Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Pelastuskoiraliitto ry/Finlands Räddningshundförbund rf (jäljempänä liitto) ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Kieli

Liitto on suomenkielinen.

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on toimia pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä ja kehittää pelastuskoiratyötä yhteistyössä palo- ja pelastusviranomaisten sekä pelastuspalvelusta vastaavien ja niihin osallistuvien viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää pelastuskoirakursseja, tutkintoja ja testitilaisuuksia sekä koulutusta. Liitto pyrkii kehittämään pelastuskoirakokeiden ja testaajakoulutuksen sääntöjä. Liitto pyrkii kehittämään ja järjestämään pelastuskoirien, ohjaajien, koulutusohjaajien ja testaajien koulutusta.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja yleisiä huvitilaisuuksia.

4. Jäsenet

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä pelastuskoiratoimintaa pääsääntöisesti harrastavat rekisteröidyt yhdistykset.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä myös muut pelastuskoiratyöstä kiinnostuneet rekisteröidyt yhdistykset, oikeustoimikelpoiset yhteisöt, säätiöt tai yksityishenkilöt, jotka haluavat tukea liiton toimintaa, ja jotka sitoutuvat maksamaan liiton hallituksen vuosittain vahvistaman kannatusmaksun.

Uudet jäsenet hyväksyy liiton hallitus. Yhdistysten tulee liittää jäsenhakemuksiinsa sääntönsä ja pelastuskoiriensa koulutustulokset.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä liiton kokouksessa kutsua henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on ansioituneesti toiminut pelastuskoiratoiminnan hyväksi.

5. Kurinpidollinen menettely

Jos jäsenyhdistys toimii lain tai liiton tarkoitusperien vastaisesti tai jos jäsenyhdistys laiminlyö liiton sääntöjen mukaisten velvollisuuksien täyttämisen voi liiton hallitus erottaa jäsenyhdistyksen liitosta. Lievemmistä rikkomuksista hallitus voi antaa varoituksen tai määräajaksi kieltää kokeiden ja tapahtumien järjestämisoikeuden tai osanoton toisten jäsenyhdistysten järjestämiin samankaltaisiin tilaisuuksiin.

Liitto voi poistaa myöntämänsä oikeuden henkilöltä, joka rikkoo lakia, toiminnallaan haittaa liiton toimintaa, aiheuttaa vahinkoa liitolle tai jos henkilön toiminta on muutoin ristiriidassa liiton periaatteiden kanssa. Henkilölle, joka ei ole liiton jäsen, mutta joka osallistuu liiton alaiseen toimintaan, voidaan myös määrätä kielto määrättynä aikana tai kokonaan osallistua liiton järjestämiin tai hyväksymiin kokeisiin, koulutuksiin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Päätöksen asiasta tekee liiton hallitus. Liiton hallituksen velvollisuus on kuulla asianomaista henkilöä ennen oikeuksien poistamista tai kiellon määräämistä.

6. Edustajat liiton kokouksissa

Kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenyhdistyksellä on oikeus valita liiton kokouksiin yksi edustaja.

Yhdistysten on mahdollista saada lisäedustajia liiton kokouksiin seuraavasti: 35 varsinaisella jäsenellä mahdollista saada toinen edustaja, 70 varsinaisella jäsenellä kolmas edustaja ja 105 varsinaisella jäsenellä neljäs edustaja. Maksimimäärä on neljä edustajaa per yhdistys.

7. Äänioikeus

Kullakin edustajalla on liiton kokouksissa yksi ääni.

Muilla jäsenillä ja jäsenyhdistyksen jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsnä ilman äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, sihteerillä ja hallituksen jäsenillä on liiton kokouksissa äänioikeus vain silloin, kun he osallistuvat kokouksiin jäsenyhdistysten edustajina. Hallituksen ja liiton kokouksissa tulee päätökseksi enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Äänestyksissä käytetään avointa äänestystä, ellei kukaan edustajista vaadi suljettua äänestystä.

8. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

9. Hallitus

Liiton asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä sekä näille varajäsenet.

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet jäsenistä eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erojärjestys määrätään arvalla. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi muuta jäsentä on läsnä.

10. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm.

Edustaa liittoa ja kehittää yhteistoimintaa viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin pelastuskoirajärjestöihin.

Kutsua kokoon liiton kokoukset, valmistaa niiden ohjelmat sekä toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset.

Pyrkiä kehittämään pelastuskoirakokeiden ja testaajakoulutuksen sääntöjä.

Kehittää pelastuskoirien, ohjaajien ja koulutusohjaajien koulutusta.

Koordinoida tarpeen mukaan pelastuskoirakokeita.

Käsitellä jäsenhakemukset ja eroamiset.

Johtaa ja valvoa liiton toimintaa.

11. Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

12. Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13. Liiton kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammikuussa -huhtikuussa. Liiton kokouksista ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14 Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

Esitetään:

1. tilinpäätös ja vuosikertomus,

2. tilintarkastuskertomus,

Päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille,

5. toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

Valitaan:

7. hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

8. tilintarkastaja ja hänelle varamies.

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Esitys sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava hallitukselle viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta.

Liiton purkamisesta voidaan tehdä päätös, jos purkamispäätöstä on kannattanut kolme neljäsosaa annetuista äänistä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava jollekin pelastuspalvelua edistävälle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

Scroll to Top