Pelastuskoirakokeiden järjestämisohjeistus

Kokeista ilmoittaminen

Jäsenyhdistykset ilmoittavat järjestämistään kokeista kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jäsenyhdistysten on myös mahdollista ilman määräaikaa ilmoittaa uudesta koepäivästä liittoon sähköpostitse spekl@pelastuskoiraliitto.fi  ja tilastot@pelastuskoiraliitto.fi

Kokeeseen ilmoittautuminen alkaa, kun koe on julkaistu Pelastuskoiraliiton koekalenterissa.

Mikäli koe on kalenterissa neljä viikkoa tai sitä aikaisemmin ennen koepäivää, ilmoittautuminen alkaa neljä (4) viikkoa ennen koetta ja loppuu kaksi (2) viikkoa ennen koetta. Kokeeseen ilmoittautuneen henkilön on ilmoitettava peruuttamisestaan vähintään yksi viikko ennen koetta.

Yhdistysten on mahdollista varata yksi koe/vuosi/koelaji, jossa etusijalla ovat yhdistyksen omat koirakot. Edellytyksenä on tällöin, että yhdistys järjestää lajissa vähintään kaksi koetta vuodessa.

Lyhyemmän kokeen kalenteriin ilmoittamisen ollessa kyseessä (alle neljä viikkoa), kokelaalle pyritään ilmoittamaan koepaikan saamisesta viipymättä, kuitenkin viimeistään kaksi vuorokautta ennen koetta.

Koirakot otetaan kokeisiin ilmoittautumisjärjestyksessä

Kokeen toimihenkilöt

Koetestaaja
Kokeen testaajana toimii Suomen Pelastuskoiraliiton kouluttama ja liiton hallituksen hyväksymä virallinen koetestaaja. Koetestaajien yhteystiedot saa liiton toimistolta tai ottamalla yhteyttä yhdistyksiin.

Ylitoimitsija

 • kokeen ylitoimitsijana voi toimia Suomen Pelastuskoiraliiton koetoimitsijakurssin käynyt henkilö tai henkilö, jolla on paljon kokemusta kokeiden järjestämisestä
 • vastaa koejärjestelyistä ennen koetta, kokeen aikana ja kokeen jälkeen
 • hankkii testaajan ja varmistaa ennen koetta tämän tulon
 • vastaa kokeen toimihenkilöiden hankkimisesta, jakaa tehtävät ja varmistaa kaikkien tietävän tehtävänsä
 • vastaa siitä, että koepaikalla on kaikkien toimihenkilöiden puhelinnumerot
 • laskee kokeen aikataulun ja sopii aikataulusta testaajan kanssa
 • huolehtii testaajasta kokeen aikana
 • huolehtii testaajan kulukorvauslomakkeen täytöstä
 • testaaja täyttää kulukorvauslomakkeen ja lähettää sen  kokeen järjestäneelle yhdistykselle sähköpostilla.
 • yhdistys välittää kulukorvauslomakkeen (yhdistyksen vahvistus) Pelastuskoiraliittoon spekl@pelastuskoiraliitto.fi
 • edellytys Pelastuskoiraliiton maksamalle korvaukselle on, että kokeeseen on osallistunut vähintään kolme koirakkoa
 • testaajien matkakulut on haettava 30 pv tapahtumasta, joulukuun osalta hakemukset on tehtävä 31.12. mennessä
 • päivittää turvallisuussuunnitelman

Koesihteeri

 • vastaanottaa koeilmoittautumiset
 • ilmoittaa kokeeseen ilmoittautuneelle vastaanottaneensa koeilmoittautumisen ja ilmoittaa myös mahtuiko ilmoittautuja kokeeseen tai mahdollisesti varasijalle
 • kokeen järjestäjän tulee ilmoittaa kokelaalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koetta onko kokelas mahtunut kokeeseen
 • tarkastaa, että koira on riittävän vanha osallistumaan kokeeseen (alaikäraja 15 kk)
 • lähettää kutsukirjeet ja aikataulun kokelaille, testaajalle ja kokeen toimihenkilöille
 • vastaa puhelintiedusteluihin myös koepäivänä
 • ottaa kokelaat vastaan koepaikalla
 • huolehtii esitäytetyt koelomakkeet koepaikalle
 • varaa tyhjiä koekirjoja ja arvostelupöytäkirjoja
 • tarkastaa rokotukset ja tunnistusmerkinnät ennen kokeen alkua
 • esitäyttää koekirjat ja tarkastaa koirakon oikeuden osallistua ko. kokeeseen
 • esitäyttää koepöytäkirjat (muista testaajan allekirjoitus)
 • kokeen jälkeen lähettää koepöytäkirjat liittoon

Ratamestari

 • hankkii maastokokeiden maastot ja varmistaa niihin luvat
 • rauniokokeessa ilmoittaa pelastuslaitokselle kokeiden järjestämisestä (ampuminen, tuli ja savu)
 • haku- ja jälkikokeessa ilmoittaa poliisille kokeiden järjestämisestä
 • miettii hallittavuusosuuden suorituspaikan
 • vastaa maaston merkkaamisesta ja merkkien keräämisestä pois
 • hankkii maaston kartat ja tarkastaa, että niitä on tarpeeksi (yksi testaajalle sekä suunnistajille ja kokelaille omat merkkaamattomat kartat)
 • kompassi tai GPS
 • huolehtii tarvittaessa opasteista
 • varmistaa, että joku on kokelaita vastassa kokoontumispaikassa
 • ennen kokeen alkua esittelee kokeen testaajalle maaston / raunioradan ja mahdollisia piiloja
 • raunioradan ja hakumaaston tulee olla tallattu ennen koetta
 • varmistaa, että maalimiehet tietävät tehtävänsä
 • kerää maalimiesten puhelinnumerot
 • kokeen aikana vastaa maalimiesten sijoittelusta oikeaan kohtaan
 • vastaa kokeissa tarvittavan välineistön olemisesta koepaikalla
 • tarvittaessa häiriökoira
 • rauniokokeessa ratamerkkejä, melu, tuli / savu, häiriöruokaa, ase ja panoksia, nollakoira
 • hakukokeessa ratamerkkejä, pressuja, makuualustoja, kiiluja tms. piilojen merkkaamiseen, radiopuhelimet, nollakoira
 • jälkikokeessa jäljelle laitettavat käyttöesineet 4 kpl / kokelas (jäljentekijän omia tai etukäteen hajustamia), makuualustoja, janan merkkausmerkkejä
 • kokelas soittaa järjestäjän antamaan numeroon löydettyään viimeisen jälkiesineen
 • viimeiseen jälkiesineeseen merkitään tieto, että kyseessä on jäljen viimeinen esine
 • viimeinen esine on isohko, esim. takki tai reppu
 • ensiapuvälineet

Jäljentekijä

 • tallaa ratamestarin suunnitteleman (merkitsemän) jäljen ja poistaa samalla kaikki jälkimerkit
 • tiputtaa sovituille kohdille 4 käyttöesinettään

Suunnistaja

 • toimii kokelaiden apuna maastokokeissa
 • myös ratamestari voi toimia kokeen suunnistajana
 • kokeen sujuvuuden kannalta on parempi, että kokeessa on vähintään kaksi suunnistajaa
 • pysyy hiljaa kokeen aikana, vastaa vain testaajan kanssa ennalta sovitulla tavalla kysymyksiin

Radan merkkaaja

 • merkkaa radan maastoon (ratamerkit / heijastimet)
 • mittaa tarvittaessa alueen koon
 • kerää kaikki merkit pois kokeen päätyttyä

Maalimiehet

 • kokeen sujumisen kannalta olisi hyvä, että maalimiehiä olisi vähintään kaksi vuoroa (huomioi koirien määrä)
 • maalimiehet ovat jokaiselle saman koeosuuden koiralle samassa asennossa ja samalla tavalla peitettyinä
 • maalimiehet saavat poistua maastosta ainoastaan ratamestarin tai testaajan luvalla
 • pimeäkokeessa maalimiehillä ei saa olla vaatteissa heijastimia
 • ei kirkkaan värisiä vaatteita
 • puhelin äänettömälle, vastaa ratamestarin soittoon

Buffettihenkilökunta

 • varaa riittävästi esim. leipiä, pullaa, kahvia, teetä, maitoa, sokeria ja mukeja
 • varaa roskapusseja ja huolehtii ettei yhtään roskaa jää maastoon
 • huolehtii siitä, että kokeen toimihenkilöillä on evästä kokeen aikana

Kokeiden toimihenkilöiden toimenkuvat voivat mennä ristiin, mutta kaikki edellä luetellut tehtävät sisältyvät kokeiden järjestelyihin.

Kokeen lomakkeet

Arvostelupöytäkirja

 • kokelaat ilmoittautuvat kokeeseen lähettämällä valmiiksi esitäytetyn arvostelupöytäkirjan
 • ilmoittautumisaika alkaa neljä viikkoa ennen koetta ja loppuu kaksi viikkoa ennen koetta
 • ilmoittautumiset otetaan vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä
 • arvostelupöytäkirjan tiedot tarkastetaan, jotta kaikki tarvittavat tiedot on täytetty
 • kokeeseen osallistujan on oltava Suomen Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • testaaja täyttää arvostelupöytäkirjan koirakon suorituksen jälkeen
 • muista testaajan allekirjoitus
 • arvostelupöytäkirja annetaan kokelaalle kokeen päätyttyä

Arvostelupöytäkirjat

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJAT

Koepöytäkirja

 • koepöytäkirja täytetään kustakin kokeen luokasta erikseen
 • huomioi koepöytäkirjan juokseva sivunumerointi
 • esitäytä koepöytäkirja jo valmiiksi, täydennä puuttuvat tiedot koepaikalla
 • muista testaajan allekirjoitus
 • lähetä kopio liitolle kahden viikon kuluessa kokeen järjestämisestä osoitteisiin
 • rauniokokeessa kopio koepöytäkirjasta toimitetaan osallistujan kotikunnan pelastusviranomaisille

KOEPÖYTÄKIRJAT / PROVPROTOKOLL

Koekirja

 • kokeeseen osallistujalla tulee olla Suomen Pelastuskoiraliiton koekirja
 • ensimmäiseen kokeeseen osallistuja täyttää koekirjan ennen kokeen alkua
 • koekirjoja on myytävänä kokeen järjestäjillä
 • koesihteeri esitäyttää koekirjan ennen kokeen alkua (pmv, järjestäjä/koepaikka, koe, ohjaaja)
 • kirjaan merkitään kokeen tulokset ja testaaja allekirjoittaa sen
 • kokeista käytetyt lyhenteet:

HAKU
Perus = HP
Loppu = HL
Taidontarkistus päivä = HTTpä
Taidontarkistus pimeä= HTTpi

JÄLKI
Perus = JP
Loppu = JL
Taidontarkistus päivä = JTTpä
Taidontarkistus pimeä = JTTpi

RAUNIO
Soveltuvuus = RS
Perus = RP
Loppu = RL
Taidontarkistus = RTT

Kulukorvauslomake

 • testaaja täyttää kulukorvauslomakkeen ja lähettää sen  kokeen järjestäneelle yhdistykselle sähköpostilla.
 • yhdistys välittää kulukorvauslomakkeen (yhdistyksen vahvistus) Pelastuskoiraliittoon spekl@pelastuskoiraliitto.fi
 • edellytys Pelastuskoiraliiton maksamalle korvaukselle on, että kokeeseen on osallistunut vähintään kolme koirakkoa. Tämä sääntö ei koske Virta-tarkastuksia.
 • testaajien matkakulut on haettava 30 pv tapahtumasta, joulukuun osalta hakemukset on tehtävä 31.12. mennessä.
 • Tämä ei koske Tunnistusetsintänäyttöä, jonka kuluista yhdistykset vastaavat itse.
 • https://pelastuskoiraliitto.fi/lomakkeet

Aikataulun laskeminen

 • aikataulu lasketaan tarkasti ja varataan jokaiselle koirakolle riittävästi aikaa
 • sovitaan testaajan kanssa aikatauluista hyvissä ajoin ennen kutsukirjeiden lähettämistä
 • varaa aikaa osallistujille seuraavasti:

Haku peruskoe 30 min
Haku taidontarkistuspäivä 45 min
Haku taidontarkistus pimeä 60 min
Raunio soveltuvuuskoe 20 min
Raunio peruskoe 25 min
Raunio loppukoe 40 min
Jäljen nosto 30 min

 • jos kokeessa on testaajaharjoittelija, aikatauluun on laskettava lisää n. 15 min / koirakko
 • huomioi myös alueelle siirtymisiin ja maalimiesten laittoon kuluva aika
 • testaaja ja suunnistajat tutustuvat alueeseen ennen koetta ja myös siihen on varattava aikaa

Kutsukirje

 • lähetetään sähköpostilla kokeisiin osallistujille viimeistään viikkoa ennen koetta
 • pyydetään kuittaus kutsukirjeen perille menosta
 • sisältää aikataulun, ajo-ohjeen kokoontumispaikalle tai suoraan maastoon, yhteystiedot koepäivänä, muistutuksen kokeissa tarvittavista varusteista
 • kokeen toimihenkilöille ja testaajalle voidaan lähettää erilainen kutsukirje, jossa kerrotaan tarkemmin kokeen järjestelyistä

Kokeen jälkeen

 • kokeesta, testauksesta, koejärjestelyistä tms. voi tehdä valituksen viikon kuluessa järjestävän yhdistyksen vastaavalle testaajalle; tarvittaessa yhdistysten vastaavista testaajista koottu elin kokoontuu käsittelemään asiaa
 • kulukorvauslomake toimitettava eteenpäin
 • koepöytäkirjat tarkastettava ja toimitettava liitolle
 • kaikki kokeen jäljet korjattava maastosta
 • välineet huollettava seuraavia kokeita varten
 • kiitokset kaikille kokeen toimihenkilöille

Tärkeitä päivämääriä

 • koepäivämäärät ilmoitetaan Suomen Pelastuskoiraliitolle tammikuun loppuun mennessä
 • ajan tasalla oleva koekalenteri on liiton nettisivuilla
 • lisäykset koepäivämääriin suositellaan ilmoitettavan liiton hallitukselle 40 vrk:ta ennen koepäivää
 • kokeisiin ilmoittautuminen alkaa neljä viikkoa ennen koepäivämäärää ja loppuu kaksi viikkoa ennen koepäivämäärää
 • Ilmoittautuminen kokeeseen alkaa aikaisintaan, kun koe on merkitty liiton koekalenteriin.
 • Kokelaalle pyritään viikko ennen koetta ilmoitetun kokeen ollessa kyseessä ilmoittamaan koepaikan saamisesta viipymättä, kuitenkin viimeistään kaksi vuorokautta ennen koetta.
 • osallistumisen kokeeseen saa peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta
 • koepöytäkirjat toimitettava liitolle kahden viikon kuluessa kokeen järjestämisestä
 • Kokeesta, testauksesta ja koejärjestelyistä voi tehdä valituksen viikon kuluessa liiton koevastaavalle. Koevastaava voi tehdä linjauksia koeohjeen tulkinnoista sitä tiedusteltaessa tai muun esiin tulevan tarpeen mukaan. Linjaukset tiedotetaan tarpeen mukaan yhdistyksille ja hallitukselle.

 • kokeet ovat voimassa päivälleen kaksi vuotta
 • hylättyä koetta ei voi uusia samana päivänä
 • vanhentuneen kokeen voi uusia ilman, että tarvitsee suorittaa alempia kokeita ensin
 • testaajien matkakulut on haettava 30 pv tapahtumasta, joulukuun osalta hakemukset on tehtävä 31.12. mennessä
Scroll to Top
Vieritä ylös