SPeKL Provanvisning för räddningshundar 1.1.2017

VIRTA – Svensk redigering

Provanvisning för printning

RÄDDNINGSHUNDSPROVEN 

PROVANVISNINGAR

FINLANDS RÄDDNINGSHUNDSFÖRBUND RF

1.1.2017

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 DELTAGANDE I PROV
1.1.1 Allmänt
1.1.2 Hunden
1.1.3 Föraren
1.2 PROVARRANGEMANG
1.3 BEDÖMARE
1.4 FÖLJSAMHET
1.5 RUINBANOR
2 PROVANVISNINGAR
2.1 RUINPROV
2.1.1 Hinder
2.1.2 Lämplighetsprovet
2.1.3 Grundprovet
2.1.4 Slutprovet
2.1.5 Funktionskontrol
2.2 SÖKPROV
2.2.1 Grundprovet
2.2.2 Slutprovet
2.2.3 Funktionskontroll
2.3 SPÅRPROV
2.3.1 Grundprovet
2.3.2 Slutprovet
2.2.3 Funktionskontroll
 
BILAGA 1: Larmkriterier (minimikrav) gällande från 1.1.2017
BILAGA 2: Ruinprovsområdets struktur
BILAGA 3: Motsvarigheter med brukshundsförbundets prov
 
Efterföljande är Finlands Räddningshundförbund rf:s allmänna provanvisning. Provanvisningen finns tillhanda på finska och svenska. Ekipage i Räddningshundförbundets medlemsföreningar placeras i räddningsformationer enligt kriterier som bestämts i dessa provanvisningar.
 
Utöver denna provanvisning har bedömarverksamheten en separat anvisning.
 
 
1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1.1 DELTAGANDE I PROV
 
1.1.1 Allmänt 
 
Ekipaget måste vara medlem i en förening under Finlands Räddningshundförbund r.f.
I proven skall Finlands djurskyddslag följas.
 
 
1.1.2 Hunden 
 
En hund som deltar i prov bör vara minst 15 månader gammal.
 
Öron- eller svanskuperade hundar får inte delta i prov, bortsett från de som kan uppvisa ett giltigt veterinärintyg.
 
Hunden bör vara ID-märkt. ID-märkning kontrolleras med stickprov.
 
Hunden bör vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
 
En tik får inte delta i prov 30 dygn före och 42 dygn efter valpning.
 
En löpande tik får delta i prov om arrangemangen så tillåter. En löpande tik kommer alltid sist i startordningen.
 
En sjuk hund får inte delta i prov.
 
Hundens tillgänglighet granskas i början av varje prov. Bedömaren bör kunna hantera hunden, och hunden bör tolerera närvaron av andra hundar.
 
Hunden får inte vara aggressiv gentemot varken människor eller andra hundar. Om hunden tydligt visar aggressivitet, avbryts provet, avbrottets orsak antecknas i hundens provbok och i bedömningsprotokollet, och hunden kan avstängas från provverksamhet för ett år. En bitsk hund avstängs alltid. Vid behov, behandlas saken i en nämnd sammansatt av föreningarnas ansvariga bedömare.
 
Det är förbjudet att använda strypande eller halvstrypande halsband.
 
 
1.1.3 Föraren 
 
Föraren med hund deltar i prov på eget ansvar.
 
Föraren får delta i samma prov på samma dag med två hundar ifall proven organiseras i olika områden och det är möjligt enligt provens tidtabell.
 
Hunden bör ha samma förare i grundprov, i slutprov och i funktionskontroll.
 
Aga av hund är förbjuden. Om föraren bryter mot denna regel, kan bedömaren beroende på fallet ge en varning, avbryta provet eller avstänga föraren från provverksamhet för ett år. Även övrigt olämpligt uppträdande kan leda till att provet avbryts och/eller föraren avstängs från provverksamhet.
 
En larmduglig hund kan ha en andra förare. Den andra föraren måste dock uppfylla minimikraven för larmduglighet och utföra ibruktagningsinspektionen för räddningshundar med hunden.
 
 
1.2 PROVARRANGEMANG
 
Förbundet publicerar den officiella provkalendern på förbundets www-sidor.
 
Medlemsföreningarna bör före januari månads utgång meddela förbundets styrelse om de prov de kommer att arrangera under året. Eventuella tillägg eller ändringar i provkalendern bör meddelas förbundets styrelse minst 40 dygn i förväg. Det är också möjligt för föreningarna att meddela ett prov per gren under kalenderåret minst en vecka innan provet. Detta förusatt att föreningen har organiserat ett prov i grenen under kalenderåret. Ytterligare kan en förening reservera ett prov per år per gren där som föreningens egna ekipage har förtur i anmälningsordning. Förutsättning för detta är att föreningen organiserar åtminstone två prov i grenen under året.
 
Föreningarna bör i god tid meddela myndigheten alla grund- och slutprov så att myndigheten, vid behov, kan övervaka proven.
 
Provresultatet antecknas i bedömningsprotokollet och i hundens provbok. Vid ruinprov bör en kopia av bedömningsprotokollet enligt lokalt avtal sändas till vederbörande myndighet i den arrangerande förenings hemkommun. Ifall provet arrangerats av annan än deltagarens hemförening, är deltagaren själv skyldig att sända en kopia av bedömningsprotokollet till vederbörande myndighet i sin hemkommun.
 
Klagomål över prov, provarrangemangen eller dylikt bör framföras inom en vecka hos den ansvariga bedömaren i den arrangerande föreningen. Vid behov behandlas klagomålet i en nämnd sammansatt av föreningarnas ansvariga bedömare.
 
Varje förening bör ha en utnämnd ansvarig bedömare. Ifall föreningen inte har några bedömare, kan den ansvarige bedömaren utses från bedömare som är medlem i en annan förening. Varje förening ansvarar för att en egen ansvarig bedömare utses.
 
Ett underkänt prov får inte tas om under samma dag.
 
Godkända prov är giltiga i två (2) år utom ruinlämplighetsprovet som inte blir ogiltig.
 
Ett ogiltigt prov kan förnyas utan att ekipaget behöver avlägga lägre prov.
 
Arrangören bör meddela provkandidaterna om de fått plats i provet senast två (2) veckor före provet.
 
 
1.3 BEDÖMARE 
 
Proven bedöms av bedömare skolade av Finlands Räddningshundförbund och godkända av förbundets styrelse. En förteckning över godkända bedömare finns på Finlands Räddningshundförbund rf:s www-sidor.
 
 
1.4 FÖLJSAMHET
 
Hundens följsamhet granskas vid varje prov.
 
Hundarnas tillgänglighet och sociala förmåga granskas i grupp i början av varje provmoment. Ifall enbart en hund deltar i ett prov eller ett provmoment, bör arrangören se till att det på provbanan finns minst en störande hund.
 
Vid ruinprovets lämplighetsprov samt vid spårprovets moment C får hunden vara kopplad. För övrigt genomförs följsamhetsprovet utan koppel. I lämplighetsprovet krävs inte moment C.
 
 
A. Förflyttning 
 
Föraren och hunden beger sig till provområdet och går en minst 50 m lång sträcka medan hunden följer föraren under kontroll.
 
 
B. Platsliggande 
 
Vid ankomst till provområdet lämnar föraren hunden på plats vid bedömarens begäran. Hundens ställning är fri, men den får inte skälla på ett störande sätt. Föraren beger sig till bedömaren (ca. 10 m) för att diskutera utförandet av provet, och återvänder till hunden när bedömaren gett sitt tillstånd (efter ca. 3 minuter).
 
 
C. Ställandet 
 
Bedömaren ber föraren antingen stoppa eller kalla in hunden under terrängmomentet.
 
Om hunden inte visar tillräcklig följsamhet under provet, avbryter bedömaren provet och underkänner det.
 
Bedömaren iakttar samarbetet mellan hund och förare under hela provet och ger föraren sin respons därpå.
 
 
1.5 RUINBANOR 
 
En ruinbana bör lämpa sig för skolning av räddningshundar samt provverksamhet. Ruinbanan bör vara godkänd för ovannämnda bruk och inspekteras regelbundet (minst vart femte år), enligt skild överenskommelse avfattad med räddningsmyndigheterna. Finlands Räddningshunförbund:s auktoriserade baninspektörerna samarbetar med räddningsmyndigheterna.
 
 
2 PROVANVISNINGAR 
 
Hunden kan ha ett eller två sätt att markera, vilka föraren bör tillkännage bedömaren före provet. Markering krävs inte i lämplighetsprovet. Under utförandet av provet anger föraren hundens markering till bedömaren genom att höja sin hand eller koppla hunden för påvisning. Markeringen bör vara tydlig. I spårprovet behöver hunden inte markera figuranten.
 
Efter utfört prov avger föraren en muntlig rapport om det genomförda uppdraget och dess utkomst till bedömaren.
 
 
2.1 RUINPROV 
 
Ruinproven genomförs på en godkänd ruinbana.
 
Lämplighetsprovet och grundprovet kan utföras också på ett område som är lämpligt för provverksamhet (t. ex. ett depå- eller lagerområde). Kriterier för området är bifogade i denna provanvisning. Området godkänds av Räddninghundsförbundets baninspektör.
 
Under provet bör på banan finnas diverse störande element, t. ex. rök, smällar, ljud av fordon och maskiner, människor i arbete, mat, kläder osv. I början av provet avlossas ett skott med en 9 mm startpistol, och ytterligare skott med 5 min. intervall. Inga skott får avlossas i hundens omedelbara närhet. Hunden får reagera på störningar, men inte förlora sin arbetsförmåga.
 
Hundens reaktion på skott granskas också vid ruinprovets följsamhet A (Förflyttning).
 
Provområdets storlek bör stå i proportion till banans svårighetsgrad och provets tidsfrist.
 
Föraren skall ha ändamålsenlig utrustning (hjälm, säkerhetsskor, handskar, skyddsglasögon)
 
Föraren bör se till att hundens utrustning fyller säkerhetskrav.
 
Figuranterna avlägsnar sig från sina gömställen omedelbart efter att ha blivit funna och bedömaren gett sitt tillstånd därtill.
 
 
2.1.1 Hinder 
 
Före terrängmomenten granskar bedömaren hundens förmåga att klara hinder (trappor, smala plankor, torn osv.).
 
Vid lämplighetsprovet granskas också hundens förmåga att avancera i trånga passager eller källarutrymmen. Under terrängmomenten iakttar bedömaren också hur hunden rör sig i rasmassor.
 
 
2.1.2 Lämplighetsprovet 
 
Provbanan bör vara cirka 50 x 50 meter. Arealen anpassas terrängens svårighetsgrad. Inom banan bör finnas minst 10 gömställen.
 
Inom banan finns tre (3) gömda figuranter, till vilka hunden bör ha ohindrat tillträde (s.k. öppna gömställen).
 
Tidsfristen för provet är 10 minuter.
 
Inom tidsfristen bör hunden hitta två figuranter. En blindmarkering tillåts och hunden får lämna en figurant.
 
 
2.1.3 Grundprovet 
 
En hund som klarat lämplighetsprovet får delta i grundprovet.
 
Provbanan bör vara ca.60 x 80 meter. Arealen anpassas terrängens svårighetsgrad och inom banan bör finnas minst 20 gömställen.
 
Inom banan finns tre (3) gömda figuranter, varav en bör vara i ett öppet gömställe.
 
Tidsfristen för provet är ca. 15 minuter.
 
Inom tidsfristen bör hunden hitta och tydligt markera alla tre figuranter.
 
Inga blindmarkeringar tillåts. Hunden får inte heller lämna figuranten.
 
 
2.1.4 Slutprovet 
 
En hund som har klarat grundprovet får delta i slutprovet.
 
Provbanan bör vara cirka 100 x 100 meter. Arealen anpassas till terrängens svårighetsgrad och inom banan bör finnas minst 30 gömställen.
 
Inom banan finns 3-5 gömda figuranter, varav en bör vara i öppet gömställe.
 
Tidsfristen för provet är 20–30 minuter. Området bör avsökas systematiskt.
 
Inom tidsfristen bör hunden finna och tydligt markera alla figuranter.
 
Inga blindmarkeringar tillåts, och hunden får inte lämna figuranten.
 
 
2.1.5 Funktionskontroll 
 
Som funktionskontroll genomförs slutprovet.
 
 
 
2.2 SÖKPROV 
 
Sökprovets grundprov består av en del, som utförs i dagsljus.
 
Slutprovet består av en del som utförs i mörker.
 
För att delta i slutprovet bör ekipaget ha genomfört grundprovet.
 
Hunden rör sig inom provområdet okopplad på förarens kommando.
 
Före provet får föraren en karta där provområdet är markerat. Före provet bör föraren framlägga sin sökplan. Föraren får använda kartan under provet.
 
Provbanans storlek och tidsfristen för provet bör anpassas terrängens svårighet och gällande väderleksförhållande.
 
Provområdet bör vara avvallat.
 
 
2.2.1 Grundprovet 
 
Provområdets storlek bör vara ca. 1,5 hektar (t.ex. 100 x 150 m) och dess form är fri.
 
Inom området finns två (2) figuranter varav en är lätt dold.
 
Figuranterna är på plats och i minst två olika ställningar (sittande, liggande, stående).
 
Tidsfristen för provet är ca. 20 minuter.
 
Inom tidsfristen bör hunden hitta och acceptabelt markera alla figuranter på området.
 
Inga blindmarkeringar tillåts och hunden får inte lämna figuranten.
 
 
2.2.2 Slutprovet 
 
En hund som klarat grundprovet får delta i slutprovet.
 
Provområdets storlek bör vara ca. 3 hektar (t.ex. 100 x 300 m) och dess form är fri.
 
Inom provområdet finns tre (3) figuranter varav minst en är helt dold. Figuranterna är på plats, och i minst två olika ställningar (sittande, liggande, stående).
 
Tidsfristen för provet är cirka 45 minuter.
 
Inom tidsfristen bör hunden hitta och acceptabelt markera alla figuranter på området.
 
Inga blindmarkeringar tillåts och hunden får inte lämna figuranten.
 
 
2.2.3 Funktionskontroll 
 
En hund som klarat slutprovet får delta i funktionskontroll.
 
Funktionskontroll genomförs varannan gång i dagsljus, varannan i mörker. Tidsfristen för provet är 30 minuter vid dagsljus och 45 minuter i mörker.
 
Provområdets storlek bör vara ca. 3 hektar (t.ex. 100 x 300 m) och dess form är fri.
 
Inom provområdet finns tre (3) figuranter varav minst en är helt dold. Figuranterna är på plats, och i minst två olika ställningar (sittande, liggande, stående).
 
Inom tidsfristen bör hunden hitta och acceptabelt markera alla figuranter på området.
 
Inga blindmarkeringar tillåts och hunden får inte lämna figuranten.
 
 
2.3 SPÅRPROV
 
Grundprovet består av en del, som utförs i dagsljus.
 
Slutprovet består av en del som utförs i mörker.
 
För att delta i slutprovet bör ekipaget ha avlagt grundprovet.
 
Före provet får föraren en karta över området. Föraren får läsa kartan under genomförandet av provet.
 
Spårets längd och provets tidsfrist fastsälls beaktande terrängens svårighet och väderleksförhållandena.
 
Spåret bör minst en gång korsa en stig, ett dike, en skogsväg eller dito.
 
Spårläggaren lämnar i spåret fyra (4) egna bruksföremål eller föremål som spårläggaren i förhand givit vittring. Spårläggaren blir inte som figurant i slutet av spåret.
 
Bedömaren antecknar tidpunkten för provets start. Provtiden börjar löpa när ekipaget börjar spåra.
 
Bedömaren / funktionären tar emot de föremål som ekipaget funnit och antecknar tidpunkten för provets slut.
 
 
2.3.1 Grundprovet 
 
Provspåret börjar med en ca. 50-100 m lång spårupptagningslinje. För att ta upp spåret får ekipaget gå en gång linjen av och an. Linjen bör ligga så att det inte är möjligt att läsa ut spårets riktning med hjälp av av terrängen. Hunden bör välja den rätta riktningen från linjen.
 
Spåret bör vara ca. 1,5–2 timmar gammalt, ca. 700 meter långt, och inga tvärvändningar ingår.
 
Tidsfristen för provet är ca. 30 minuter.
 
Det kan gå villospår tvärs spåret och det kan vara andra naturliga störande vittringar i spåret.
 
Ekipaget bör ta upp spåret och inom tidsfristen finna tre (3) av de föremål som lämnats på spåret. Ett av föremålen skall vara föremålet i spårets slut.
 
 
2.3.2 Slutprovet 
 
Provspåret börjar med en ca. 100-150 m lång spårupptagningslinje, parallell med en väg eller stig. För att ta upp spåret får ekipaget gå en gång linjen av och an.
 
Spåret bör vara 3-4 timmar gammalt, ca. 1,5 kilometer långt och inkludera tvära ändringar i riktningen.
 
Det kan gå villospår tvärs spåret och det kan vara andra naturliga störande vittringar i spåret.
 
Tidsfristen för provet är cirka halvannan timme.
 
Ekipaget bör ta upp spåret och inom tidsfristen bör hunden ha funnit tre (3) av de föremål som lämnats på spåret. Ett av föremålen skall vara föremålet i spårets slut.
 
 
2.2.3 Funktionskontroll 
 
Funktionskontroll genomförs varannan gång i dagsljus, varannan gång i mörker.
 
Tidsfristen för provet är cirka en timme i dagsljus, halvannan timme i mörker.
 
Provspåret börjar med en ca. 100-150 m lång spårupptagningslinje, parallell med en väg eller stig. För att ta upp spåret får ekipaget gå en gång linjen av och an.
 
Spåret bör vara 3-4 timmar gammalt, ca. 1,5 kilometer långt och inkludera tvära ändringar i riktningen.
 
Det kan gå villospår tvärs spåret och det kan vara andra naturliga störande vittringar i spåret.
 
Ekipaget bör ta upp spåret och inom tidsfristen bör hunden ha funnit tre (3) av de föremål som lämnats på spåret. Ett av föremålen skall vara föremålet i spårets slut.
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1: Larmkriterier (minimikrav) gällande från 1.1.2017 
 
 
 
Befolkningsskydd, stationeringsduglighet 
 
 
Hund:
 
Ruingrundprov
 
Förare:
 
Kurs i räddningsverksamhetens grunder, arrangerad av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland eller motsvarande kunskaper
 
Ekipage som stationerats i befolkningsskyddsorganisationen bör fortlöpande ha giltiga prov.
 
 
 
Frivilliga Räddningstjänsten, larmduglighet 
 
 
Hund:
 
Ett av följande slutprov: Sök / Spår
 
Räddningshundsekipagets ibruktagningsinspektion (VIRTA)
 
Förare:
 
1. Kurs i personsök eller motsvarande kunskaper
 
2. Första hjälp 1 –kursen eller motsvarande kunskaper
 
3. Kompetens att nyttja diverse kommunikationsmedel
 
4. Kunnighet i orientering
 
Den andra av ekipagets terränggrenar (sök / spår) vilken är sidogren, förnyas med genomförande av grundprovet inom giltighetstiden, under förutsättning att huvudgren är giltig.
 
Ekipage som stationerats i larmgrupp (Frivilliga Räddningstjänsten) bör fortlöpande inneha giltiga prov. Det rekommenderas att vart ekipage genomför funktionskontrollen i sin terränggren årligen.
 
Om en larmduglig hund har avstängts från provverksamheten, får den inte under avstängningstiden delta i larmuppdrag.
 
 
 
BILAGA 2: Ruinprovsområdets struktur 
 
Lämplighetsprovet och grundprovet: Almänna krav av ruinbanas storlek, kvalitet och konstruktioner / verktyg
 
· En ruinbana bör likna riktiga ruiner (olycka, sammanfall, explosion, kris, osv.) så mycket som möjligt
· Banans storlek bör vara minst ca. 0,5 hektar
· Det bör finnas minst 30 gömställen
· Gömställena bör vara så varierande som möjligt
· Det bör finnas både gömställen till vilka hunden har obehindrat tillträde till figurant och sådana till vilka som tillträdet är hindrat.
· Enligt möjligheterna, det skulle finnas underjordiska gömställe och pass som anknyter gömställen (de kan vara också ovan på marken)
 
· Det bör också finnas:
 
o gömställen på klart högre nivå än markytan
o flyttbara eller / och ändringsbara gömställen
o en helhet med flera närliggande, skilt stängbara gömställen
o en tunnel / tunnelsystem som rymmer både hunden och föraren och vilkas öppningar kan stängas (till exempel en konstruktion av trä, med vinklade gångar, som täcks med presenningar; tunneln skulle vara så lång att det är mörkt därinne)
o en stenfält eller annars svårframgånglig område
o olika ytmaterialer: plåt, tegelbitar, betong
o verktyg för att skapa eld, rök och oljud
o ändringsbara ställningar eller konstruktioner som lämpar sig för klättring
o verktyg för banans och gömställens underhåll (gäller permanent område)
 
 
BILAGA 3: Motsvarigheter med brukshundsförbundets prov 
 
 
 
I kraft varande prov i Finlands brukshundsförbund kan ersätta prestationer i Räddningshundsförbundets prov enligt följande:
 
 
● Ruinprov: 
 
PERA – A eller IPO – R ruin A-prov (RH-T A) ersätter ruinernas grundprov,
 
PERA – B eller IPO – R ruin B-prov (RH-T B) ersätter ruinernas slutprov
 
 
● Sökprov:
 
PEHA – A eller IPO – R sök A-prov (RH-FL A) ersätter grundprovet i sök
 
 
● Spårprov: 
 
PEJÄ – A eller IPO – R spår A-koe (RH-F A) ersätter grundprovet i spår
 
I sök och spårproven måste ekipaget utföra minst slutprovet enligt SPeKL:s instruktioner, ifall ekipaget inte utfört ibruktagningsinspektionen.
 
Ekipage som utfört ibruktagningsinspektionen för räddningshundar är larmdugliga, ifall övriga krav för alarmberedskap uppfylls. I detta fall utför ekipage sin första kompetenskontroll i mörker.

Liitteet

Liite 1

Hälytyskriteerit (minimivaatimukset) 1.1.2017 alkaen:

Väestönsuojelu, sijoituskelpoisuus

Koira: Raunioperuskoe

Ohjaaja: SPEK:n (Suomen Pelastusalan keskusjärjestö) Pelastustoiminnan perusteet -kurssi tai vastaavat tiedot

VSS-organisaatioon sijoitettujen koirakoiden kokeiden tulee olla aina voimassa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, hälytyskelpoisuus

Koira

 • Vähintään toisesta maastolajista (haku/jälki) loppukoe
 • Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA), vaaditaan 1.1.2014 jälkeen hälytysryhmään siirtyville koirakoille

Ohjaaja

 1. Etsintäkurssi tai vastaavat tiedot
 2. Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot
 3. Viestintävälineiden käyttötaito
 4. Suunnistustaito

Jos toinen maastolaji on ns. sivulaji, niin siitä suoritetaan taidontarkistuksena peruskoe aina uudelleen edellyttäen, että päälajista suoritetaan taidontarkistus koeohjeen mukaan.

Hälytysryhmiin sijoitettujen koirakoiden (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) kokeiden tulee olla aina voimassa. Suosituksena on, että hälytysryhmän koirakot suorittavat kunkin maastolajin taidontarkistuskokeen vuosittain.

Jos hälytyskelpoiselle koiralle on määrätty koekielto, se ei tänä aikana saa osallistua hälytyksiin.

Liite 2

Rauniokokeen suorituspaikka (soveltuvuus- ja peruskoe)

Yleisiä vaatimuksia raunioradan koosta, tasosta ja rakennelmista/välineistöstä
 • radan tulee olla mahdollisimman rauniomainen (onnettomuus; sortumat,räjähdykset; kriisi)
 • koko vähintään n. 0,5 ha
 • vähintään 30 piiloa
 • mahdollisimman vaihtelevia piiloja
 • avo- ja umpipiiloja
 • mahdollisuuksien mukaan maanalaisia piiloja sekä piiloja yhdistäviä käytäviä (voivat olla maanpäällisiäkin)
 • selvästi maanpintaa ylempänä olevia piiloja
 • siirrettäviä/muunneltavia piiloja
 • kokonaisuus, jossa on useita vierekkäisiä, erikseen suljettavia piiloja
 • tunneli/tunnelisto, johon mahtuvat sekä ohjaaja että koira ja jonka suuaukot voidaan sulkea (esimerkiksi: puurakenteiset kulmikkaat käytävät, voidaan käyttää muovipeitteitä tms. tunnelin tulisi olla niin pitkä, että tunnelissa on pimeää)
 • kivikko-/louhikkoalue tai muu vaikeakulkuinen alue
 • erilaisia pintamateriaaleja; peltiä, tiilimurskaa, betonia
 • tulen, savun ja melun tuottamiseen tarvittava välineistö
 • kiipeilyyn sopivia, muunneltavia telineitä tai rakennelmia
 • radan ja piilojen kunnostamisessa tarvittavia työkaluja (jos kyseessä on pysyvä alue)

Liite 3

Suomen Palveluskoiraliiton kokeiden vastaavuudet

Suomen Palveluskoiraliiton voimassa olevilla kokeilla voi korvata Pelastuskoiraliiton koesuorituksia seuraavasti:

 • Rauniokokeet: PERA A tai IPO – R raunio A-koe (RH-T A)  korvaa raunioperuskokeen, PERA B tai IPO – R raunio B-koe (RH-T B)
 • korvaa raunioloppukokeet
 • Hakukokeet: PEHA – A tai IPO – R haku A-koe (RH-FL A) korvaa hakuperuskokeen
 • Jälkikokeet: PEJÄ – A tai IPO – R jälki A-koe (RH-F A) korvaa hakuperuskokeen

Haku- ja jälkikokeissa koirakon tulee suorittaa vähintään loppukokeen SPeKL:n koeohjeen mukaisesti, mikäli koirakko ei ole suorittanut käyttöönottotarkastusta.

Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastuksen suorittanut koirakko on hälytyskelpoinen, jos muut hälytyskelpoisuuden vaatimukset täyttyvät. Tällöin koirakko suorittaa ensimmäisenä taidontarkastuksen pimeässä.

Liite 4                                                                                      

1.6.2017 alkaen

Tunnistusetsintänäyttö: erottelu ja jäljennosto

Näyttö on yksiosainen ja se tehdään valoisalla.

Osallistumisoikeus:
Näytön voi antaa hälytysryhmässä toimiva VIRTA – tarkastettu tai hälytysryhmäoikeudet omaava koirakko, jolla on vähintään jälkiperuskoe hyväksytysti suoritettuna.

Erottelu:
Hajuerottelu tehdään ennen jäljennostoa.
Käytetään neljää puuvillaista käyttöesinettä, joita kaikkia on hajustettu vähintään 15 minuutin ajan. Yksi esineistä on jäljentekijän.
Järjestäjä asettaa esineet maahan. Esineet ovat ennen jäljennostoaluetta.
Koirakko saa lähtöhajun, jonka jälkeen tekee erottelun. Lähtöhajun materiaali, koko ja hajustusaika ovat samat kuin esineiden.
Mikäli erottelu on hyväksytty, koirakko jatkaa jäljennostoon.

Jäljennosto:
Alusta on lyhyttä kasvillisuutta esim. nurmikkoa, sammalta tai jäkälää.
Jälki on 1-2 tuntia vanha ja noin 100 m pitkä.
Ennen oikeaa jälkeä on 1-10 kpl vähintään kahden eri henkilön tekemää häiriöjälkeä ja oikean jäljen jälkeen vähintään kaksi häiriöjälkeä.
Jälkien etäisyys toisistaan on n. 1 m.
Jäljennostoalueen leveys on korkeintaan 10 m.
Koiralle saa antaa lähtöhajun uudelleen ennen jäljennoston aloittamista.
Mikäli koirakko ei nosta oikeaa jälkeä ensimmäisellä kerralla jälkiä ylittäessään, voi koirakko yrittää jäljen nostoa uudelleen takaisinpäin.

Kun koirakko nostaa oikean jäljen ja ajaa sitä oikeaan suuntaan testaajan hyväksyntään asti (50 – 100 m), on suoritus hyväksytty.

Vieritä ylös