SPeKL Provanvisning för räddningshundar 1.4.2022

Räddningshundprov

Finlands räddningshundförbund rf:s räddningshundprov

PROVANVISNING                                                                                          Gäller fr.o.m. 1.4.2022

RÄDDNINGSHUNDPROV

PROVANVISNING

FINLANDS RÄDDNINGSHUNDFÖRBUND RF

1.4.2022

 

FINLANDS RÄDDNINGSHUNDFÖRBUND

 ALLMÄNNA ANVISNINGAR

1.1 Deltagande i prov

1.1.1 Hund

1.1.2 Förare

1.2 Bedömare

1.3 Provutföranden, giltighetstid och omprov

 1. PROVARRANGEMANG

2.1 Provkalender och anmälan till proven

2.2 Resultatanteckning och resultatrapportering

2.3 Säkerhet

 1. GRENSPECIFIKA ANVISNINGAR

3.1 Följsamhet, social förmåga och samarbete

3.1.1 Tillgänglighet och social förmåga

3.1.2 Följsamhet och samarbete, del A, B och C

 1. 2 Sökprov

3.2.1 Beskrivning

3.2.2 Grundprov

3.2.3 Slutprov

3.2.4 Funktionskontroll

3.2.5 Sökprov

3.3 Spårprov

3.3.1 Beskrivning

3.3.2 Grundprov

3.3.3 Slutprov

3.3.4 Funktionskontroll

3.3.5 Spårprov

3.4 Ruinprov

3.4.1 Ruinbanor

3.4.2 Beskrivning

3.4.3 Utrustning

3.4.4 Sökplan

3.4.5 Hinder

3.4.6 Grundprov

3.4.7 Slutprov

3.4.8 Funktionskontroll

3.4.9 Ruinprov

BILAGA 1 LARMKRITERIER (MINIMIKRAV) FR.O.M. 1.4.2022

BILAGA 2 RUINPROVSOMRÅDE

BILAGA 3 MOTSVARIGHETER TILL FINLANDS BRUKSHUNDFÖRBUNDETS PROV

Detta är Finlands räddningshundförbund rf:s allmänna provanvisning. Provanvisningen finns tillgänglig på finska och svenska.

 

Ekipage i Räddningshundförbundets medlemsföreningar placeras i räddningsformationer enligt kriterier som bestämts i dessa provanvisningar.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med räddningshundproven är att kontrollera nivån på ekipagets grundfärdigheter som krävs vid sökningsarbete.

Målsättningarna för de olika grenarna presenteras vid varje grens delmoment och där anges vad för slags färdigheter förväntas av räddningsekipaget.

Huvudvikten i bedömningen av provutförandet läggs vid hur ekipaget fungerar tillsammans. Bedömningen ska vara uppmuntrande.

 1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

1.1 Deltagande i proven

* Det deltagande ekipaget måste vara medlem i en förening under Finlands räddningshundförbund r.f.

* Vid proven ska Finlands djurskyddslag följas.

1.1.1 Hund

* Nedre åldersgräns för deltagande hund ska vara 15 månader.

* Kuperade hundar får inte delta i proven utan intyg från veterinären.

* Hunden ska vara ID-märkt. ID-märkningen kontrolleras genom stickprov.

* Hunden ska vara vaccinerad enligt kraven från Finlands räddningshundförbund. De   för varje tillfälle gällande vaccinkraven är publicerade på förbundets hemsida.

* En dräktig tik får inte delta i provet, och inte förrän 42 dygn efter valpning.

* En löpande tik kan delta i provet om arrangemangen så tillåter. En löpande tik deltar alltid sist i sök- och ruinprov.

* En hund som är sjuk, har värk eller i övrigt har symptom får inte delta i proven. En hund med smärtstillande medicinering får inte delta i proven.

* En hund som har pågående medicinering behöver hinderlöshetsintyg styrkt av veterinär för att kunna delta i provet. Intyget ska visas för bedömaren på provstället i samband med anmälan.

* Det är förbjudet att använda strypande halsband.

1.1.2 Förare

*Föraren med hund deltar i provet på eget ansvar.

* Föraren kan delta i samma prov under samma dag med två hundar om proven anordnas inom olika områden och tidsschemat tillåter detta.

* Hunden ska ha samma förare vid grund- och slutprovet samt vid funktionskontrollen.

* Hundaga är förbjuden. Om föraren bryter mot denna regel kan bedömaren, beroende på fallet, antingen ge en varning, underkänna provet eller stänga av föraren från provverksamhet i ett år.

* Även hundförarens olämpliga beteende kan leda till att provet underkänns. Dessutom kan hundföraren stängas av från provverksamhet i ett år.

* Delning av lägesinformation vid proven är förbjuden. Delning av läget är tillåtet endast mellan hund och förare (hundpejl).

* En larmduglig hund kan ha en andra förare.

Den ordinarie föraren med hund måste genomföra alla prov som krävs för larmduglighet och funktionskontroll. Den andra föraren ska uppfylla minimikraven för larmduglighet samt utföra ibruktagningsinspektion med hunden.

Om hundföraren byts ut ska en anmälan om larmekipage göras till förbundet. Larmduglighet för ekipage bibehålls genom att utföra en funktionskontroll.

1.2 Bedömare

Proven bedöms av bedömare utbildade av Finlands räddningshundförbund och som är godkända av förbundets styrelse. En förteckning över godkända bedömare finns på Finlands räddningshundförbundets hemsida.

1.3 Utförande, giltighetstid och omprov

* Godkända prov är giltiga i två (2) år.

* Ett godkänt grundprov måste vara utfört före anmälan till slutprov.

* När giltighetstiden för ett prov har gått ut kan provet förnyas utan att man utför de lägre proven först.

 1. PROVARRANGEMANG

Proven som publiceras på förbundets hemsida är förbundets officiella prov som förbundets medlemsföreningar anordnar. Medlemmar i Finlands räddningshundförbundets medlemsföreningar har rätt att delta i dessa prov.

2.1 Provkalender och anmälan

Förbundets officiella provkalender publiceras på förbundets hemsida där även anmälningsinstruktioner för prov finns. Antalet deltagare i proven kan begränsas på grund av provtekniska skäl.

 2.2 Resultatanteckning och resultatrapportering

Bedömaren antecknar provresultatet i bedömningsblanketten, provprotokollet och provboken. Efter provet skickar arrangören kopia av provprotokollet till förbundet.

Provresultatet kan inte överklagas. Klagomål över prov, bedömning och provarrangemang kan anföras till förbundets provansvarig inom en vecka.

2.3 Säkerhet

Mall för säkerhetsplan finns på förbundets hemsida. Den anordnande föreningen ansvarar för provets säkerhet efter bästa förmåga.

 1. GRENSPECIFIKA ANVISNINGAR

3.1. Följsamhet, social förmåga och samarbete

Målsättning: Hundens och förarens samarbete ska vara på en sådan nivå att de kan utföra sökuppdraget. Hunden ska vara följsam, lyda förarens order och kan ledas på området samt förhåller sig positivt eller neutralt mot människor och andra hundar.

Hundens följsamhet, sociala förmåga och samarbete med föraren observeras under hela provtillfället.

Hunden får inte vara aggressiv mot människor eller andra hundar. Om hunden visar tydlig aggressivitet, underkänns ekipagets provutförande och bedömaren gör en anteckning om aggressivitet i hundens provbok och provprotokollet. På grund av aggressivitet kan bedömaren stänga av hunden i ett år. Bitande leder alltid till avstängning i ett år.

Om hunden låter ständigt och störande kan ekipagets provutförande underkännas.

En tydlig brist på följsamhet eller samarbete i vilken som helst delmoment leder till underkännande.

3.1.1 Tillgänglighet och social förmåga

Hundarnas tillgänglighet och sociala förmåga bedöms i grupp i början av varje provmoment. Vid tillgänglighetsmomentet är hundarna kopplade. Om det i provet eller provmomentet deltar endast en hund ska arrangören se till att det finns minst en störande hund på området. Vid behov bedöms den sociala förmågan hos en löpande tik skild från andra hundar men med en hund som inte deltar i provet.

* Bedömaren måste kunna hälsa på hunden och röra vid den. Hunden måste tåla andra hundars närvaro.

* Föraren får ge hunden order eller tips för att den ska kunna utföra momentet men föraren får inte belöna hunden med mat eller leksaker under provmomentet.

3.1.2 Följsamhet och samarbete, del A, B och C

 1. Förflyttning

Före terrängutförandet går föraren och hunden en cirka 50 meters sträcka enligt bedömarens anvisningar på det sättet att hunden följer okopplad och följsamt föraren.

Bedömaren kan gå tillsammans med ekipaget eller vänta på stället och följa ekipagets arbete.

Föraren får ge hunden tips eller order för att den ska kunna utföra uppgiften men föraren får inte prata oavbrutet för att hålla kontakten med hunden. Hunden får inte belönas med leksaker, mat eller ständigt beröm under arbetet.

 1. Platsliggande

Efter förflyttning ska föraren på begäran av bedömaren lämna hunden på plats för att vänta. Hundens ställning är fri. Inget får lämnas hos hunden. Föraren går och ställer sig hos bedömaren på cirka 10 meters avstånd för att diskutera provutförandet och återvänder till hunden cirka 3 minuter efter att bedömaren gett sitt tillstånd. Föraren får stå på valfritt sätt utgående från hunden.

Hunden får belönas efter utförandet.

 1. Ställande eller inkallande

Bedömaren kan be föraren antingen stoppa eller kalla in hunden under arbetet. Vid inkallandet måste hunden komma in till föraren. Vid ställandet måste hunden stanna på order av föraren. Efter ställandet fortsätter ekipaget arbetet efter att bedömaren har gett sitt tillstånd.

Vid spårprovet ber bedömaren föraren ställa hunden.

Hunden får belönas efter utförandet.

3.2 Sökprov

Målsättning: Ekipagets sökarbete ska vara på en sådan nivå att det kan utföra sökuppgifterna. Ekipaget ska kunna avsöka det givna området pålitligt. Hunden ska markera alla dolda figuranter inom området såsom föraren angivit. Föraren ska under arbetet kunna tolka hundens beteende och agera efter det.

Grundprovet mäter förarens förmåga att utarbeta en fungerande sökplan, föra hunden inom området, utläsa omgivningen och orientera sig under sökningen, samt hundens förmåga att utan besvär röra sig inom området, hitta de dolda figuranterna inom området och markera dem tydligt.

Slutprovet mäter förarens förmåga att utarbeta en fungerande sökplan inom ett större område, röra sig och föra hunden inom området i mörker och samarbeta med kartläsaren under sökandet. Provet mäter även hundens förmåga att utan besvär röra sig inom området, hitta de dolda figuranterna och markera dem tydligt.

3.2.1 Beskrivning av provet

Provområdets storlek och provtid ska vara anpassad efter svårigheterna i terrängen och väderomständigheterna. Provområdet ska vara varierande terräng typiskt för området. På området ska man ta hänsyn till personernas och hundarnas säkerhet, till exempel genom att lämna stupar och landsvägar utanför området.

Provområdet ska begränsas genom naturliga former och strukturer i terrängen (stup, dike, stig, terrängspår, åkerkant, begränsningslinje o.s.v.) vilka inte behöver markeras i terrängen. Men om någon av områdets gränser inte är tydlig nog kan den markeras till exempel med hängande band. Provområdet ska vara avvallat.

Figuranterna ska placeras inom området i minst två ställningar (sittande, liggande eller stående ) på det viset att figuranten inte går att upptäckas med blotta ögat eller vara väl synlig. Hunden måste kunna komma fram till figuranten. Maskeringsnät får inte användas i provet.

Före provet ska föraren meddela bedömaren hundens markeringssätt. Om hunden har lärt sig två markeringssätt kan föraren ange båda. Hunden ska markera alla dolda figuranter inom området på det sättet som föraren angivit. Markeringssätten är skallmarkering, rullmarkering eller rapporterande markering. Om hundens markeringssätt är rullmarkering eller rapporterande markering får föraren ange sin placering i folkmängden för hunden när den är på väg att markera.

Inga felmarkeringar eller kvarlämnade figuranter tillåtes. Om hunden markerar föremål tolkas det inte som felmarkering.

Före förflyttning till området får föraren en karta och bedömaren anvisar startpunkten. Bedömaren ska informera om områdets storlek och tiden för provet. Föraren ska presentera sökplanen för bedömaren och även kortfattat motivera den. Föraren får behålla kartan under sökarbetet.

Tiden för utförandet börjar när ekipaget börjar arbetet.

Hunden rör sig lös inom området.

Under arbetet ska föraren godkänna hundens markeringssätt genom att lyfta handen eller informera bedömaren om detta. När bedömaren har godkänt markeringen ska föraren förflytta sig in till den hittade figuranten. Markeringen måste vara tydlig och föraren får inte hjälpa till med markeringen. Om hunden rättar markeringsfelet självmant utan hjälp, godkänns markeringen. Om hunden inte markerar den upphittade figuranten, underkänns utförandet.

Om hunden skadar figuranten underkänns utförandet. Orsaken till underkänt provutförande antecknas i provboken.

Efter utfört prov ska hundföraren avge för bedömaren en muntlig redogörelse om den genomförda uppgiften och dess resultat, de funna figuranternas placering och noggrannheten i sökningen.

3.2.2 Grundprov

Grundprovet utförs i dagsljus. Storleken på området ska vara cirka 2 hektar och tiden för utförandet cirka 30 minuter. Inom området ska det finnas tre dolda figuranter som måste hittas och markeras. Figuranternas ansikten ska vara synliga.

Banmästaren kan vid förfrågan upplysa föraren om placeringen och också om ekipaget är tydligt utanför området.

3.2.3 Slutprov

Ett ekipage som har ett giltigt grundprov kan anmäla sig till slutprovet. Slutprovet utförs i mörker. Storleken på området ska vara 3–4 hektar och tiden för utförandet cirka 15 minuter per hektar. Vid samma prov ska tiden för utförandet vara lika lång för varje ekipage. Inom området ska det finnas tre dolda figuranter som alla måste hittas och markeras. Figuranten kan vara helt dold.

Banmästaren fungerar som orienterare och vid förfrågan upplyser denna föraren om placeringen och om ekipaget är tydligt utanför området samt håller ekipaget i den riktning som föraren önskar.

3.2.4 Funktionskontroll

Ett ekipage som har ett giltigt slutprov eller som har genomfört en funktionskontroll kan anmäla sig till funktionskontrollen.

Funktionskontrollen kan utföras i dagsljus eller i mörker. Storleken på provområdet ska vara 3–4 hektar och tiden för utförandet cirka 15 minuter per hektar. Vid samma prov ska tiden för utförandet vara lika lång för varje ekipage. Inom området ska det finnas tre dolda figuranter som måste hittas och markeras. Figuranten kan vara helt dold.

Banmästaren fungerar som orienterare och vid förfrågan upplyser denna föraren om placeringen och om ekipaget är tydligt utanför området samt håller ekipaget i den riktning som föraren önskar.

3.2.5 Sökprov

 

Grundprov               

Slutprov

Funktionskontroll

I dagsljus

I mörker

I dagsljus eller i mörker

 

Område: ca 2 ha

Område: 3–4 ha

Område:  3–4 ha

 

Tid: ca 30 min

Tid: ca 15 min / ha      

Tid: ca 15 min / ha

 

Figurant: 3

Figurant: 3

Figurant: 3

 

Utrustning

Hund: Sökväst eller söksele, koppel, icke strypande halsband

Förare: Provbok, kompass, i slutprovet pannlampa och/eller ficklampa.

Föraren får av arrangören en karta över provområdet, kartan får medföras under provet.

En vanlig sökutrustning är tillåten, även GSP-enhet och hundpejl.

Beskrivning

Föraren ska utarbeta en sökplan för området, presentera den för bedömaren och vid slutprovet även för kartläsaren.

Ekipaget ska avsöka området med lös hund.

Hunden ska markera de dolda figuranterna inom området.

En bedömare, en banmästare och eventuellt andra personer ska följa med föraren.

Föraren ska avge för bedömaren en muntlig redogörelse om den genomförda sökningen.

Kriterierna för godkänt utförande

Ekipagets funktionsförmåga ska vara tillräcklig. Om ekipagets funktionsförmåga under provet är bristfällig får hundföraren en anmärkning en gång innan provmomentet bedöms som bristfälligt.

Föraren ska kunna utarbeta en plan för området och göra nödvändiga ändringar samt visa att denna har en tillräcklig orienteringsförmåga så att sökningen inom området ska lyckas. Preciserande frågor om placering är tillåtna (grundprov). Vid slutprovet ska föraren fungera som patrulledare och kommunicera med kartläsaren.

Hunden ska vara tillräckligt följsam i terrängen.

Hunden ska arbeta självständigt och ekipagets samarbete ska vara smidigt.

Sökarbetet ska vara tillräckligt effektivt och progressivt.

Hunden ska markera alla dolda figuranter inom området enligt sättet föraren har  uppgivit (skallmarkering, rullmarkering eller rapporterande markering).

Föraren ska inte hjälpa hunden att hitta gömslet eller att markera.

Det är inte tillåtet att felmarkera eller lämna kvar figuranter.

Efter utfört prov ska föraren kunna avge för bedömaren en redogörelse om den genomförda uppgiften och uppge de funna figuranternas placering samt de avsökta och icke avsökta områden.

3.3 Spårprov  

Målsättning: Ekipagets sökarbete ska vara på en sådan nivå att det kan utföra sökuppgifterna. Hunden ska kunna ta upp spåret och följa det vid olika omständigheter och terräng så att ekipaget hittar föremålen på spåret. Föraren ska under arbetet kunna tolka hundens beteende och agera efter det.

I grundprovet mäts hundens förmåga att ta upp spåret inom området och följa det samt hitta föremål som lämnats på spåret.

I slutprovet mäts förarens förmåga att tolka väl hundens reaktioner, att hunden kan ta upp spåret inom området och följa det även i svåra situationer och hitta föremål som lämnats på spåret.

3.3.1 Beskrivning av provet

Gällande spårets längd och/eller provtid ska hänsyn tas till svårigheterna i terrängen och väderförhållanden.

Spåret följer en varierande skogsterräng där underlaget kan vara skiftande. Spåret kan korsa stigar, diken och skogsbilvägar eller ha skiftande underlag. Spåret kan delvis gå till exempel genom hyggen eller ängar. Spåret kan korsas av villospår och det kan finnas kvar andra naturliga störningslukter. Inga villospår läggs avsiktligen på spåret.

Spårläggaren ska lämna fyra (4) egna bruksföremål på spåret och ska före spårläggningen hålla i föremålen minst 15 minuter för att lämna sin lukt på föremålen. Sista föremålet ska vara klart större. Föremålet ska vara ungefär lika stor som en handflata och det får inte vara farligt för hunden. Föremålet kan vara till exempel en handske, en strumpa, en plånbok, en kam, ett hårband eller liknande föremål som personen kan ha med sig. Föremålet ska ligga på spåret och det får inte vara dold. Spårets sista föremål, där spåret tar slut, ska vara klart större, till exempel lika stor som en ryggsäck. På sista föremålet antecknas att det är fråga om ett sista föremål.

Föraren får en karta som får medföras under provet.

Bedömaren ska anteckna provets starttid. Provtiden börjar när föraren meddelar att hunden tagit upp spåret och bedömaren godkänner det. Kartläsaren eller föraren ska ringa till ett av arrangören angivna nummer när hunden har hittat sista föremålet på spåret. Funktionären/bedömaren ska ta emot föremålen som ekipaget har funnit.

En kartläsare ska gå med ekipaget. Kartläsaren har hand om kontakten med banmästaren och/eller bedömaren. Kartläsaren har inte kunskap om spårets placering. Kartläsaren deltar inte i ekipagets sökarbete. Kartläsaren ska agera i provet enligt förarens anvisningar; kartläsaren kan anteckna spåret och föremålen i kartan. Även andra personer kan följa efter ekipaget.

Ekipaget måste uppta spåret samt under den avsedda tiden hitta minst tre (3) föremål varav ett är det sista på spåret.

Hunden ska uppta spåret och avsöka det antingen kopplad eller lös.

3.3.2 Grundprov

Spåret börjar med en 100–200 meter lång spårupptagningssträcka. Sträckan ska gå parallellt med vägen eller stigen.

Sträckan kan

* gå på ena sidan av en väg eller stig eller

* vara tvådelad så att delarna går på båda sidor av vägen eller stigen och/eller

* fortsätta över en korsande väg.

Ekipaget kan gå sträckan fram och tillbaka en gång. Spåret utgår från vägen eller stigen och går mot terrängen. Bedömaren meddelar sträckans startpunkt. Om sträckan går på båda sidor av vägen eller stigen är det föraren som väljer på vilken sida ekipaget börjar.

Grundprovet genomförs i dagsljus.

Spåret ska vara cirka 2–3 timmar gammalt, cirka 700 meter lång och ska inte innehålla tvära vinklar under 90 grader.

Tiden för provet är 40 minuter.

3.3.3 Slutprov

Ekipage som har ett giltigt grundprov får anmäla sig till slutprovet.

Provspåret börjar med en 200–300 meter lång spårupptagningssträcka. Sträckan går parallellt med vägen eller stigen.

Sträckan kan

* gå på den ena sidan av vägen eller stigen eller

* vara tvådelad så att delarna går på båda sidor av vägen eller stigen och/eller

* fortsätta över en korsande väg.

För att ta upp spåret får ekipaget gå sträckan fram och tillbaka en gång. Spåret utgår från vägen eller stigen och går mot terrängen. Bedömaren meddelar sträckans startpunkt. Om sträckan går på båda sidor av vägen eller stigen är det föraren som väljer på vilken sida ekipaget börjar.

Slutprovet genomförs i mörker.

Spåret ska vara cirka 4 timmar gammalt, cirka 1,5 kilometer lång och innehålla tvära vinklar under 90 grader.

Tiden för provet är 1,5 timme.

3.3.4 Funktionskontroll

Ekipage som har ett giltigt slutprov eller som har genomfört en funktionskontroll kan anmäla sig till funktionskontrollen.

Provspåret börjar med en 200–300 meter lång spårupptagningssträcka. Sträckan går parallellt med vägen eller stigen.

Sträckan kan

* gå på den ena sidan av vägen eller stigen eller

*vara tvådelad så att delarna går på båda sidor av vägen eller stigen och/eller

* fortsätta över en korsande väg.

För att ta upp spåret får ekipaget gå sträckan fram och tillbaka en gång. Spåret utgår från vägen eller stigen och går mot terrängen. Bedömaren meddelar sträckans startpunkt. Om sträckan går på båda sidor av vägen eller stigen är det föraren som väljer på vilken sida ekipaget börjar.

Funktionskontrollen kan genomföras i dagsljus eller i mörker.

Spåret ska vara cirka 4 timmar gammalt, cirka 1,5 kilometer lång och innehålla tvära vinklar under 90 grader.

Tiden för provet är 1,5 timme.

3.3.5 Spårprov

 

Grundprov

Slutprov

Funktionskontroll

Utförande

I dagsljus

I mörker

I dagsljus eller i mörker

Spårupptag

Sträcka 100–200 m

Sträcka 200–300 m

 

Tid           

Cirka 40 minuter                

Cirka 1,5 timme

 

Längd

Cirka 700 meter                

Cirka 1500 meter

 

Ålder

2–3 timmar

Cirka 4 timmar

 

Föremål

Fyra (4) bruksföremål varav det sista ska vara klart större. Sista föremålet ska vara markerat. Ekipaget måste hitta tre (3) föremål, ett av dem måste vara spårets sista föremål.

Terräng

Varierande skogsterräng, underlaget kan skifta.

Form

Inga tvära riktändringar                Innehåller tvära riktändringar

Utrustning

Hund: Sökväst eller söksele, icke strypande halsband, vanlig utrustning som används vid spårning.

Förare: Provbok, kompass, pannlampa och/eller ficklampa i slutprovet. Föraren får av arrangören en karta över provområdet att användas under utförandet. En vanlig sökutrustning är tillåten, även GPS-enhet och hundpejl.

Beskrivning

Provspåret går inom varierande skogsterräng där skiftande underlag och störande lukter kan förekomma. På spåret finns fyra (4) bruksföremål. Ekipaget ska avsöka den angivna träckan antingen med kopplad eller lös hund. Arbetet börjar när  edömaren har godkänt hundens pårupptag. Ekipaget ska följas av minst en kartläsare som inte har kunskap om spårets placering. Hunden ska följa spåret och föraren ska avge för bedömaren en redogörelse om den genomförda uppgiften.

Kriterierna för godkänt utförande

Ekipagets funktionsförmåga ska vara tillräcklig. Om ekipagets funktionsförmåga under provet är bristfällig får hundföraren en anmärkning en gång innan ett provmoment bedöms som bristfälligt.

Hunden ska vara tillräckligt följsam i terrängen.

Hunden ska arbeta självständigt och ekipagets samarbete ska gå smidigt. Hunden ska ta upp spåret och följa det tillräckligt noggrant så att minst tre av fyra föremål hittas inom den angivna tiden. Det sista föremålet måste hittas.                 

Efter utfört prov ska föraren kunna avge för bedömaren en redogörelse om den genomförda uppgiften och uppge placeringen på de funna föremålen.

3.4 Ruinprov

Målsättning: Ekipagets prestation ska vara på en sådan nivå att det ska kunna utföra sökuppgifterna. Ekipaget ska kunna söka området tillförlitligt och ha förmåga att arbeta trots störningar. Sökning av området ska vara planenligt och hänsyn ska tas till säkerheten. Hunden ska markera alla dolda figuranter inom området enligt markeringssättet som föraren angivit. Föraren ska under arbetet kunna tolka hundens beteende och agera efter det.

3.4.1 Ruinbanor

Provet ska genomföras på en godkänd ruinbana.

Provområdet ska vara ändamålsenligt för skolning av räddningshundar och för provverksamhet.

Ett särskilt avtal om godkännande av ruinbanan för användning för ovannämnda verksamhet och regelbunden kontroll (minst var 5:e år) ska vara upprättat med räddningsmyndigheten. Ruinbedömare vid Finlands räddningshundförbund samarbetar med räddningsmyndigheterna.

Grund- och slutprovet kan genomföras på ett område (t.ex. depå- eller lagerområde) som är lämpligt och ändamålsenligt. Kriterier för området finns som bilaga i denna provanvisning. Räddningshundförbundets ruinbedömare godkänner området som provområde.

3.4.2 Beskrivning av provet

Före förflyttning till ruinområdet upplyses föraren om området och dess gränser. Vid slutprovet får föraren presenterad ett scenario där följande fakta uppges, till exempel: vad som har hänt och när, förbjudet område där föraren inte får inträda samt annat som eventuellt ska tas i beaktande inom sökområdet. Scenariot presenteras skriftligen eller muntligen.

Föraren ska bekanta sig med området under fem (5) minuter utan hund. Turen utförs i grupp före sökarbetet eller före varje provmoment. Figuranterna kan vara dolda under turen.

Före sökuppgiften ska föraren informera bedömaren om sin sökplan och även motivera den i korthet.

Före utförandet ska föraren informera bedömaren om hundens markeringssätt. Hunden ska markera alla dolda figuranter inom området såsom föraren angivit (skallmarkering, rullmarkering eller rapporterande markering). Inga felmarkeringar eller kvarlämning av figuranter tillåts.

Provet börjar när ekipaget börjar sökningen.

Hunden rör sig lös på området.

Under arbetet ska föraren godkänna hundens markering genom att lyfta handen eller genom att meddela bedömaren. När bedömaren har godkänt markeringen ska föraren bege sig till den funna figuranten.

Hunden måste påvisa den starkaste luktkällan och/eller röra sig mot figuranten.

Figuranterna ska placeras en bit från varandra så att hunden kan markera figuranterna var för sig.

Vid behov kan bedömaren be ekipaget precisera figurantens placering.

De funna figuranterna ska avlägsna sig från sina gömslen direkt efter tillstånd av bedömaren.

Markeringen ska vara tydlig och föraren får inte hjälpa till med markeringen. Om hunden rättar till markeringsfelet självständigt utan hjälp blir markeringen godkänd. Om hunden inte markerar den funna figuranten blir provutförandet underkänt.

Om hunden skadar figuranten blir provutförandet underkänt. Anledningen till underkännandet antecknas i provboken.

Efter utfört prov ska föraren avge för bedömaren en muntlig redogörelse om den utförda uppgiften och dess resultat, uppge de funna figuranternas placering samt noggrannhet i sökningen.

Under provet förekommer olika störningsfaktorer såsom rök, smällar, ljud från arbetsmaskiner eller motsvarande, personer i arbete, mat, kläder och så vidare. Hunden får reagera mot störningar men får inte förlora sin arbetsförmåga.

Ljudvolymen från störningen ska vara sådan att det går att tala i normal samtalston intill varandra. Under provet ska inga skjutningar få ske.

Mat och kläder ska vara dolda och maten ska placeras så att hunden inte kan äta den.

Provområdets storlek ska stå i relation till banans svårighetsgrad och den tillgängliga tiden.

3.4.3 Utrustning

Föraren ska ha ändamålsenlig utrustning (hjälm, skyddsskor, skyddshandskar, skyddsglasögon). Skyddsglasögon ska användas vid behov. Kläderna ska ha långa ärmar och ben.

Föraren ska se till att hunden har en säker utrustning på sig.

Hunden kan endast ha redskap som behövs för markering.

3.4.4 Sökplan

I sökplanen ska föraren ta hänsyn till områdets storlek, form och eventuella förbjudna områden samt utarbeta en plan utifrån dessa faktorer.

Vid slutprovet ska sökplanen även innehålla ett scenario som har presenterats för hundföraren.

3.4.5 Hinder

Före grundprovets terrängmoment ska hundens förmåga att klara hinder testas (trappor, smala plankor, torn e.l.).

I samband med grundprovet kontrolleras även att hunden kan röra sig i trånga passager eller i källarutrymmen. Dessutom ska man under terrängmomentet observera hur hunden rör sig i rasmassorna.

3.4.6 Grundprov

Provområdet ska vara, beroende på områdets svårighetsgrad, cirka 0,25–1 ha och området ska ha minst 20 gömslen.

Inom provområdet ska det finnas tre (3) dolda figuranter varav en befinner sig i en så kallad öppen lega.

Provtiden är 15 minuter.

Hunden måste under den givna tiden hitta och tydligt markera alla tre figuranterna.

Hunden kan sändas att fortsätta sökarbetet från fyndplatsen.

3.4.7 Slutprov

Ekipaget som har utfört ruingrundprovet kan delta i slutprovet.

Provområdet ska vara, beroende på områdets svårighetsgrad, cirka 0,25–1 ha och området ska ha minst 30 gömslen. Inom ruinområdet ska det finnas ett område dit endast hunden får gå (inte föraren), och det ska vara en tydlig del av ruinmassorna (”en hög”).

Föraren får gå till det förbjudna området i samband med markering efter att ha fått tillstånd till det.

Inom provområdet ska det finnas 3–5 dolda figuranter varav en befinner sig i en så kallad öppen lega.

Om möjligt kan en figurant placeras på det sättet att föraren inte har ögonkontakt med hunden när den är i närheten av en figurant.

Provtiden är 20–30 minuter. Området ska avsökas systematiskt och grundligt.

Genomsökningen av området ska vara planenligt och progressivt. Ändringar i planen ska presenteras och motiveras för bedömaren. Återgång till det avsökta området utan tydlig motivering är inte tillåten.

Hunden måste under den angivna tiden hitta och tydligt markera alla figuranterna.

Hunden kan sändas att fortsätta sökarbetet från fyndplatsen men föraren måste avlägsna sig från det förbjudna området på samma rutt som denna kom ifrån.

3.4.8 Funktionskontroll

Funktionskontrollen fungerar som slutprov.

3.4.9 Ruinprov

Grundprov
Område: cirka 0,25–1 ha,

minst 20 gömslen

Tid: ca 15 min            
Figuranter: 3

Minst 1 öppen lega

Slutprov och funktionskontroll

Område: cirka 0,25–1 ha,

minst 30 gömslen,
förbjudet område inne i provområdet

Tid: 20–30 minuter

Figuranter: 3-5

1 öppen lega

                                                                     

Utrustning

Hund: Föraren ska se till att hundens utrustning fyller säkerhetskraven.

Hunden ska endast ha utrustning som behövs för markering.

Förare: Föraren ska ha ändamålsenlig utrustning (hjälm, skyddsskor, skyddshandskar, skyddsglasögon). Skyddsglasögon ska användas vid behov. Kläderna ska ha långa ärmar och ben.

Beskrivning

Föraren ska utarbeta en sökplan för det angivna området och presentera den för bedömaren.

Ekipaget ska söka området med lös hund.

Hunden ska markera de dolda figuranterna inom området.

En bedömare, en banmästare och eventuellt andra personer ska medfölja hundföraren.

Föraren ska avge för bedömaren en redogörelse om den genomförda sökningen.

Kriterierna för godkänt utförande

Ekipagets funktionsförmåga ska vara tillräcklig. Om ekipagets funktionsförmåga är bristfällig under provet ska föraren få en anmärkning en gång innan momentet bedöms som bristfälligt.

Föraren ska kunna utarbeta en plan för sökområdet och göra nödvändiga ändringar samt kunna visa att denna kan ta hänsyn till säkerheten.

Föraren ska kunna hantera hunden.

Hunden ska klara hinder och störningar.

Hunden ska arbeta självständigt och ekipagets samarbete ska gå smidigt.

Sökarbetet ska vara tillräckligt effektivt och progressivt.

Hunden ska markera alla dolda figuranter inom området på det sättet som föraren har angivit (skallmarkering, rullmarkering eller rapporterande markering). Hunden måste kunna påvisa den starkaste luktkällan och/eller ta sig intill figuranten.

Föraren ska inte hjälpa hunden till fynden eller att markera.

Inga felmarkeringar eller kvarlämning av figurant tillåts.

Efter utfört prov ska föraren kunna avge för bedömaren en redogörelse om den genomförda uppgiften och uppge fyndplatserna för figuranterna samt de avsökta och icke avsökta områden.

Bilaga 1 Alarmkriterierna (minimikraven) från och med 1.4.2022:

Befolkningsskydd, rovdjursduglighet, stationeringsduglighet

HUND                                                          FÖRARE

Ruingrundprov                                              Rovdjursutbildning eller motsvarande kunskap

Ekipage som stationerats på Befolkningsskyddsorganisationen ska alltid ha giltiga provutföranden.

Frivillig räddningstjänst, larmduglighet

HUND:

1.     Slutprov från den ena av terränggrenarna (sök eller spår)

2.     Minst grundprov från den ena av             terrängrenarna (sök eller spår)    

FÖRARE:

1.     Sökkurs eller motsvarande kunskaper

2.     Kurs i första hjälpen eller motsvarande kunskaper

3.     Kompetens i att använda kommunikationsmedel       

4.     Orienteringsförmåga

 

För ekipage som flyttas till larmgruppen krävs räddningshundekipagets ibruktagningsinspektion VIRTA (efter 1.1.2014).

Hund som hör till larmgruppen ska alltid ha giltigt provutförande av båda terränggrenarna: slutprov från den ena och minst grundprov från den andra1.

Rekommendationen är att ekipagen i larmgruppen årligen utför funktionskontrollen i båda terränggrenarna.

Om en larmduglig hund har förbjudits att delta i prov får inte hunden delta i larmuppgifter under denna tid.

1Hunden som nått larmduglighet före 1.1.2018 måste ha ett giltigt slutprov i minst en terränggren.

Bilaga 2 Ruinprovsområdet

Allmänna krav angående ruinbanans storlek, nivå och konstruktion/utrustning.

* Banan måste likna en ruin så mycket som möjligt (olycka, ras, explosioner, kris).

* Storlek minst ca 0,25 ha

* Minst 20/30 legor

* Så varierande legor som möjligt

* Öppna och helt dolda

* Om möjligt underjordiska legor samt gångar som förenar legorna (kan också vara ovan jord)

* Legor som är tydligt på högre nivå än markytan

* Flyttbara/varierande legor

* En helhet där det finns flera bredvid varandra liggande och dolda legor.

* En tunnel eller grupp av tunnlar där både föraren och hunden får plats och vars öppningar kan tillslutas (t.ex. kantiga gångar av trä, plasttäcken eller liknande kan användas för tillslutning). Tunneln ska vara så lång att det blir mörkt i tunneln).

* Stenrös/blockområde eller något annat svårframkomligt område

* Olika ytmaterial: plåt, tegelkross, betong

* Utrustning för att kunna göra eld, rök och föra oväsen.

* Ställningar eller konstruktioner som är lämpliga för klättring.

* Verktyg för att kunna reparera bana och legor (om det är fråga om ett permanent område).

Bilaga 3 Motsvarigheter till Finlands brukshundförbundets prov

Finlands brukshundförbundets giltiga prov motsvarar Räddningshundförbundets provutföranden enligt följande. Prov som utförts för högst två år sedan (fr.o.m. provdatumet):

* Ruinprov:

PERA A  eller IPOR ruin-A-prov motsvarar grundprov i ruinsök

PERA B eller IPOR ruin-B-prov motsvarar slutprov i ruinsök.

* Internationellt räddningshundprov

Sökprov: IPOR sök-A- eller B-prov motsvarar sökgrundprov.

Spårprov: IPOR spår-A- eller B-prov motsvarar spårgrundprov.

* Nationellt räddningshundprov Peko-T

Nationellt räddningshundprov motsvarar både sökgrundprov och spårgrundprov.

Vid sökprov och spårprov ska ekipaget genomföra minst slutprov från endera gren enligt SPeKL:s provanvisning om ekipaget inte har genomfört ibruktagningsinspektionen.

Ekipage som utfört ibruktagningsinspektionen för räddningsekipage är larmduglig om övriga larmbehörighetskrav är uppfyllda. Då ska ekipaget först utföra funktionskontrollen i mörker.

 Vid provet måste ekipaget ha med sig Brukshundförbundets provbok.

Liitteet

Liite 1

Hälytyskriteerit (minimivaatimukset) 1.1.2017 alkaen:

Väestönsuojelu, sijoituskelpoisuus

Koira: Raunioperuskoe

Ohjaaja: SPEK:n (Suomen Pelastusalan keskusjärjestö) Pelastustoiminnan perusteet -kurssi tai vastaavat tiedot

VSS-organisaatioon sijoitettujen koirakoiden kokeiden tulee olla aina voimassa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, hälytyskelpoisuus

Koira

 • Vähintään toisesta maastolajista (haku/jälki) loppukoe
 • Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA), vaaditaan 1.1.2014 jälkeen hälytysryhmään siirtyville koirakoille

Ohjaaja

 1. Etsintäkurssi tai vastaavat tiedot
 2. Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot
 3. Viestintävälineiden käyttötaito
 4. Suunnistustaito

Jos toinen maastolaji on ns. sivulaji, niin siitä suoritetaan taidontarkistuksena peruskoe aina uudelleen edellyttäen, että päälajista suoritetaan taidontarkistus koeohjeen mukaan.

Hälytysryhmiin sijoitettujen koirakoiden (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) kokeiden tulee olla aina voimassa. Suosituksena on, että hälytysryhmän koirakot suorittavat kunkin maastolajin taidontarkistuskokeen vuosittain.

Jos hälytyskelpoiselle koiralle on määrätty koekielto, se ei tänä aikana saa osallistua hälytyksiin.

Liite 2

Rauniokokeen suorituspaikka (soveltuvuus- ja peruskoe)

Yleisiä vaatimuksia raunioradan koosta, tasosta ja rakennelmista/välineistöstä
 • radan tulee olla mahdollisimman rauniomainen (onnettomuus; sortumat,räjähdykset; kriisi)
 • koko vähintään n. 0,5 ha
 • vähintään 30 piiloa
 • mahdollisimman vaihtelevia piiloja
 • avo- ja umpipiiloja
 • mahdollisuuksien mukaan maanalaisia piiloja sekä piiloja yhdistäviä käytäviä (voivat olla maanpäällisiäkin)
 • selvästi maanpintaa ylempänä olevia piiloja
 • siirrettäviä/muunneltavia piiloja
 • kokonaisuus, jossa on useita vierekkäisiä, erikseen suljettavia piiloja
 • tunneli/tunnelisto, johon mahtuvat sekä ohjaaja että koira ja jonka suuaukot voidaan sulkea (esimerkiksi: puurakenteiset kulmikkaat käytävät, voidaan käyttää muovipeitteitä tms. tunnelin tulisi olla niin pitkä, että tunnelissa on pimeää)
 • kivikko-/louhikkoalue tai muu vaikeakulkuinen alue
 • erilaisia pintamateriaaleja; peltiä, tiilimurskaa, betonia
 • tulen, savun ja melun tuottamiseen tarvittava välineistö
 • kiipeilyyn sopivia, muunneltavia telineitä tai rakennelmia
 • radan ja piilojen kunnostamisessa tarvittavia työkaluja (jos kyseessä on pysyvä alue)

Liite 3

Suomen Palveluskoiraliiton kokeiden vastaavuudet

Suomen Palveluskoiraliiton voimassa olevilla kokeilla voi korvata Pelastuskoiraliiton koesuorituksia seuraavasti:

 • Rauniokokeet: PERA A tai IPO – R raunio A-koe (RH-T A)  korvaa raunioperuskokeen, PERA B tai IPO – R raunio B-koe (RH-T B)
 • korvaa raunioloppukokeet
 • Hakukokeet: PEHA – A tai IPO – R haku A-koe (RH-FL A) korvaa hakuperuskokeen
 • Jälkikokeet: PEJÄ – A tai IPO – R jälki A-koe (RH-F A) korvaa hakuperuskokeen

Haku- ja jälkikokeissa koirakon tulee suorittaa vähintään loppukokeen SPeKL:n koeohjeen mukaisesti, mikäli koirakko ei ole suorittanut käyttöönottotarkastusta.

Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastuksen suorittanut koirakko on hälytyskelpoinen, jos muut hälytyskelpoisuuden vaatimukset täyttyvät. Tällöin koirakko suorittaa ensimmäisenä taidontarkastuksen pimeässä.

Liite 4                                                                                      

1.6.2017 alkaen

Tunnistusetsintänäyttö: erottelu ja jäljennosto

Näyttö on yksiosainen ja se tehdään valoisalla.

Osallistumisoikeus:
Näytön voi antaa hälytysryhmässä toimiva VIRTA – tarkastettu tai hälytysryhmäoikeudet omaava koirakko, jolla on vähintään jälkiperuskoe hyväksytysti suoritettuna.

Erottelu:
Hajuerottelu tehdään ennen jäljennostoa.
Käytetään neljää puuvillaista käyttöesinettä, joita kaikkia on hajustettu vähintään 15 minuutin ajan. Yksi esineistä on jäljentekijän.
Järjestäjä asettaa esineet maahan. Esineet ovat ennen jäljennostoaluetta.
Koirakko saa lähtöhajun, jonka jälkeen tekee erottelun. Lähtöhajun materiaali, koko ja hajustusaika ovat samat kuin esineiden.
Mikäli erottelu on hyväksytty, koirakko jatkaa jäljennostoon.

Jäljennosto:
Alusta on lyhyttä kasvillisuutta esim. nurmikkoa, sammalta tai jäkälää.
Jälki on 1-2 tuntia vanha ja noin 100 m pitkä.
Ennen oikeaa jälkeä on 1-10 kpl vähintään kahden eri henkilön tekemää häiriöjälkeä ja oikean jäljen jälkeen vähintään kaksi häiriöjälkeä.
Jälkien etäisyys toisistaan on n. 1 m.
Jäljennostoalueen leveys on korkeintaan 10 m.
Koiralle saa antaa lähtöhajun uudelleen ennen jäljennoston aloittamista.
Mikäli koirakko ei nosta oikeaa jälkeä ensimmäisellä kerralla jälkiä ylittäessään, voi koirakko yrittää jäljen nostoa uudelleen takaisinpäin.

Kun koirakko nostaa oikean jäljen ja ajaa sitä oikeaan suuntaan testaajan hyväksyntään asti (50 – 100 m), on suoritus hyväksytty.

Scroll to Top