vaikuttavat alueen kokoon (lämpötila, tuulen voimakkuus, hyväkulkuinen vs. tiheä metsä)

Lomakkeet

 • Arviointilomake 2 kpl (kokelas ja tarkastaja)
 • Tarkastuspöytäkirja (1 kpl tarkastajalle, voi täyttää etukäteen, lisää koirakon hälytysryhmä ja suosittelija)
 • Kartat
  • koirakolle ja suunnistajalle 1 kpl, jossa alue merkattuna
  • tarkastajalle 1 kpl tyhjä ja 1 kpl, jossa jäljet, maalihenkilöt ja mahdolliset esineet merkattuna
 • Mahdollisesti kuva kävellyistä jäljistä ja maalihenkilön/-löiden koordinaattipisteet
 • Dokumentointilomake kokelaalle täytettäväksi tehtävän jälkeen

Aikataulu

    Esimerkki:

 • 00 jäljentekijä saapuu kokoontumispaikalle
 • 15 jäljentekijä tekee jäljen (kuljettaja, jäljentekijä) (huomioi, ettei jäljentekijä tule enää alueelle tarkastuksen aikana)
 • 30 maalihenkilöt saapuvat kokoontumispaikalle
 • 45 maalihenkilöt alueelle (kuljettaja, maalihenkilöt)
 • 00 kokelas saapuu kokoontumispaikalle
 • 30 kokelas aloittaa tarkastuksen
 • 17.30-18.30 tarkastus päättyy, palaute ja dokumentointi

Henkilökunta

Tarkastuksen järjestäjä:

 • vastaa tarkastuksen suunnittelusta, yhteydenpidosta tarkastajaan ja arvioijaan
 • hoitaa ilmoitukset liittoihin
 • hankkii lomakkeet, luvalliset alueet ja kartat
 • hankkii tarvittavat henkilöt: ylitoimitsija, mahdollinen autonkuljettaja, maalihenkilöt, jäljentekijä, suunnistaja…
 • Ole tarpeeksi ajoissa yhteydessä Virta-tarkastajaan!
 • Lähetä sähköpostilla alueen kartta ja luonnosvaiheen ehdotukset maalihenkilön/-iden sijainneiksi

Käytännössä

 • Suunnistaja ei etsi, ei neuvo eikä puutu koiran käyttöön liittyviin asioihin, keskittyy suunnistamiseen
 • Ei tarvita ensiaputehtävää eli maalihenkilö saa olla hyvässä voinnissa
 • Kadonneen haastattelu olisi suotavaa kokelaalle (selviääkö vihjeitä?), maalihenkilön olisi kuitenkin hyvä olla ”muistamaton”
 • Maalihenkilöille GPSt käyttöön
 • Määränpäästään voivat lähettää puhelimella kuvan GPSn karttanäytöstä niin selviää lopullinen kuljettu jälki sekä sijainti
 

Esimerkkialue

Kaikki immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeus siirretään Suomen Pelastuskoiraliitolle.
Scroll to Top