Sortumaetsintäkoirien tarkastusohje PETO-tarkastus

SPKL, SPeKL, PeO, PELA

Tarkastusohje PDF-muodossa

Sisällys

Sortumaetsintäkoirien tarkastusohje. 1

PETO-tarkastus. 1

1.YLEISET OHJEET. 2

2. TARKASTUSOHJEET. 3

Tarkastuksen arvioijat. 3

Asema. 3

3. JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET. 3

Järjestäminen ja ilmoittautuminen. 3

Järjestäjä. 3

Järjestäjän tehtävät. 3

Järjestelyt. 3

Ilmoittaminen. 4

4. TARKASTUKSEN OSAT. 4

Alue. 4

Turvahenkilö. 5

Maalihenkilöt. 5

5. TARKASTUKSEN OSA-ALUEET. 5

Vaadittavat suoritukset ja niitä koskevat määräykset. 5

Etsintätaktiikka. 6

Työskentely. 6

Alueen tarkastamisen varmuus. 6

Kestävyys. 7

Löytö. 7

6. TARKASTUKSEN ARVIOINTI 7

Tarkastuksen hyväksyminen. 7

1. Käyttöönottotarkastuksen keskeyttäminen. 7

2. Käyttöönottotarkastuksesta sulkeminen. 7

3. Käyttöönottotarkastuksen hylkääminen. 8

TYÖSKENTELYN ARVIOINTI 8

Yleistä. 8

Koiran kiittäminen. 9

Ylimääräinen avustaminen. 9

TARKASTUKSEN VOIMASSAOLO.. 9

Arkistointi 9

 

 

 

1.YLEISET OHJEET

 

Sortumaetsintäkoirien tarkastusohje on nimeltään PETO-tarkastus. Myöhemmin tässä ohjeessa sortumaetsintäkoirien tarkastuksesta käytetään lyhennettä PETO-tarkastus (PETO).

 

PETO-tarkastuksen tarkoituksena on todentaa työkäyttöön sopivat koirakot, joita pelastusviranomaiset voivat käyttää todellisissa etsintätehtävissä. Tarkastus ei ole koe eikä kilpailu, eikä siinä suoriteta laatuarvostelua. Tarkastuksen tarkoituksena on arvioida, pystyykö koirakko todelliseen etsintätehtävään.

Tarkastukseen osallistuvan koirakon on oltava Suomen Pelastuskoiraliiton tai Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Viranomaisten koirakot voivat osallistua tarkastukseen.

 

Näiden ohjeiden mukaan suoritetaan PETO-tarkastus kaikille niille koirakoille, joita käytetään pelastusviranomaisten apuna henkilöetsintätehtävissä normaali- ja poikkeusoloissa.

Muita palvelus- tai pelastuskoirien koe- tai testisääntöjä ei tässä yhteydessä käsitellä. Tarkastuksessa ohjaaja käyttää omia käsky- ja käsimerkkejään, myös äänimerkit kuten pillin käyttö on sallittu.

Koiraan vaikuttaminen eläinsuojelulain vastaisesti johtaa aina tarkastuksen hylkäykseen. Lääkityllä koiralla ei saa osallistua tarkastukseen.

Ennen PETO-tarkastukseen pääsyä koiran sekä koiranohjaajan on suoritettava

·         Ohjaajan suoritettava alueellinen PETO-kurssi

ja

·         Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) raunio B-koe tai

·         IPOR- B tai

·         Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) raunio loppukoe tai

·         Hyväksytty VIRTA-tarkastus

Koirakolla tulee olla yhdistyksen suositus tarkastukseen pääsemiseen, ja se esitetään tarkastusta haettaessa.

 

2. TARKASTUSOHJEET

 

Tarkastuksen arvioijat

·         PETO-tarkastaja on henkilö, joka on osallistunut valtakunnalliseen PETO-tarkastajien koulutukseen ja saanut oikeuden toimia valtakunnallisena PETO-tarkastajana. Koulutus järjestetään yhteistyössä Pelastusopiston (PEO) ja Suomen Palveluskoira- ja Pelastuskoiraliiton kanssa. SPKL ja SPeKL nimeävät henkilöitä PETO-tarkastajakoulutukseen.

·         Tarkastuksessa voi olla useampi tarkastaja, yksi molemmista liitoista.

·         Nimetyt alueelliset yhteyshenkilöt pelastuslaitoksista ja koirayhdistyksistä.

 

Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton hyväksymät tarkastajat, raunioryhmien edustajat ja pelastuslaitoksen edustajat voivat näillä ohjeilla arvioida PETO-tarkastuksia. Liitot huolehtivat tarkastajiensa arvosteluoikeuksien säilymisestä. Tarkastusoikeuden säilymisen edellytyksenä on, että tarkastajat osallistuvat järjestettäviin valtakunnallisiin PETO-tarkastajien jatkokoulutuksiin vähintään kerran 3-vuodessa.

 

Tarkastusoikeuden myöntäjät voivat poistaa tarkastajalta oikeuden toimia tarkastajana perustellusta syystä.

 

Asema

Tarkastuksen vastaanottajat valvovat, että tarkastustilaisuus toteutetaan näiden ohjeiden mukaan.

 

 

3. JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET

Järjestäminen ja ilmoittautuminen

PETO-tarkastus järjestetään koiranohjaajan ja yhdistyksen edustajan yhteisellä päätöksellä. Koirakon ilmoittautuminen petotarkastukseen tapahtuu sähköiseen koepalvelujärjestelmä Virkkuun. Arviointilomake on saatavissa Pelastuskoiraliiton ja Palveluskoiraliiton internetsivuilla. Tarkastuksen voi järjestää, kun hakemus on hyväksytty järjestävän yhdistyksen omassa liitossa, josta sitä on anottu. Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistykset anovat tarkastukset omalta liitoltaan ja Palveluskoiraliiton jäsenjärjestöt omalta liitoltaan. Järjestäjän on ilmoitettava järjestettävä tarkastus alueen pelastuslaitokselle mahdollisimman hyvissä ajoin ennen tarkastusta. Pelastuslaitosten työvuorolista hyväksytään kahdeksan viikon periodeissa.

 

Järjestäjä

Järjestäjinä toimivat Palveluskoiraliiton tai Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistykset, jotka ovat mukana pelastuskoiratoiminnassa. Mikäli tarkastukseen oikeutetun koirakon yhdistyksellä ei ole valmiuksia järjestää tarkastusta, toinen yhdistys voi järjestää tarkastuksen koiranohjaajan sitä yhdistyksen hallitukselta pyytäessä.

 

Järjestäjän tehtävät

 

Järjestelyt

Tarkastuksen suunnittelee järjestävän yhdistyksen valitsemat toimitsijat ja mahdollinen pelastuslaitoksen edustaja. Suosituksena on, että suunnittelussa mukana on vähintään yksi paikallisen raunioryhmän edustaja, joka voi toimia yhteistyössä alueellisen PETO-yhteyshenkilön kanssa.

 

Järjestäjän tehtävänä on:

          Hankkia ja ohjeistaa riittävä määrä toimihenkilöitä

          Hankkia muut tarkastuksessa tarvittavat tarvikkeet ja varusteet.

          Järjestää tarvittavat onnettomuustilannetta kuvaavat elementit esim. hälytysajoneuvoja, koneita, hälytysajonevojen ääniä ja raivausyksikköä yhteistyössä oman pelastuslaitoksen tai VPK:n kanssa.

 

Yllä mainittujen käytöstä sovitaan tarkastuksen vastaanottajien kanssa. Etsintäalueen/alueiden on oltava mahdollisimman todenmukaisia. Ohjaaja ei saa olla seuraamassa valmisteluja eikä hänelle kerrota niistä etukäteen. Kokeessa toimitsijana tai muuna toimihenkilönä oleva henkilö ei voi osallistua kokeeseen.

 

Kun päätös tarkastuksen järjestämisestä on tehty ja anomus on hyväksytty järjestävän yhdistyksen liitossa, on järjestäjän vastuulla huolehtia tarkastuksen toteuttaminen sekä:

·         nimittää ja ohjeistaa riittävä määrä toimihenkilöitä auttamaan tilaisuuden valmistelussa ja toteuttamisessa (mm. ratamestari, raivaus- ja maalihenkilöt)

·         vastaa tarkastuksen vastaanottajien kutsumisesta

·         vastaa tarkastukseen sopivien alueiden valitsemisesta ja lupien hankinnasta

·         esittää tarkastuksen vastaanottajille maalihenkilöiden sijoittelun ja piilojen peittämistavat

·         varmistaa käytettävien piilojen turvallisuuden.

·         järjestää neuvottelu ennen tilaisuuden alkua

·         vastaa tarkastuksen kulusta

·         vastaa tarkastuksessa myönnettyjen oikeuksien dokumentoinnista.

 

 

Ilmoittaminen

Järjestäjät ilmoittavat liitoille ja pelastuslaitoksen edustajalle tilaisuuden järjestämisestä viimeistään kaksi viikkoa ennen tarkastusta. Huomioitava, että pelastuslaitosten työvuorolista hyväksytään kahdeksan viikon periodeissa. Vain määräajassa jätetyt ilmoitukset hyväksytään. Järjestäjät ilmoittavat koiranohjaajalle tarkastuksen ajan ja paikan.

 

 

4. TARKASTUKSEN OSAT

Alue

Tarkastuksessa käytetään raunioita, varikkoa tai muuta soveltuvaa aluetta, missä pystytään järjestämään tarkastuksen osiot. Tarkastettavia alueita voi olla useampia ja niiden välillä voi olla siirtymiä. Tarkastuksessa käytettävät alueet tulee alueellisesti määrittää ja hyväksyttää kyseisen tarkastuksen PETO-tarkastajalta. Tarkastus tulee järjestää ensisijaisesti koirakolle vähemmän tutulla sortuma-/tarkastusalueella.

 

Alue tallataan usean henkilön toimesta ja vähintään yksi koira liikkuu alueella ennen tarkastuksen alkua. Alueella tulee olla haju- ja äänihäiriöitä: (esimerkiksi: vaatteita, ruokaa, savua, hälytysajoneuvoja, meteliä, koneita käynnissä (esim. moottorisaha ilman terää ja ruohonleikkuri ilman pakoputkea). Samaa aluetta saa käyttää tarkastukseen useammalle koirakolle. Tarkastuksen vastaanottajat määrittelevät tarkastuksen aloituspaikan. Alueiden kokosuositus on sellainen, että kokonaissuoritusaika on n.1–1,5 tuntia. Kokonaisaika voi muodostua kahdesta tai useammasta erillisestä etsintäalueesta. Etsintäaikaan sisältyy tutustuminen alueeseen, tehtävän vastaanotto ja saadun tehtävän suunnittelu, sekä koiralla tapahtuva etsintä. Tehtävien välissä voi olla esimerkiksi 15 minuutin tauko, joka voi olla myös siirtyminen toiselle alueelle.

Maalihenkilöt sijoitetaan piiloihin alueelle ennen tarkastuksen aloittamista.

 

Etsintäalue/-alueet, missä koira saa liikkua ja alue/alueet, missä koiranohjaaja saa liikkua sekä kielletty alue voidaan merkitä ympäristöstä selkeästi erottuvin merkein, esim. muovinauhalla. Alue rajoituksineen voidaan osoittaa myös kartasta tai esimerkiksi satelliittikuvasta.

 

Turvahenkilö

Koirakon mukana kulkee turvahenkilö. Turvahenkilön tehtävänä on varmistaa koirakon turvallinen liikkuminen raunioalueella ja huomioida vaaralliset kohdat sekä alueet, joille meneminen on kiellettyä. Turvahenkilönä käytetään ensisijaisesti pelastuslaitoksen henkilöstöä. Mikäli pelastuslaitoksen henkilöstöä ei ole käytettävissä, tehtävässä toimiva turvahenkilö noudattaa pelastustoimen edustajalta saamiaan tai yleisiä turvallisuusohjeita toiminta-alueen turvallisuuden suhteen.

 

Maalihenkilöt

Tarkastuksessa käytetään 3–5 maalihenkilöä. Maalihenkilöiden sijoittelu: Osa maalihenkilöistä on sijoitettava niin, että koiranohjaajalla ei ole näköyhteyttä koiraan.

Maalihenkilöt sijoitetaan alueelle noin ½ tuntia ennen tarkastuksen aloittamista,

Vähintään kolmen etsintäalueella olevan piilon tulee olla sellaisia, mihin 1) koira voi pyrkiä tunkeutumaan. 2) vähänhajuinen piilo tai sellainen, josta hajun voi saada useasta eri kohdasta. 3) maanpinnasta n.2–3 metrin syvyydessä/etäisyydessä olevaa piilo. 4) Koira ei pääse kontaktiin maalihenkilön kanssa.

 

Ennen ensimmäisen koiran suoritusta tulee alue ja piilot testata nollakoiralla.

 

Kun ohjaaja on koiran markkeerauksen jälkeen osoittanut ensimmäisen maalimiehen sijainnin, koiran ohjaaja merkitsee löydön sovitulla tavalla ja jatkaa etsintää suunnitelmansa mukaisesti. Piilon välittömään läheisyyteen saapuu raivausryhmä (2–3 hlöä). Raivausryhmä demonstroi lapioita ym. työkaluja käyttäen uhrin kaivamista raunioista, aiheuttaen samalla voimakasta melua. Työskenneltyään 10 min. maalimies nostetaan piilosta ja henkilöt poistuvat etsintäalueelta. Koiran on kyettävä jatkamaan alueen etsintää raivaushenkilöistä ja vielä piilossa olevasta maalihenkilöstä välittämättä.

 

 

5. TARKASTUKSEN OSA-ALUEET

 

 Vaadittavat suoritukset ja niitä koskevat määräykset

 

Ohjaaja menee kytketyn koiran kanssa vastaanottajan ilmoittamalle aloituspaikalle vastaanottamaan tehtävänantoa. Tehtävänannon voi tehdä tarkastaja tai järjestäjän edustaja. Tehtävänannossa tulee läpikäydä:

·          Etsintäalueen kuvaus

·         Johtosuhteet

·         Viestintä

·         Keskeyttäminen

·         Mitä on tapahtunut, milloin ja vaaranpaikat

·         Keitä etsitään ja mahdolliset havainnot

·         Mikä kohde on kyseessä

·         Etsittävä alue/alueet, missä koira saa liikkua

·         Alue/alueet, missä koiranohjaaja saa liikkua

·         Kielletty alue, minne koira eikä koiraohjaaja saa mennä

 

 

Saatujen etukäteistietojen perusteella koiranohjaaja tekee etsintäsuunnitelman piirroksena ja kertoo suunnitelman ja käytettävän taktiikan sekä voi tehdä lisäkysymyksiä tehtävään liittyen. Koirakko ryhtyy suorittamaan tehtävää valitsemallaan etsintätaktiikalla. Jos koirakko ei pysty jatkamaan työskentelyä, tai tekee valeilmaisun, tarkastus keskeytetään. Suoritus päättyy ohjaajan ilmoitukseen, kun alue on tarkistettu tai kun ohjaaja luopuu tehtävän suorittamisesta. Suoritus voi päättyä myös tarkastajan ilmoituksesta.

 

Etsintätaktiikka

Ohjaajan on tehtävä suoritettavasta etsinnästä saamiensa tietojen perusteella etsintäsuunnitelma piirroksena esim. kartalle ennen etsinnän aloittamista. Ohjaaja tekee turvallisuusarvioinnin. Ohjaaja voi muuttaa etsintäsuunnitelmaa, muutoksesta pitää ilmoittaa turvahenkilölle ja tarkastajalle. Etsinnässä tehdyt havainnot ja löydöt koiranohjaajan tulee kirjata etsintäraporttiin. Tehtävän aikana tapahtuva kommunikointi ja tehtävään liittyvä asioiden dokumentointi (kirjalliset merkinnät ja puhelin) ovat arviointiin vaikuttavia asioita, ja ne kirjataan etsintäraporttiin.

Etsintätaktiikkaa arvosteltaessa kiinnitetään huomiota ohjaajan kykyyn hahmottaa kokonaisuus tehtävästä, joka hänelle on annettu.

 

Ohjaajan on huomioitava

·         vaarallinen/kielletty alue (NOGO)

·         alueen haasteet

·         sääolosuhteet

·         koiran työskentelytapa ja turvallisuus (varusteen irrottava koiran jäädessä kiinni)

·         ohjaajan etsintävarusteet (normaali etsintävarustus hyväksyttyä)

 

Työskentely

Koiran työskentelyn on oltava ohjaajan hallittavissa. Koira työskentelee vapaana noudattaen ohjaajan antamia ohjauksia ja käskyjä. Koiran esittämä työskentelyvarmuus ohjaajan valitsemassa etsintätavassa on arvioitava asia. Koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö kuuluu arvioitaviin asioihin samoin kuin ohjaajan kyky arvioida tilannetta etsinnän edetessä ja muuttaa omaa ja koiran toimintaa sen mukaan.

 

Tilanteen niin vaatiessa, osa etsinnästä voidaan suorittaa kytkettynä.

 

 

Alueen tarkastamisen varmuus

Koiran tulee olla etsintätyöskentelyssään toimintavarma. Sen tulee sietää erilaisia häiriöitä, olosuhteita ja tilanteita hyvin, eikä se saa antaa epämiellyttävien asioiden vaikuttaa etsintätehokkuuteensa. Ohjaajan tulee kyetä sopeutumaan erilaisiin vaatimuksiin, joita tehtävä tuo hänen ratkaistavakseen. Ohjaajan on näissä tilanteissa kyettävä ohjaamaan koiraansa niin, että sen etsintätehokkuus säilyy koko ajan. Etsinnän tulee olla etenevää ja tehokasta ja ohjaajan tulee luottaa koiran työskentelyyn. Ohjaaja ilmoittaa tehtävän päätyttyä etsinnän tuloksesta.

 

Kestävyys

Sekä koiran että ohjaajan henkisen ja fyysisen etsintäkestävyyden on säilyttävä koko tehtävän ajan. Vaikeat olosuhteet tai tehtävän vaativuus ja moniulotteisuus eivät saa olla ratkaisevasti esteenä tehtävän suorittamiseen. Tilanteiden monimuotoisuuden tuomat ratkaisut niin ohjaajan kuin koirankin kohdalla vaikuttavat arviointiin.

 

Löytö

Koiran käyttäytymisellä, sen tehtyä löydön, on suuri merkitys tehtävän onnistumiseen. Ilmaisuna pidetään sitä, kun ohjaaja ilmoittaa koiran markkeerauksen.

Koiranohjaajan pitää pystyä kertomaan pelastajille ja tarkastajille missä maalihenkilö sijaitsee tai mihin raivaus / etsintä kohdennetaan.

Virheilmaisu aiheuttaa tarkastuksen keskeyttämisen.

Koiran aggressiivinen käyttäytyminen aiheuttaa tarkastuksen hylkäämisen.

 

6. TARKASTUKSEN ARVIOINTI

 

Tarkastuksen vastaanottajat keskustelevat tarkastuksen jälkeen ja päättävät yhdessä sen hyväksyttävyydestä.

 

Tarkastuksen hyväksyminen

Tarkastus on suoritettu hyväksytysti seuraavassa tapauksessa:

tarkastuksen vastaanottajat ovat todenneet, että vaaditut osiot on suoritettu hyväksytysti tarkastusohjeen mukaisesti ja kaikki maalihenkilöt ovat paikallistettu riittävällä tarkkuudella (vahvin hajulähde/hajulähteet on pystytty osoittamaan).

 

 

1. Käyttöönottotarkastuksen keskeyttäminen

 Vastaanottajat voivat keskeyttää tarkastuksen jos

·         ohjaaja hyväksyy valeilmaisun.

·         ohjaaja ei pysty toteuttamaan omaa etsintäsuunnitelmaansa.

·         koiran toimintakyvyssä puutteita.

·         ohjaaja joutuu painostamaan koiraa saadakseen koiran työskentelemään.

·         koira ei noudata ohjaajan ohjausta, vaan toimii ilman ohjausta liian itsenäisesti.

·         koira tai ohjaaja sairastuu tai loukkaantuu.

·         olosuhteet ovat poikkeukselliset.

·         osallistuja ei huolimattomuuttaan toteuta tehtävää annettujen ehtojen mukaan.

Keskeyttämisen syy/syyt on annettava testattavalle kirjallisena. Käyttöönottotarkastuksen keskeyttäminen ei vie uusimiskertaa.

 

2. Käyttöönottotarkastuksesta sulkeminen

Tarkastuksen vastaanottajat voivat sulkea osallistujan tarkastuksesta, mikäli koiran tai ohjaaja eivät joiltain osin täytä osallistumiseen asetettuja ehtoja tai jos koiran terveydentila sitä ennen suorituksen alkua edellyttää tai jos koira rokotukset eivät ole viranomaisvaatimuksen mukaiset tai jos eläinlääkäri sitä vaatii tarkastuksen aikana tai välittömästi siihen liittyen.

Tarkastuksesta sulkemisen syy/syyt on annettava testattavalle kirjallisena. Käyttöönottotarkastuksesta sulkeminen ei vie uusimiskertaa.

 

3. Käyttöönottotarkastuksen hylkääminen

Tarkastuksen vastaanottajat voivat hylätä osallistujan tarkastuksesta, mikäli tarkastuksen aikana tai välittömästi siihen liittyen

·         osallistuja rikkoo eläinsuojelulakia

·         osallistuja käyttäytyy koiranohjaajana epäasiallisesti

·         osallistuja rikkoo tahallisesti annettuja ohjeita tai

·         koira käyttäytyy aggressiivisesti

Tarkastuksen vastaanottajien ratkaisu on aina kiistaton eikä siitä voi valittaa. Tarkastuksesta hylätty koira ja/tai ohjaaja ei saa osallistua tarkastukseen vuoden aikana (yksi vuosi tarkastuspäivästä lukien).

 

Yhdenkin arviointikohdan arviointi puutteelliseksi aiheuttaa sen, että tarkastusta ei hyväksytä.

 

 

 TYÖSKENTELYN ARVIOINTI

 

Yleistä

 

Arvioinnissa tulee huomioida työturvallisuus ja siihen liittyvien asioiden noudattaminen, esimerkiksi:

          Koirakon ohjaajalla on asianmukaiset suojavarusteet.

          Koira ja ohjaaja ovat toimintakykyisiä tehtävään (esim. ei sairauksia, päihtymystilaa, jne.).

          Työskentelyssä huomioidaan vaara-alueet sekä kielletyt alueet.

          Valittu käyttötaktiikka / etsintämenetelmä on turvallinen.

          Mahdollinen viestiyhteys ja viestivälineet ovat toimintakuntoisia.

 

PETO-tarkastus sisältää etsintätehtävän/etsintätehtäviä, joista ohjaaja laati etsintäsuunnitelman ja raportin.

 

Etsintätehtävän tultua suoritetuksi laatii ohjaaja heti raportin annetusta tehtävästä ja siinä esille tulleista asioista. Tehty etsintäsuunnitelma liitetään raporttiin.

 

Koko tarkastuksen ajan on kiinnitettävä huomiota ohjaajan laatiman etsintäsuunnitelman ja siihen valitun käyttötaktiikan toteutukseen ja koirakon tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn.

 

Arvioinnin painopiste on koiran toimintavarmuudessa ja määrätietoisuudessa. Arviointiin kuuluu koiranlukutaito ja koiralle valitun työskentelytavan sopivuus. Arviointiin kuuluu myös ohjaajan asianmukaisen toiminnan ja turvallisuuden huomioimisen arviointi.

 

Koiralle saa antaa ääni- ja käsimerkkejä. Käskyjen toistaminen on sallittua.

 

Ohjaajan tai koiran virheellinen käyttäytyminen huomioidaan arvioinnissa. Tällaisia ovat mm.

·          maalimiehen tai muiden testiin osallistuvien henkilöiden häiritseminen

·          oman tai koiran turvallisuuden huomiotta jättäminen

 

 

Koiran kiittäminen

 

Koiran kiittäminen ja palkitseminen on sallittua tarkastuksen aikana.

 

Ylimääräinen avustaminen

 

Mikäli vastaanottajat huomaavat vääränlaista avustamista, suljetaan ohjaaja pois tarkastuksesta. Esim. eläinsuojelulain vastaiset piilotetut tai avoimet pakotteet.

 

 

TARKASTUKSEN VOIMASSAOLO

Kerran hyväksytysti suoritettu tarkastus on voimassa niin kauan kuin koirakko täyttää edustamansa liiton minimivaatimukset ja hälytysoikeus säilyy. Mikäli minimihälytystason kokeet vanhenevat, pitää myös PETO-tarkastus uusia. Tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse uusia, jos minimihälytyskokeet uusitaan kyseisen vuoden aikana. Koirakko voi uusia petotarkastuksen kolme (3) kertaa. Jos koirakko ei suorita hyväksytysti petotarkastusta kolmannellakaan peräkkäisellä kerralla koirakko ei sen jälkeen saa osallistua petotarkastukseen. Tämä on osoitus, ettei koirakko sovellu sortumaetsintätehtäviin.

 

Arkistointi

Liittojen verkkosivuilla julkaistaan listat tarkastuksen hyväksytysti suorittaneista koirakoista. Tiedot voidaan jakaa alueellisille pelastuslaitoksille puolivuosittain tai tilanteen oleellisesti muuttuessa. Tarkastuksen suorittaneet tarkastajat ilmoittavat suoritetut tarkastukset omille liitoilleen kahden viikon sisällä tarkastuksen suorittamisesta.

Scroll to Top