Metsähallitus tarkentava ohje pelastuskoirien koulutus- ja koelupien hakuun valtion alueille.

10.12.2018

Metsähallituksen ja Suomen Pelastuskoiraliiton välisessä puitesopimuksessa (MH 1512/2015/00.02.05) on sovittu palveluskoirien koulutusharjoittelun ja koirien soveltuvuuskokeiden järjestämisen yleisperiaatteista Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla.  Saatujen kokemuksien perusteella koulutus- ja koelupien hakemiseen tarvitaan vielä tarkennettua ohjeistusta ja koordinointia, jotta lupahaku- ja päätösprosessi sujuisi vielä entistä paremmin.

Valtion maa-alueisiin kohdistuu kovaa käyttöpainetta erityisesti eteläisessä Suomessa, missä valtion maita on suhteellisesti vähemmän ja nekin usein pinta-alueelta pienempiä kuin pohjoisessa Suomessa.  Tämän johdosta lupahakemuksia käsitteleville eräsuunnittelijoille on varattava riittävästi aikaa päätöksen tekemisessä vaadittavien taustojen selvittämiseen ja lausuntojen hankkimiseen. Lausunnon antajillekin on varattava riittävästi aikaan vastata. Lausunnon antajan kannalta on lisäksi parempi, että lausunnot pyydetään heiltä kootusti vain kerran vuodessa.

Oheisessa liitteessä olemme ohjeistaneet yksityiskohtaisemmin, kuinka pelastuskoirien koulutusharjoittelun ja koirien soveltuvuuskokeiden järjestämisen lupahakemukset tulisi jatkossa koordinoidummin ja kootusti hoitaa. Ohjeistuksen mukaan toimien voimme palvella Suomen Pelastuskoiraliiton jäseniä lupa-asioissa paremmin, ohjata hakemuksia alueille, minne luvat ovat varmemmin saatavissa ja näin välttää myös turhia pettymyksiä hakijoiden kannalta.

Pelastuskoiraliitto lupien Hakeminen

  •  Mikäli jäsenyhdistys hakee koulutus- ja koelupaa Metsähallituksen hallinnoimille valtion alueille, tekee jäsenyhdistys sen Metsähallituksen ohjeen mukaisesti suoraan Metsähallituksen virallisella lupahakemuslomakkeella: metsa.fi/luvat. Vuodesta 2020 lähtien luvat tulee hakea 31.1. mennessä.
  • Jäsenyhdistys ilmoittaa Pelastuskoiraliitolle hakemansa luvat sähköpostitse spekl@uudet.pelastuskoiraliitto.fi. Näiden ilmoitusten perusteella Pelastuskoirakoiraliitto vahvistaa Metsähallitukselle jäsenyyden voimassa olon
  • Mikäli alueelle on luvattu harjoittelulupa, voi aluetta käyttää kokeisiin ilman erillistä lupaa.

METSÄHALLITUS OHJE PUITESOPIMUKSEN MH 1512/2015/00.02.05 MUKAISTEN PELASTUSKOIRIEN KOULUTUSTAPAHTUMIEN JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN HAKEMISEEN METSÄHALLITUKSEN HALLINNOIMILLA VALTION ALUEILLA

  1. Koulutus- ja koeluvat Metsähallituksen hallinnoimille valtion alueille haetaan koordinoidusti ja kootusti kerran vuodessa, kyseistä vuotta koskien 15.2. mennessä joko Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n tai sen jäsenyhdistyksen toimesta. Hakijan puolesta varmistetaan, että koulutuksen tai kokeen järjestäjä on Suomen Pelastuskoiraliiton jäsen. Lupa voidaan myöntää vain liiton jäsenille. Koulutukseen lupia voidaan myöntää vuoden ajalle ja koeluvat tapahtumakohtaisesti.
  2. Suomen Pelastuskoiraliitto tai sen jäsenyhdistys hakee koulutus- ja koeluvat  Metsähallitukselta virallisella lupahakemuslomakkeella. Lomake löytyy www.metsa.fi/luvat (lomake luvanhakuun, pdf). Lomakkeen liitteenä toimitetaan yksityiskohtainen listaus (pdf) haettujen tapahtumien ajankohdista, mille alueelle lupaa haetaan (tarvittaessa karttaliite mukana), tapahtuman järjestäjä ja hänen yhteystietonsa (sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero). Lupahakulomake liitteineen toimitetaan Metsähallituksen kirjaamoon  joko sähköpostilla kirjaamo@metsa.fi tai postitse osoitteella Metsähallitus, Kirjaamo, PL 94, 01301 VANTAA
  3. Lupahakemusten toivotaan suuntautuvan ensisijaisesti Metsähallituksen monikäyttö-metsien pienriistan lupametsästysalueille, jonne koulutus- ja koeluvat voidaan varmimmin alueen muuta käyttöä häiritsemättä myöntää. Alueet ovat nähtävissä mm. eräluvat.fi -sivuilla (https://www.eraluvat.fi/metsastys/pienriistaluvat/kanalinnut.html ) tai retkikartta.fi -palvelussa (valitaan karttatasoksi pienriista-alueet). Luvan hakemista luonnonsuojelualueille kannattaa välttää, koska lupia sinne on usein vaikeaa alueen suojeluperusteiden vuoksi myöntää. Suojelualueet ovat nähtävissä retkikartta.fi palvelussa valitsemalla karttatasoksi ”Suojelu- ja retkeilyalue” ja sieltä näkyville vaihtoehdot: ”kansallispuistot” ja ”muut suojelualueet”.
  4. Metsähallituksen eräsuunnittelija käsittelee lupahakemukset hankkien tarvittaessa lausunnot muilta asianosaisilta (esim. Metsähallituksen metsätalous Oy, Luontopalvelut, Puolustusvoimat, Luonnonvarakeskus, metsästysseura metsästysvuokratuilla alueilla, paliskunnat poronhoitoalueella jne.)
  5. Mikäli lupa voidaan haetulle alueelle ja ajankohdalle myöntää, toimitetaan se nimetylle tapahtuman järjestäjälle hakijalle postitse ja sähköpostitse maaliskuun loppuun mennessä. Lupapäätös on maahaltijan käyttöoikeutta koskeva päätös (ei viranomaispäätös), eikä siitä voi valittaa. Lupapäätös on maksuton ja lupa sisältää yksityiskohtaiset lupaehdot.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top
Vieritä ylös