Provverksamhet

Skolningens framskridande uppföljs med räddnings-hundsprov, som ordnas både på ruiner och i terrängen (sök och spårning). Provens målsättning är att mäta ekipagets (hund och förare) förmåga under olika förhållanden.

Testningen baserar sig på nivåprov som är lämplighets-prov (endast på ruiner), grundprov och slutprov samt funktionskontroll. För att bli placerad i kommunens befolkningsskyddsorgansiation bör hunden och föraren godkänt utföra grundprovet på ruinerna. För larmduglig-het i den frivilliga räddningstjänsten larmgrupper krävs godkänt slutprov i en gren (sök eller spårning) samt godkänd funktionskontroll för räddningdhundsekipage (Virta). Dessutom rekommenderas att utföra minst grundprov i en gren till.

De ekipage som söker till FRF hundgruppen måste dessutom godkänt genomföra FRF-förighetsprovet.

Efter utfört grundprov på ruinerna kan man ansöka om skattefrihet för ett år i taget enligt hundskattslagen (590/79)4§. Då hunden utfört ett slutprov samt tre funktionskontroller, kan man ansöka om livslång skattefrihet.

Riktlinjer för ordnande av Räddningsförbundets prov

Anmälan av prov. Medlemsföreningarna skall meddela om sina planerade prov senast i slutet av januari varje år till förbundet. Tilläggs prov för höstsäsongen skall meddelas senast i slutet av maj.

Föreningar måste ta hänsyn till gemensamma aktiviteter inom förbundet när man bestämmer provdatum, prov får inte anordnas samtidigt som dessa. Eventuella ändringar och ansökningar om tilläggsprov till kalendern måste göras senast 40 dygn före provet till förbundets styrelse.

Deltagande ekipage antas enligt anmälningsordning..

Det är möjligt för föreningar att reservera ett prov/år/gren där föreningens egna hundekipage har förtur. Detta förutsätter att föreningen har ordnat minst två prov under året i grenen.

Dessutom är det möjligt för föreningar att meddela om ett prov/gren/år senast en vecka före provet.. Detta förutsätter att föreningen redan ortdnat ett prov för den grenen under det kalenderåret. Anmälan till provet börjar när provet finns noterat i SPeKL’s provkalender. En vecka före provet uppmanas eventuella deltagare att anmäla till provet omedelbart, anmälan kan göras senast två dagar före provet.

Provets funktionärer Testare Som provets testar fungerar en av Räddningsförbundet utbildad och av förbundets styrelse godkän officiell testare. Testarnas kontakt uppgifter fås från förbundets kansli eller genom att ta kontakt med föreningen.

Överfunktionär

 • En person som har deltagit i Finlands räddningshundsförbunds provfunktionärskurs eller en person med stor erfarenhet av att anordna prov kan fungera som provets överfunktionär.
 • Ansvarar för provarangemanget före, under och efter testet.
 • Kontaktar testare och försäkrar att denna är på kommande till provet
 •  Är ansvarig för att skaffa funktionärer, dela upp uppgifter och se till att alla känner till och kan sina uppgifter.
 •  Ansvarar för att det finns telefonnummer till alla funktionärer på provplatsen
 • Gör upp en tidtabell för provet och stämmer av den med testaren.
 • Tar hand om testaren under testet
 • Ser till att testarens reseräkning/kostnadsformulär blir ifyllt
 • När föreningen har betalat testaren kan föreningen söka om ersättning från räddningshundsföreningen
 • Villkoret för ersättning från förbundet är att minst tre hundar har deltagit i testet
 • Sökandes av ersättning för testarens resekostnader måste sökas om senast 30 dagar efter evenemanget. Kostnader i december måste sökas om senast 31.12.
 • Uppdatera säkerhetsplanen

Provets sekreterare

 • Ta emot provanmälningar
 • Meddela de som anmält till provet att anmälan mottagits och meddela också om deltagaren fått plats till provet eller hamnat på eventuell reservplats.
 • Provets arrangör skall meddela deltagarna mins två veckor före provet om de fått plats på provet
 • kontrollera att hunden är tillräckligt gammal för att delta (minst 15 månader)
 • skicka inbjudningsbrev och schema till testare, deltagare och funktionärer
 • svarar på telefonförfrågningar också underpå testdagen
 • Ta emot deltagarna på provplatsen
 • Se till att de förifyllda provprotokollen finns med på provplatsen.
 • Se till att det finns nya provböcker och oifyllda provprotokoll på provplatsen.
 • Kontrollera vaccinationer och id-märkning på deltagande hundar innan provet börjar
 • Fylla i provböckerna och kontrollera hunden har rätt att delta i provet.
 • Fylla i testprotokollen (kom ihåg testarens underskrift)
 • Efter testet, skicka resultaten till förbundet

Banmästare

 • Ordna områden till terrängproven och säkerställa att markägarna ger sitt lov.
 • Inför ruinprov skall Räddningsverket informeras när prov ordnas (skott, eld och rök)
 • Inför sök och spårprov skall polisen informeras om att prov ordnas
 • Planera utförande plats för kontrolldelen, förflyttning och kvarvarande.
 • Ansvara för markeringar i terrängen och se till att de tas bort efter provet.
 • Införskaffa kartor för terrängen och kontrollera det finns tillräckligt många (en till testaren och kartläsaren och till alla deltagare omärkta kartor.
 • Se till att det finns kompass eller GPS
 • Se till att det finns tillräckligt med hänvisningar till provplatsen.
 • Se till att det finns någon som tar emot deltagarna på uppsamlingsplatsen.
 • Före provet: Visa terrängen/ruinbanan för testaren och titta på möjliga gömmor
 • Banan och sökområdet måste gås igenom före testet
 • Se till att figuranterna vet vad som krävs av dem
 • Samlar in figuranternas telefonnummer
 • Under provet ansvarar banmästaren för att figuranterna är på rätt plats
 • ansvarar för den utrustning som behövs under provet finns på plats
  • För ruinprov: märkband till området, oljud, eld/rök, störning i form av mat, startpistol och amunition, nollhund
  • Till sökprov: märkband till området, presseningar, liggunderlag, markeringar för att t ex märka ut legor, radiotelefon och nollhund.
  • Till spårprov: 4 stycken bruksföremål att lägga i spåret per spår (spårläggarens egna eller som spårläggaren hunnit ha på sig en tid före), lappar att anteckna tiden på
 • Om nödvändigt, se till att det finns en extra hund på plats.
 • Spårprov o Hundföraren ringer till telefonnummer som den fått av arrangören när hen hittat sista föremål
  • På/vid sista föremålet skall finnas information om att det är det sista. Föremålet skall vara större än de övriga t ex en jacka eller ryggsäck.
 • Se till att det finns första hjälpen utrustning på plats.

Spårläggare

 • Gå ut spåren enligt banmästarens anvisningar (markerade) och samtidigt tar bort alla markeringar.
 • Lägg ut föremålen i spåret på angivna platser.

Kartläsare(orienterare)

 • fungera som provdeltagarens hjälp i terrängproven • banmästaren kan också fungera som kartläsare
 • för att provet skall flyta på är det bäst om det finns två kartläsare på provet
 • vara tyst under provet, svara bara på ett på förhand med testaren bestämt sätt på frågor

Banansvarig/märkare

 • markerar området i terrängen (banmarkeringar /reflexer)
 • mäta vid behov områdets storlek
 • Ta bort alla markeringar efter provet

Figuranter

 • Med tanke på att provet skall flyta bra skulle det vara bra att figuranterna sitter åtminstone för två hundar (ta antalet hundar i beaktande)
 • figuranterna är placerade i samma ställning (sitt stå ligg) och täckta på samma sätt för alla tävlanden i klassen
 • figuranterna får bara avlägsna sig från terrängen med lov från testaren eller banmästaren
 • i mörkerprov får inte figuranterna ha reflexer på sina kläder.
 • inga färgglada kläder
 • telefonen på ljudlöst, svara bara på samta från banmästaren.

Buffe personal

 • reservera tillräckligt med tex bröd, bullar, kaffe, te, mjök, socker och muggar
 • se till att det finns skräpåsar och lämna inget avfall kvar i skogen
 • se till att provets funktionärer får något till livs under provet

Provets funktionärers uppgifter kan variera mellan personer, men alla här nämnda uppgifter ingår i arrangerandet av ett prov. Provets blanketter

Bedömningsblankett

 • Deltagarna anmäler sig genom att skicka införhandsifyllda bedömningsblanketter
 • Anmälningstiden börjar 4 veckor före provet och avslutas två veckor före.
 • Anmälningarna tas mot och provplatserna fördelas i den ordning de kommer in.
 • Bedömningsblanketterna granskas så att alla nödvändiga uppgifter finns ifyllda.
 • för att få delta måste föraren vara medlem i en av Finska Räddningshundsförbundets medlemsföreningar.
 • testaren fyller i bedömningsblanketten efter ekipaget slutfört provet.
 • komihåg testarens underskrift
 • bedömningsblanketterna ges åt hundföraren när provet avslutats

Bedömningsblanketter

HAKUKOE / SÖKPROV

JÄLKIKOE / SPÅRPROV

RAUNIOKOE / RUINPROV

Provets dagböcker

 • en dagbok för varje provklass
 • komihåg att dagboken skall ha löpande sidnummer
 • förhands ifyll dagboken, komplettera med de uppgifter som saknas på provplatsen.
 • Kom ihåg testarens underskrift
 • Skicka en kopia till förbundet inom två veckor efter provet.
  • tilastot@pelastuskoiraliitto.fi
  • webmaster@pelastuskoiraliitto.fi
 • Dagboken från ruinprov skickas till deltagarens hemkommuns räddningsmydighet.

PROVPROTOKOLL

Protokoll

 • Deltagare skall ha Finska Räddningshundsförbundets provbok
 • De som deltar på prov för första gången skall h provboken ifylld före provstart
 • Provböcker skall säljas av arrangören
 • Provsekreteraren fyller i datum, plats och arrangör, provslag och förare i provböckerna före provet börjar.
 • I boken antecknas provets resultat och testaren undertecknar det.
 • Provgren anges med förkortningar:

SÖK Grund = HP Slut = HL Funktionskontroll dag = HTTpä Funktionskontroll mörker= HTTpi

SPÅR Grund = JP Slut = JL Funktionskontroll dag = JTTpä Funktionskontroll mörker = JTTpi

RUIN Lämplighetstest = RS Grund = RP Slut = RL Funktionskontroll = RTT

Ersättnings blankett (reseräkning)

Testaren fyller i en reseräkning/ersättningsblankett, som föreningen betalar

Föreningen gör sitt eget kostnadsunderlag på det belopp som det har betalat blanketten med bifogade kvitton skickas till förbundet (blanketterna kan skickas som skannat men inte som bild)

villkoret för att Förbundet skall kompensera föreningen är att minst tre hundar har deltagit i provet Testarens resekostnader måste ansökas om senast 30 dagar från provet, för december måste ansökningar göras senast 31.12 https://pelastuskoiraliitto.fi/lomakkeet

Beräkning av tidtabell för prov Tidtabellen gör så att tillräckligt med tid är reserverad för varje hund Komihåg att stämma av tidtabellen med testaren i god tid innan du skickar informationen till deltagarna Beräkna tid för deltagarna enligt följande: Sök – Grundprov 30 min – Funktionskontroll dag 45 min – Funktionskontroll mörker 60 min Ruin -Lämplighet test 20 min -Grundprov 25 min -Slutprov 40 min Spår -Spårupptag 30 min

Om det finns en testaraspirant(elev) på provet måste man lägga till ca 15 min / hund Ta också hänsyn till tiden det tar att ta sig till området. Även den tid det tar för testaren och kartläsaren att bekanta sig med området före provet skall tas i beaktande

Information till deltagarna

 • Skall skickas till deltagarna senast en vecka före provet
 • Begär bekräftelse på att infomationen mottagits av deltagaren.
 • Information som skall framgå är: tidtabell, köranvisningar till samlingsplatsen eller direkt till terrängen, kontaktinformation på provdagen, påminnelse om vilken utrustning som behövs på provet.
 • Ett annat inbjudningsbrev kan skickas till funktionärer och testaren, med mera detaljerad information

Efter provet

 • Protest kan lämnas in mot testaren, provarrangemanget mm inom en vecka efter provet till arrangörsföreningens ansvariga testare. Om det behövs sammanträder föreningens testare och diskuterar ärendet.
 • vidarebefordra anmälningsformuläret
 • Ersättningsblanketten skickas vidare.
 • Testprotokollen kontrolleras och skickas till förbundet
 • Alla spår av provet måste städas bort ur terrängen
 • Material/utrustning för kommande prov tas om hand.
 • Alla funktionärer tackas!

Viktiga datum

 • Provdatum meddelas SPeKL i slutet av januari
 • Gällande provkalender finns på förbundets hemsida
 • Tillägg av provdatum rekommenderas att skall vara förbundets styrelse tillhanda senast 40 dygn före provdatum.
 • Anmälningstiden till prov börjar 4 veckor före provet och slutar två veckor före provet.
 • Anmälning till prov börjar tidigast när provet finns i officiella provkalender.
 • Vid ett anmält test en vecka före testet ska kandidaten underrättas om mottagandet av testplatsen utan dröjsmål, men senast två dagar före testet.
 • Deltagande till prov får man annullera senast två veckor före provet.
 • provetsdagböcker skickas till förbundet inom två veckor från provdatum
 • protest/klagomål mot ett provarrangemang mm måste göras inom en vecka från provet till arrangerande förenings ansvariga testare.
 • ett provresultat är i kraft 2 år.
 • ett underkänt prov får inte förnyas samma dag
 • ett utgånget prov kan förnyas utan att man behöver gå ett prov på en lägre nivå före.
 • ersättning för testarens resekostnader skall sökas om senast 30 dagar efter arrangemanget, i december skall de vara inlämnade senast 31.12
Scroll to Top