Testaajakoulutus

Koetestaaja edustaa kokeissa toimiessaan Suomen Pelastuskoiraliittoa ja valvoo osaltaan koulutuksen tuloksia sekä koeohjeen noudattamista.

Testaajakoulutus on prosessiluontoinen ja koostuu neljästä osasta: testausten seuraaminen, etäopiskelu, testaajakurssi ja harjoittelutestaukset. Kokonaiskestoltaan se on vähintään vuoden mittainen. Intensiivisimmän osan muodostavat etäopiskelu ja testaajakurssi. Kouluttajien ja valvovien testaajien yhtenä tehtävänä on koko koulutuksen ajan havainnoida opiskelijoiden edistymistä ja kokonaispanosta sekä riittävän syyn ilmetessä myös ehdottaa liiton hallitukselle ko. henkilön koulutuksen keskeyttämistä.

Testaajakoulutuksen kouluttajina toimivat SPeKL hallituksen nimeämät kouluttajat.

Testaajakoulutuksen tavoitteena on, että sen jälkeen opiskelija on perehtynyt koeohjeeseen, testaajaohjeeseen ja testaajatapaamisten muistioihin sekä saanut käsitystä konkreettisessa testaamisessa eteen tulevista tilanteista ja niiden ratkaisuperusteista.

Kuva: Martti Koponen

Koulutus käytännössä

Testaajakoulutukseen hakeutuvan vaatimukset ovat erikseen listattuna viereisessä sarakkeessa. Yhdistysten toivotaan kiinnittävän huomiota erityisesti koulutukseen ehdotettavien henkilöiden sopivuuteen testaajan tehtävään sekä heidän halukkuuteensa sitoutua toimimaan liiton testaajana.

Opiskelijalta edellytetään koetoimitsijakurssin käymistä tai kokemusta kokeiden järjestämisestä.

Ennen koulutuksen alkamista opiskelija seuraa päälajinsa testaamista aidoissa koetilanteissa. Opiskelija seuraa lajin kaikki koeosiot, tekee havaintoja ja esittää testaajalle mielessään heränneitä kysymyksiä.

Opiskelijan päälaji on se laji, jossa hän on suorittanut loppukokeen tai missä hän on pääasiallisesti toiminut kouluttajana. Testaajaoikeudet hankitaan ensin päälajiin, lisäoikeuksia voi hankkia sen jälkeen; niiden hankkimiseen riittää peruskoesuoritus kyseisestä lajista.

Muutosta osallistumisvaatimuksiin voi hyvin perusteluin hakea yhdistyksen ja yhdistyksen vastaavan testaajan suosituksesta liiton hallitukselta, jos henkilöllä on esim. pitkä kouluttajakokemus hälytyskoirakoiden kouluttamisesta tms.

Koulutuksen jälkeen testaajakokelas suorittaa harjoittelutestaukset. Harjoittelut tulee suorittaa päälajissa kahden vuoden kuluessa testaajakurssin päättymisestä. Muussa tapauksessa kokelas käy kurssin uudelleen. Lisäoikeuksia muihin lajeihin voi hankkia myöhemminkin. Harjoittelut suoritetaan tavallisten kokeiden yhteydessä SPeKL:n testaajien valvonnassa. Harjoittelut tulee kussakin lajissa suorittaa vähintään kahden eri testaajan valvonnassa.

Hyväksytyssä harjoitusarvostelussa tulee olla vähintään: Hakukoe: 6 harjoittelua peruskoe, 6 harjoittelua loppukoe tai taidontarkistus, joista vähintään kolme pimeässä. Jälkikoe: 4 harjoittelua päiväkoe ja 2 harjoittelua pimeäkoe. Rauniokoe: 3 harjoittelua soveltuvuuskoe, 3 harjoittelua peruskoe ja 3 harjoittelua loppukoe. Testaaja varmentaa harjoittelun opintokorttiin. Harjoitusarvostelut voi suorittaa useammassa eri kokeessa. Kaikissa lajeissa raunio, haku ja jälki vain yksi harjoittelija/ koesuoritus saa harjoittelumerkinnän testaajakorttiinsa. Harjoittelijan täytyy suorittaa koiran koearviointi saadakseen merkinnän testaajakorttiin, pelkkä koirakon seuraaminen maastossa ei riitä.

Testaajaoikeuksien säilyminen vaatii vuosittaisen testaamisen (vähintään yksi kerta vuodessa) sekä osallistumisen testaajatapaamiseen vähintään kahden vuoden välein. Testaajatapaaminen järjestetään vuosittain.

Vaatimukset

Testaajakokelaan tulee täyttää seuraavat vaatimukset hakiessaan testaajaoikeuksia:

 1. Vähintään 5 vuoden jäsenyys oman alueensa hälytysryhmässä. Koulutuksen alkaessa ja testaajaoikeuksia haettaessa tulee olla aktiivinen hälytysryhmässä.

Edesauttaa koulutukseen pääsyä:

 1. Toiminut kouluttajana vähintään 5 vuotta

Testaajakokelaan on täytettävä seuraavat vaatimukset hakiessaan testaajakoulutukseen:

 1. Kouluttanut koiransa hälykelpoiseksi (VIRTA tai vanhan säännön mukaisesti loppukokeen kautta)
 2. Hakijalla on oltava yhdistyksen puolto hakemuksessaan
 3. Hakijalla on oltava yhdistyksen vastaavan testaajan suositus (luottamusta omaava, testaajaksi sopiva henkilö, osaa noudattaa annettuja ohjeita sekä sääntöjä, ei sanktioita liiton sisällä tms.)
 4. Hakijalla tulee olla kokemusta vähintään kahdesta lajista (haku, jälki, raunio)
 5. Pelastuskoiratoimintaan liittyvät kurssit ja kokeet on suoritettu Suomen Pelastuskoiraliiton alaisena
 6. Suorittanut koetoimitsijakurssin tai vastaavan testaajan todistus siitä, että on toiminut ratamestarina tai ylitoimitsijana kokeissa vähintään 3 vuoden ajan

Lisäksi kurssille tulevien kokelaiden tulee huomioida seuraavat kokelaita ja valmistuneita testaajia koskevat vaatimukset ja ohjeet:

 1. Kokelaan on oltava aktiivinen etäopetuksen ja lähiopetuksen aikana kaikissa lajeissa riippumatta siitä, hakeeko kaikkiin lajeihin testaajaoikeuksia. Passiivisuus johtaa koulutuksen keskeyttämiseen.

Selvennyksiä edellä määriteltyihin testaajakokelaan vaatimuksiin:

 1. Kouluttajilla on oikeus keskeyttää kokelaan koulutus, mikäli kokelas ei ole aktiivinen, ei noudata ohjeita tai ei muuten osoita soveltuvansa testaajaksi. Keskeyttäminen ei vaadi hallituksen käsittelyä.
 2. Kokelaille annetaan kirjallinen ohjeistus testaajan käyttäytymisestä julkisessa keskustelussa, myös somessa. Ohjeistuksen rikkomisesta voi seurata testaajaoikeuksien menettäminen sekä koulutuksen aikana koulutuksen keskeyttäminen. Kurssin aikana päätöksen opiskelujen keskeyttämisestä tekevät kouluttajat.
 3. D. Mikäli testaaja rikkoo testaajalle annettuja ohjeita, koeohjeita tai muuten toiminnallaan menettää liiton luottamuksen toimijana, voi seurata testaajaoikeuksien menettäminen. Oikeuksien myöntäjällä on aina oikeus myös poistaa annetut oikeudet, mikäli testaaja toimii annettujen sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti tai omalla toiminnallaan menettää uskottavuutensa testaajana.
 1. ” Oman alueen hälytysryhmässä” tarkoittaa oman asuinpaikan mukaista hälytysryhmää. Kokelas ei siis voi esimerkiksi asua yhdellä paikkakunnalla ja olla toisen paikkakunnan hälytysryhmässä, vaan hänen tulee olla oman asuinpaikkansa jäsenyhdistyksen alaisen hälytysryhmän jäsen. Testaajan tulee myös tietää, mihin työhön koiraa lopulta käytetään, ja siksi on ehdottoman tärkeää, että hän palvelee oman alueensa hälytysryhmässä.
 2. Tämä vaaditaan siksi, että muita kouluttaneilla on enemmän kokemusta koirakoiden arvioimisesta. Testaajan pitää myös kyetä ottamaan kantaa koirakon koulutuksellisiin tarpeisiin.
 3. Testaajaksi pyrkivän tulee tuntea kokeiden kulku sekä voimassa olevat koesäännöt. Säännöt ja yleinen käytäntö opetetaan koetoimitsijakurssilla. Vastaavasti toimiminen koetoimitsijana kokeneen testaajan alaisuudessa tuo riittävän osaamisen sekä varmuutta toimintaan käytännön harjoittelun kautta.

Yllämainitut numeeriset kriteerit ovat vaatimuksina, mutta yhdistyksen vastaava testaaja voi puollossaan ottaa kantaa hakijan osaamiseen, vaikka koulutukseen hakeutuva ei täyttäisi kaikkia kriteerejä.

 1. Testaajaksi opiskelevalla tulee olla omakohtainen kokemus koiran viemisestä läpi koejärjestelmän aina hälykelpoiseksi asti.
 2. Yhdistyksen puolto on yksi tärkeimmistä vaatimuksista. Yhdistyksen hallintoelimen tulee omalta osaltaan ottaa kantaa testaajaksi hakeutuvan henkilön sopivuuteen testaajaksi. Mikäli henkilö ei nauti yhdistyksen luottamusta, häntä ei voida puoltaa testaajaksi.
 3. Myös yhdistyksen vastaavan testaajan puolto on ratkaiseva tekijä hakijan valitsemisessa testaajakoulutukseen. Ainoastaan sellainen hakija, jolla on vastaavan testaajan puolto, voidaan valita koulutukseen. Vastaavan testaajan tulee ottaa riittävissä määrin kantaa hakijan osaamiseen, luotettavuuteen sekä muuten sopivuuteen testaajaksi. Hakijaa, joka ei jostakin syystä sovi testaajaksi, ei tule myöskään vastaavan testaajan puoltaa.
 4. Hakijalla tulee olla kokemusta vähintään kahdesta lajista siksi, että hakijalla on laajempi näkemys pelastuskoiratoiminnasta ja lähtökohtaisesti on helpompi hakea testaajaoikeuksia useampaan lajiin.
 5. Ainoastaan SPeKL alaiset kurssit otetaan huomioon. Koska hakijasta on tarkoitus tulla SPeKL testaaja, tulee vaadittava kokemus olla tältä alueelta. Kaikki muu kokemus ja koulutus on toki aina eduksi, mutta ei täytä kriteerejä.

Kohdat yksi–kolme tulee täyttää numeerisesti viimeistään etäopiskelun alkaessa. Kokelaan ei tarvitse täyttää vaadittuja kriteerejä vielä hakemusta jättäessään, mutta opiskelun alkaessa vaadittava kokemus tulee olla täynnä.

Hakijalla on oltava puolto kahdelta taholta (yhdistys sekä vastaava testaaja). Puolto yhdeltä taholta ei automaattisesti tarkoita, että toinen taho antaa puollon. Kunkin tahon tulee omalta osaltaan arvioida hakijan sopivuutta testaajaksi ja tämän perusteella antaa puolto tai olla puoltamatta.

Scroll to Top