PELASTUSKOIRAKOKEEN KOEOHJE 1.1.2017

Koeohje01012017 + Liitteet

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1 Kokeeseen osallistuminen
1.2 Koejärjestelyt
1.3 Koetestaajat
1.4 Hallittavuus
1.5 Raunioradat

2. KOEOHJEET

2.1 Rauniokokeet
2.2 Hakukokeet
2.3 Jälkikokeet

Liitteet

Hälytyskriteerit (minimivaatimukset), liite 1
Rauniokokeen suorituspaikka, liite 2
Suomen Palveluskoiraliiton kokeiden vastaavuudet, liite 3


Tämä on Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n yleinen koeohje. Koeohje on laadittu suomeksi ja ruotsiksi. Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten koirakot sijoitetaanpelastusmuodostelmiin näiden koeohjeiden puitteissa määrätyin kriteerein.

Tämän koeohjeen lisäksi koetestaajilla on erillinen testaajaohje.

1.   YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1 Kokeeseen osallistuminen

1.1.1 Yleistä
 • Kokeeseen osallistuvan koirakon tulee kuulua Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n alaiseen jäsenyhdistykseen.
 • Kokeissa noudatetaan Suomen eläinsuojelulakia
1.1.2 Koira
 • Alaikäraja kokeeseen osallistuvalla koiralla on 15 kuukautta.
 • Typistetyt koirat eivät saa osallistua kokeisiin, lukuun ottamatta eläinlääkärin todistuksella hyväksyttävät.
 • Koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein.
 • Koiran tulee olla kulloinkin voimassaolevien viranomaismääräysten mukaisesti rokotettu.
 • Narttu ei saa osallistua kokeeseen 30 vrk ennen synnytystä ja alle 42 vrk sen jälkeen.
 • Kiimainen narttu voi osallistua kokeeseen, jos koejärjestelyt sen sallivat. Kiimainen narttu osallistuu kokeeseen aina viimeisenä.
 • Sairas koira ei saa osallistua kokeeseen.
 • Koiran luoksepäästävyys testataan jokaisen kokeen alussa. Testaajan tulee voida käsitellä koiraa ja koiran täytyy sietää muiden koirien läsnäolo.
 • Koira ei saa olla aggressiivinen ihmisiä tai muita koiria kohtaan. Jos koira osoittaa selvää aggressiivisuutta, koetestaaja keskeyttää kokeen ja siitä tehdään merkintä koiran koekirjaan ja koepöytäkirjaan. Koira voidaan asettaa koekieltoon yhdeksi vuodeksi. Pureminen johtaa aina koekieltoon. Tarvittaessa asia käsitellään yhdistysten vastaavista testaajista kootussa elimessä.
 • Kuristavan tai puolikuristavan kaulapannan käyttö on kielletty.
1.1.3 Ohjaaja
 • Koiranohjaaja toimii kokeessa koiransa kanssa omalla vastuullaan.
 • Koiranohjaaja voi osallistua kahden eri koiran kanssa samaan kokeeseen saman päivän aikana mikäli kokeet järjestetään eri alueilla ja aikataulu mahdollistaa sen.
 • Koiralla tulee olla perus-, loppu- ja taidontarkastuskokeessa sama ohjaaja.
 • Koiran väkivaltainen kohteleminen on kiellettyä. Mikäli sääntöä rikotaan, testaaja voi tapauksesta riippuen joko antaa huomautuksen, keskeyttää kokeen tai antaa vuoden koekiellon koiranohjaajalle. Koiranohjaajan muu epäasiallinen käyttäytyminen voi myös johtaa kokeen keskeyttämiseen ja/tai koekieltoon.
 • Hälytyskelpoisella koiralla voi olla kakkosohjaaja. Kakkosohjaajan tulee täyttää hälytyskelpoisuuden minimivaatimukset sekä suorittaa koiran kanssa käyttöönottotarkastus. Kakkosohjaajan ei tarvitse suorittaa käyttöönottotarkastusta edeltäviä kokeita.

1.2 Koejärjestelyt

Liiton virallinen koekalenteri julkaistaan liiton kotisivuilla.

Jäsenyhdistykset ilmoittavat järjestämistään kokeista liiton hallitukselle kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lisäykset koepäivämääriin tulee pääsääntöisesti tehdä vähintään 40 vrk:ta aiemmin liiton hallitukselle. Yhdistyksillä on lisäksi mahdollista ilmoittaa yksi koe/laji kalenterivuodessa, viimeistään viikko ennen koetta. Tämän edellytyksenä on, että yhdistys on järjestänyt kyseisen lajin kokeen kuluvan kalenterivuoden aikana. Lisäksi yhdistyksen mahdollista varata yksi koe/vuosi/koelaji, jossa etusijalla ovat yhdistyksen omat koirakot. Edellytyksenä on tällöin, että yhdistys järjestää lajissa vähintään kaksi koetta vuodessa.

Yhdistykset ilmoittavat kokeista viranomaisille hyvissä ajoin etukäteen, jotta viranomaisella on mahdollisuus halutessaan tulla valvomaan kokeita.

Koetulos merkitään koepöytäkirjaan ja koiran koekirjaan. Rauniokokeissa koepöytäkirjasta/ arvostelulomakkeesta toimitetaan kopio ohjaajan yhdistyksen aluepelastusviranomaisille, niin kuin viranomaisten kanssa on paikallisesti asiasta sovittu. Osallistuja huolehtii pöytäkirjan kopion toimittamisesta, jos kokeen järjestäjä on muu kuin oma yhdistys.

Kokeesta, testauksesta, koejärjestelyistä tms. voi tehdä valituksen viikon kuluessa järjestävän yhdistyksen vastaavalle testaajalle. Tarvittaessa yhdistysten vastaavista testaajista koottu elin kokoontuu käsittelemään asiaa.

Jokaisella yhdistyksellä tulee olla nimetty vastaava testaaja. Mikäli yhdistyksen jäsenistössä ei ole testaajaa, voidaan vastaava testaaja nimetä toisen yhdistyksen jäsenistössä olevasta testaajasta. Yhdistys vastaa vastaavan testaajan nimeämisestä.

Hylättyä koetta ei voi uusia samana päivänä.

Hyväksytyt kokeet ovat voimassa kaksi (2) vuotta, paitsi rauniosoveltuvuuskoe joka ei vanhene.

Vanhentuneen kokeen voi uusia ilman, että tarvitsee suorittaa alempia kokeita ensin.

Kokeen järjestäjän tulee ilmoittaa kokelaalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koetta onko kokelas mahtunut kokeeseen.

1.3 Koetestaajat

Kokeessa voi toimia testaajana Suomen Pelastuskoiraliiton kouluttama ja liiton hallituksen hyväksymä koetestaaja. Hyväksytyt koetestaajat on lueteltu Suomen Pelastuskoiraliiton kotisivuilla.

1.4 Hallittavuus

Koiran hallittavuus ja ohjattavuus testataan jokaisen kokeen yhteydessä.

Koirien luoksepäästävyys ja sosiaalisuus testataan ryhmänä jokaisen koeosuuden alussa. Jos kokeeseen tai koeosuuteen osallistuu vain yksi koira, järjestäjä huolehtii siitä, että paikalla on vähintään yksi häiriökoira.

Soveltuvuuskokeessa ja jälkikokeen osiossa C, koira voi olla kytkettynä, muuten hallittavuus suoritetaan koiran ollessa vapaana. Soveltuvuuskokeessa ei vaadita osion C suorittamista.

A. Siirtyminen
Ohjaaja ja koira siirtyvät koealueelle vähintään 50 metrin matkan niin, että koira kulkee hallitusti ohjaajan mukana.

B. Odottaminen
Koealueelle tultaessa ohjaaja jättää testaajan pyynnöstä koiran paikalleen odottamaan. Koiran asento on vapaa. Koira ei saa äännellä häiritsevästi.Ohjaaja siirtyy testaajan luo (n.10 m) keskustelemaan kokeen suorittamisesta ja palaa koiran luo testaajan annettua siihen luvan (n. 3 min. kuluttua).

C. Pysäyttäminen
Testaaja pyytää ohjaajaa joko pysäyttämään koiran tai kutsumaan sen luokseen maastosuorituksen aikana.

Jos koira ei osoita kokeen aikana riittävää hallittavuutta, testaaja keskeyttää koesuorituksen ja koe on hylätty.

Koetestaaja tarkkailee koiran ja ohjaajan yhteistyötä koko suorituksen ajan ja antaa siitä palautteen ohjaajalle.

1.5 Raunioradat

Raunioradan tulee olla tarkoituksenmukainen pelastuskoirien koulutus- ja koekäyttöön.
Raunioradan hyväksymisestä em. käyttöön ja säännöllisestä (väh. joka viides (5.) vuosi) tarkastamisesta sovitaan erillisellä sopimuksella pelastusviranomaisten kanssa. Suomen Pelastuskoiraliiton valtuuttamat ratatarkastajat toimivat yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

2. KOEOHJEET

Koiralla voi olla 1-2 ilmaisutapaa, jotka ohjaaja ilmoittaa testaajalle ennen koesuoritusta. Soveltuvuuskokeessa ei vaadita ilmaisua. Suorituksen aikana ohjaaja ilmoittaa koiran ilmaisun testaajalle nostamalla käden tai kytkemällä koiran näytölle. Ilmaisun tulee olla selkeä. Jälkikokeissa koiran ei tarvitse ilmaista maalihenkilöä.
Jokaisen suorituksen lopuksi koiranohjaaja antaa suullisen selvityksen koetestaajalle suoritetusta tehtävästä ja sen tuloksesta.

2.1 Rauniokokeet

Kokeet suoritetaan hyväksytyllä raunioradalla.
Soveltuvuus- ja peruskokeen voi myös suorittaa kokeeseen tarkoituksenmukaisella alueella (esim. varikko- tai varastoalue). Alueen kriteerit ovat tämän koeohjeen liitteenä. Alueen hyväksynnän koealueeksi tekee Pelastuskoiraliiton raunioratatarkastaja.
Kokeen aikana on erilaisia häiriötekijöitä kuten savua, pauketta, työkoneiden tai vastaavien ääniä, työskenteleviä henkilöitä, ruokaa, vaatteita jne. Kokeen aikana ammutaan 9 mm starttipistoolilla koesuorituksen alussa ja koesuorituksen aikana noin 5 minuutin välein. Koiran välittömässä läheisyydessä ei saa ampua. Koira saa reagoida häiriöihin, mutta se ei saa menettää työkykyään.
Koiran suhtautuminen laukauksiin testataan myös rauniokokeen hallittavuusosiossa A (siirtyminen).
Koealueen koon tulee olla suhteessa radan vaikeusasteeseen ja käytettävissä olevaan aikaan.
Ohjaajalla tulee olla käyttötarkoituksenmukaiset varusteet (kypärä, turvakengät, suojakäsineet, suojalasit).
Ohjaajan tulee huolehtia siitä, että koiralla on päällään turvalliset varusteet.
Löytyneet maalihenkilöt poistuvat piiloistaan heti löytymisensä jälkeen testaajan luvalla.

2.1.1 Selviytyminen esteistä

Ennen maasto-osuutta testataan koiran selviytyminen esteistä (portaat, kapeat lankut, torni jne.).
Soveltuvuuskokeen yhteydessä tarkistetaan myös, että koira kykenee liikkumaan ahtaassa käytävässä tai kellaritilassa. Lisäksi maasto-osuuden aikana tarkkaillaan koiran liikkumista sortumassa.

2.1.2 Soveltuvuuskoe

Raunioalueen tulee olla alueen vaativuudesta riippuen noin 50 x 50 metriä ja alueella täytyy olla vähintään 10 piiloa.
Raunioalueelle on piilotettu kolme (3) maalihenkilöä, joiden luokse koiralla täytyy olla esteetön pääsy (ns. avopiiloja).
Kokeen suorittamiseen on aikaa 10 minuuttia.
Koiran tulee vaaditussa ajassa löytää kaksi (2) maalihenkilöä. Yksi virheilmaisu ja yksi jättö on sallittu.

2.1.3 Peruskoe

Peruskokeeseen saa osallistua koirakko, joka on suorittanut soveltuvuuskokeen.
Raunioalueen tulee olla vaativuudesta riippuen noin 60 x 80 metriä ja alueella täytyy olla vähintään 20 piiloa.
Raunioalueelle on piilotettu kolme (3) maalihenkilöä, joista yhden tulee olla ns. avopiilossa.
Kokeen suorittamiseen on aikaa noin15 minuuttia.
Koiran tulee annetussa ajassa löytää ja selvästi ilmaista kaikki kolme maalihenkilöä.
Virheilmaisuja ei sallita eikä koira saa jättää maalihenkilöä.

2.1.4 Loppukoe

Loppukokeeseen saa osallistua koirakko, joka on suorittanut raunioperuskokeen.
Raunioalueen tulee olla alueen vaativuudesta riippuen noin 100 x 100 metriä ja alueella täytyy olla vähintään 30 piiloa. Rauniolla tulee olla alue johon ainoastaan koira saa mennä (ei ohjaaja), selkeä raunion osa (”kasa”).
Raunioalueelle on piilotettu 3-5 maalihenkilöä, joista yhden tulee olla ns. avopiilossa.
Kokeen suorittamiseen on aikaa 20 – 30  minuuttia. Alue tulee tarkastaa järjestelmällisesti.
Koiran tulee annetussa ajassa löytää ja selvästi ilmaista kaikki maalihenkilöt.
Virheilmaisuja ei sallita eikä koira saa jättää maalihenkilöä.

2.1.5 Taidontarkistuskoe

Taidontarkistuskokeena suoritetaan loppukoe.

2.2 Hakukokeet

Peruskoe on yksiosainen ja se suoritetaan valoisaan aikaan.
Loppukoe on yksiosainen ja se suoritetaan pimeässä.
Peruskoe tulee olla suoritettu ennen loppukokeeseen osallistumista.
Koira liikkuu alueella vapaana ohjaajan käskyjen mukaan.
Ohjaaja saa etukäteen kartan, johon koealue on merkitty ja jonka perusteella hän esittää etsintäsuunnitelman. Ohjaaja saa pitää kartan mukanaan suorituksen aikana.
Alueen koossa tai koeajassa on otettava huomioon maaston ja sääolojen vaikeus.
Koealueen tulee olla tallattu.

2.2.1 Peruskoe

Koealue on noin 1,5 ha:n kokoinen (esim. 100 x 150) ja sen muoto on vapaa.
Alueella on kaksi (2) maalihenkilöä, joista vähintään yksi on kevyesti peitetty ja maalihenkilöt ovat paikallaan, eri asennoissa (istuen, maaten, seisten).
Kokeen suorittamiseen on aikaa noin 20 minuuttia.
Koiran tulee annetussa ajassa löytää ja hyväksytysti ilmaista alueelta kaikki maalihenkilöt.
Virheilmaisuja ei sallita eikä koira saa jättää maalihenkilöä.

2.2.2 Loppukoe

Loppukokeeseen saa osallistua koirakko, joka on suorittanut hakuperuskokeen.
Koealue on noin 3 ha:n kokoinen (esim. 100 x 300 m) ja sen muoto on vapaa.
Alueella on kolme (3) maalihenkilöä, joista vähintään yksi on kokonaan peitetty ja maalihenkilöt ovat paikallaan, vähintään kahdessa eri asennossa (istuen, maaten, seisten).
Kokeen suorittamiseen on aikaa noin 45 minuuttia.
Koiran tulee annetussa ajassa löytää ja hyväksytysti ilmaista alueelta kaikki maalihenkilöt.
Virheilmaisuja ei sallita eikä koira saa jättää maalihenkilöä.

2.2.3 Taidontarkistuskoe

Taidontarkistuskokeeseen saa osallistua koirakko, joka on suorittanut hakuloppukokeen.
Taidontarkistuskoe suoritetaan joka toinen kerta valoisassa ja joka toinen pimeässä. Kokeen suorittamiseen on aikaa päivällä noin 30 minuuttia ja pimeällä noin 45 minuuttia.
Koealue on noin 3 ha:n kokoinen (esim. 100 x 300 m) ja sen muoto on vapaa.
Alueella on kolme (3) maalihenkilöä, joista vähintään yksi on kokonaan peitetty ja maalihenkilöt ovat paikallaan, vähintään kahdessa eri asennossa (istuen, maaten, seisten).
Koiran tulee annetussa ajassa löytää ja hyväksytysti ilmaista alueelta kaikki maalihenkilöt.
Virheilmaisuja ei sallita eikä koira saa jättää maalihenkilöä.

2.3 Jälkikokeet

Peruskoe on yksiosainen ja se suoritetaan valoisaan aikaan.
Loppukoe on yksiosainen ja se suoritetaan pimeään aikaan.
Peruskoe tulee olla suoritettu ennen loppukokeeseen osallistumista.
Ohjaaja saa etukäteen alueen kartan. Ohjaaja saa pitää kartan mukanaan suorituksen aikana.
Jäljen pituudessa ja/tai koeajassa on otettava huomioon maaston ja sääolojen vaikeus.
Jäljen tulee ainakin kerran ylittää polku, oja, metsätie tms.
Jäljentekijä jättää jäljelle neljä (4) omaa tai etukäteen hajustamaansa käyttöesinettä. Jäljen päässä ei ole maalimiestä.
Koetestaaja merkitsee muistiin kokeen aloitusajan. Koeaika alkaa jäljestyksen alkaessa.
Toimitsija/testaaja vastaanottaa koirakon löytämät esineet ja merkitsee muistiin kokeen päättymisajan.

2.3.1 Peruskoe

Koejälki lähtee noin 50–100 metrin pituiselta janalta, jonka koirakko saa jälkeä nostaessaan kulkea kerran edestakaisin. Jana sijoitetaan siten, että maastosta ei ole pääteltävissä mihin suuntaan jälki lähtee. Koiran tulee valita janalta oikea suunta.
Jälki on noin 1,5 – 2 tuntia vanha, noin 700 metrin pituinen eikä sisällä jyrkkiä suunnanmuutoksia.
Kokeen suorittamiseen on aikaa noin 30 minuuttia.
Jäljen poikki voi kulkea harhajälkiä ja jäljellä voi olla muita, luonnollisia häiriöhajuja.
Koirakon tulee nostaa jälki janalta sekä vaaditussa ajassa löytää vähintään kolme (3) jäljelle jätetyistä käyttöesineistä, joista yksi on jäljen viimeinen esine (4).

2.3.2 Loppukoe

Loppukokeeseen saa osallistua koirakko, joka on suorittanut jälkiperuskokeen.
Koejälki lähtee noin 100 – 150 metrin pituiselta tien tai polun suuntaiselta janalta, jonka koirakko saa jälkeä nostaessaan kulkea kerran edestakaisin.
Jälki on noin 3 – 4 tuntia vanha, noin 1,5 kilometrin pituinen ja sisältää jyrkkiä suunnanmuutoksia.
Jäljen poikki voi kulkea harhajälkiä ja jäljellä voi olla muita, luonnollisia häiriöhajuja.
Kokeen suorittamiseen on aikaa noin 1,5 h.
Koirakon tulee nostaa jälki janalta sekä vaaditussa ajassa löytää vähintään kolme (3) jäljelle jätetyistä käyttöesineistä, joista yksi on jäljen viimeinen esine (4).

2.3.3 Taidontarkistuskoe

Taidontarkistuskokeeseen saa osallistua koirakko, joka on suorittanut jälkiloppukokeen.
Taidontarkistuskoe suoritetaan joka toinen kerta valoisassa ja joka toinen pimeässä.
Kokeen suorittamiseen on aikaa valoisassa noin 1 h ja pimeällä noin 1,5 h.
Koejälki lähtee noin 100 – 150 metrin pituiselta tien tai polun suuntaiselta janalta,jonka koirakko saa jälkeä nostaessaan kulkea kerran edestakaisin. Jälki on noin 3-4 tuntia vanha, noin 1,5 kilometrin pituinen ja sisältää jyrkkiä suunnanmuutoksia.
Jäljen poikki voi kulkea harhajälkiä ja jäljellä voi olla muita, luonnollisia häiriöhajuja.
Koirakon tulee nostaa jälki janalta sekä vaaditussa ajassa löytää vähintään kolme (3) jäljelle jätetyistä käyttöesineistä, joista yksi on jäljen viimeinen esine (4).

Liitteet

Liite 1

Hälytyskriteerit (minimivaatimukset) 1.1.2017 alkaen:

Väestönsuojelu, sijoituskelpoisuus

Koira: Raunioperuskoe

Ohjaaja: SPEK:n (Suomen Pelastusalan keskusjärjestö) Pelastustoiminnan perusteet -kurssi tai vastaavat tiedot

VSS-organisaatioon sijoitettujen koirakoiden kokeiden tulee olla aina voimassa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, hälytyskelpoisuus

Koira

 • Loppukoe toisesta maastolajista (haku tai jälki)
 • Vähintään peruskoe toisesta maastolajista (haku tai jälki)
 • Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA), vaaditaan 1.1.2014 jälkeen hälytysryhmään siirtyville koirakoille

Ohjaaja

 1. Etsintäkurssi tai vastaavat tiedot
 2. Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot
 3. Viestintävälineiden käyttötaito
 4. Suunnistustaito

Jos toinen maastolaji on ns. sivulaji, niin siitä suoritetaan taidontarkistuksena peruskoe aina uudelleen edellyttäen, että päälajista suoritetaan taidontarkistus koeohjeen mukaan.

Hälytysryhmiin sijoitettujen koirakoiden (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) kokeiden tulee olla aina voimassa. Suosituksena on, että hälytysryhmän koirakot suorittavat kunkin maastolajin taidontarkistuskokeen vuosittain.

Jos hälytyskelpoiselle koiralle on määrätty koekielto, se ei tänä aikana saa osallistua hälytyksiin.

Liite 2

Rauniokokeen suorituspaikka (soveltuvuus- ja peruskoe)

Yleisiä vaatimuksia raunioradan koosta, tasosta ja rakennelmista/välineistöstä
 • radan tulee olla mahdollisimman rauniomainen (onnettomuus; sortumat,räjähdykset; kriisi)
 • koko vähintään n. 0,5 ha
 • vähintään 30 piiloa
 • mahdollisimman vaihtelevia piiloja
 • avo- ja umpipiiloja
 • mahdollisuuksien mukaan maanalaisia piiloja sekä piiloja yhdistäviä käytäviä (voivat olla maanpäällisiäkin)
 • selvästi maanpintaa ylempänä olevia piiloja
 • siirrettäviä/muunneltavia piiloja
 • kokonaisuus, jossa on useita vierekkäisiä, erikseen suljettavia piiloja
 • tunneli/tunnelisto, johon mahtuvat sekä ohjaaja että koira ja jonka suuaukot voidaan sulkea (esimerkiksi: puurakenteiset kulmikkaat käytävät, voidaan käyttää muovipeitteitä tms. tunnelin tulisi olla niin pitkä, että tunnelissa on pimeää)
 • kivikko-/louhikkoalue tai muu vaikeakulkuinen alue
 • erilaisia pintamateriaaleja; peltiä, tiilimurskaa, betonia
 • tulen, savun ja melun tuottamiseen tarvittava välineistö
 • kiipeilyyn sopivia, muunneltavia telineitä tai rakennelmia
 • radan ja piilojen kunnostamisessa tarvittavia työkaluja (jos kyseessä on pysyvä alue)

Liite 3

Suomen Palveluskoiraliiton kokeiden vastaavuudet

Suomen Palveluskoiraliiton voimassa olevilla kokeilla voi korvata Pelastuskoiraliiton koesuorituksia seuraavasti. Korkeintaan kaksi vuotta sitten suoritetulla kokeella (kokeen suorituspäivästä lukien):

 • Rauniokokeet:
  PERA A tai IPOR raunio A-koe korvaa raunioperuskokeen
  PERA B tai IPOR raunio B-koe korvaa raunioloppukokeen

 • Kansainvälinen pelastuskoirakoe
  Hakukokeet: IPOR haku A- tai B-koe korvaa hakuperuskokeen
  Jälkikokeet: IPOR jälki A- tai B-koe korvaa jälkiperuskokeen

 • Kansallinen pelastuskoirakoe
  Kansallinen pelastuskoirakoe vastaa sekä hakuperuskoetta että jälkiperuskoetta. 

Haku- ja jälkikokeissa koirakon tulee suorittaa vähintään loppukoe jommastakummasta lajista SPeKL:n koeohjeen mukaisesti, mikäli koirakko ei ole suorittanut käyttöönottotarkastusta.
Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastuksen suorittanut koirakko on hälytyskelpoinen, jos muut hälytyskelpoisuuden vaatimukset täyttyvät. Tällöin koirakko suorittaa ensimmäisenä taidontarkastuksen pimeässä.

Liite 4                                                                                      

1.6.2017 alkaen

Tunnistusetsintänäyttö: erottelu ja jäljennosto

Näyttö on yksiosainen ja se tehdään valoisalla.

Osallistumisoikeus:
Näytön voi antaa hälytysryhmässä toimiva VIRTA – tarkastettu tai hälytysryhmäoikeudet omaava koirakko, jolla on vähintään jälkiperuskoe hyväksytysti suoritettuna.

Erottelu:
Hajuerottelu tehdään ennen jäljennostoa.
Käytetään neljää puuvillaista käyttöesinettä, joita kaikkia on hajustettu vähintään 15 minuutin ajan. Yksi esineistä on jäljentekijän.
Järjestäjä asettaa esineet maahan. Esineet ovat ennen jäljennostoaluetta.
Koirakko saa lähtöhajun, jonka jälkeen tekee erottelun. Lähtöhajun materiaali, koko ja hajustusaika ovat samat kuin esineiden.
Mikäli erottelu on hyväksytty, koirakko jatkaa jäljennostoon.

Jäljennosto:
Alusta on lyhyttä kasvillisuutta esim. nurmikkoa, sammalta tai jäkälää.
Jälki on 1-2 tuntia vanha ja noin 100 m pitkä.
Ennen oikeaa jälkeä on 1-10 kpl vähintään kahden eri henkilön tekemää häiriöjälkeä ja oikean jäljen jälkeen vähintään kaksi häiriöjälkeä.
Jälkien etäisyys toisistaan on n. 1 m.
Jäljennostoalueen leveys on korkeintaan 10 m.
Koiralle saa antaa lähtöhajun uudelleen ennen jäljennoston aloittamista.
Mikäli koirakko ei nosta oikeaa jälkeä ensimmäisellä kerralla jälkiä ylittäessään, voi koirakko yrittää jäljen nostoa uudelleen takaisinpäin.

Kun koirakko nostaa oikean jäljen ja ajaa sitä oikeaan suuntaan testaajan hyväksyntään asti (50 – 100 m), on suoritus hyväksytty.

Scroll to Top
Vieritä ylös